Tietosuojaseloste Yrittäjästä työnantajaksi

12.6.2018

Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §

1 Rekisterinpitäjä

Uudenmaan ELY-keskus ja Uudenmaan työ-ja elinkeinotoimisto (TE-toimisto)
Uudenmaan ELY-keskus, PL 36, 00521 Helsinki
kirjaamo.uusimaa@ely-keskus.fi

2 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Henna Koivula
Uudenmaan ELY-keskus, PL 36, 00521 Helsinki
0295041231 / tyonantajaksi.uusimaa@te-toimisto.fi

3 Rekisterin nimi

Yrittäjästä työnantajaksi -palvelu

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteriä käytetään Yrittäjästä työnantajaksi -palveluun ilmoittautumiseen ja asiakaspalautteen keräämiseen. Tietojen avulla tarkistetaan myös, soveltuuko asiakas palvelun kohderyhmään. Rekisterissä olevia tietoja käytetään lisäksi palvelun tuloksellisuuden mittaamiseen, raportointiin ja kehittämiseen. Rekisteröityjen tietoja ei käytetä muihin tarkoituksiin.

5 Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaisia tietoja rekisteröidyistä:

  • Nimi 
  • Sähköpostiosoite
  • Yrityksen nimi ja y-tunnus
  • Yrityksen valmiudet ja halukkuus rekrytoida työvoimaa ja toimia työnantajana
  • Asiakkaan itse arvioima tyytyväisyys saatuihin palveluihin

6 Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri koostetaan palveluun hakeneiden asiakasyrittäjien itseilmoittamista tiedoista. Jos asiakas löytyy TE-palvelujen tietojärjestelmä URA:sta, käytetään myös URA:sta löytyviä tietoja tietolähteenä sen varmistamisessa, että asiakas soveltuu palvelun kohderyhmään.

7 Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta rekisteröityjen henkilötietoja ulkopuolisille tahoille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä. Henkilötietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Asiakkaan ilmoittamat tiedot luovutetaan salatulla sähköpostilla palveluntuottajalle palvelun toteuttamista varten. Palveluntuottaja vastaa siitä, että noudattaa voimassa olevan tietosuojalainsäädännön edellyttämiä menettelytapoja ja henkilötietojen käsittelyä ja suojaamista koskevia säännöksiä.

8 Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakkaiden ilmoittamat tiedot kerätään Webropol-tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä sekä sopimusoikeudellisilla keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa.

Webropol-tietokannasta tiedot siirretään Yrittäjästä työnantajaksi -palvelun rekisteriin. Tiedot säilytetään luottamuksellisina. Järjestelmään, jossa rekisteri sijaitsee, pääsevät kirjautumaan käyttäjätunnuksilla ja salasanoillavain ne TE-palvelujen ja ELY-keskusten työntekijät, joiden pitää käsitellä tietoja työnsä puolesta. Tietoverkot ja laitteistot, joilla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.

Palveluun osallistuminen kirjataan myös URA-tietojärjestelmään, joka on Työ- ja elinkeinotoimiston asiakasrekisteri, ja sen rekisterinpitäjänä toimii Työ- ja elinkeinoministeriö sekä työ- ja elinkeinotoimistot. Rekisteristä on oma tietosuojaseloste (KEHA/1516/2017).

10 Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat rekisteritiedot. Tarkastuspyynnöt tulee toimittaa Uudenmaan ELY-keskuksen kirjaamoon, jonka osoite on alla. Rekisterinpitäjä antaa rekisteröidylle ilman aiheetonta viivästystä mahdollisuuden tutustua rekisteritietoihin ja antaa pyydettäessä tiedot kirjallisesti. Tietoja säilytetään rekisterissä korkeintaan 10 vuotta yrittäjän tekemästä ilmoittautumisesta.

11 Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Korjaamispyyntö on tehtävä kirjallisesti ja pyynnössä on yksilöitävä korjattava tieto. Korjaamispyyntö on tehtävä Uudenmaan ELY-keskuksen kirjaamoon osoitteeseen:

Uudenmaan ELY-keskus
Kirjaamo
PL 36, 00521 HELSINKI

Päivitetty: 06.07.2023