Taidon Polku

Uudenmaan TE-toimiston hankkeet

Ohjeet

Hankkeiden väli- ja loppuraporttien ohjeistus

Hankkeet voivat toimia samalla toimintamallilla enintään kolme vuotta. Tänä aikana hanke tekee kaksi kirjallista raporttia eli väliraporttia toiminnastaan vuoden aikana. Väliraportit toimitetaan tammi-kesäkuu väliseltä ajalta ja koko toimintavuoden ajalta TE-toimistoon ja maksatukseen. Kun hanke päättyy kokonaan eli toimittuaan enimmäisajan kolme vuotta, tehdään viimeisenä vuonna tästä koko kolmen vuoden hankeajasta loppuraportti.

Ohje vuodelle 2022

Hankkeen väliraportti toimitetaan kaksi kertaa vuodessa, tammi-kesäkuun sekä tammi-joulukuun väliseltä ajalta. Väliraportin pituuden tulee olla maksimissaan yhden A4-sivun mittainen ja loppuraportin sisältö maksimissaan kahden A4-sivun mittainen.

Tammi-kesäkuun väliraportin tulee sisältää

 • Arvion siitä, miten hanke on päässyt vauhtiin
 • Onko aiottu toimintasuunnitelma hyvä tavoitteiden näkökulmasta ja pitääkö korjausliikkeitä tehdä
 • Mikä hankkeessa toimii, mikä on ollut hyvää ja tuloksekasta toimintaa asiakkaiden näkökulmasta
 • Asiakasmäärän

Tammi-joulukuun väliraportin tulee sisältää

 • Kuvaus hankkeen toiminnasta hankehakemuksessa asettamien tavoitteiden valossa
 • Asiakasmäärän toimintakauden aikana

Väliraportit toimitetaan Eija Lappalaiselle, eija.lappalainen@te-toimisto.fi sekä maksatukseen maksatushakemuksen liitteenä.

Hankkeen loppuraportin tulee sisältää

 • Arvion koko hankkeen toiminnasta alusta alkaen, jos hanke on toiminut kolme vuotta, arvioidaan kolmen vuoden ajalta toimintaa
 • Tavoitteisiin pääsy
 • Kehittämiskohteet
 • Asiakashyödyt
 • Asiakasmäärän

Loppuraportti liitetään hankkeen viimeiseen maksatushakemukseen ja toimitetaan myös: eija.lappalainen@te-toimisto.fi.

Ohje vuodelle 2023

Hanke toimittaa väliraportin toiminnastaan Uudenmaan TE-toimistoon eija.lappalainen@te-toimisto.fi ja maksatukseen maksatushakemuksen mukana tammikuu-kesäkuu väliseltä ajalta sekä koko kalenterivuodelta vuoden viimeisen maksatushakemuksen liitteenä.

Jos koko hankkeen toiminta päättyy vuoden vaihteessa, ei erillistä koko kalenterivuoden väliraporttia tehdä. Koko kulunut viimeinen vuosi käsitellään tässä tapauksessa loppuraportissa. Tässäkin tapauksessa tulee kuitenkin tehdä väliraportti alkuvuodesta eli ajanjaksosta tammi-kesäkuu.

Hankkeen loppuraportti laaditaan, kun hanke lopettaa toimintansa. Siinä kuvataan koko hankkeen toiminta-aika (esim. 3 vuotta) tavoitteiden, tekemisen, asiakasmäärien ja tulosten valossa eritellen vuodet toisistaan ja tehden vielä yhteenvedon koko toiminta-ajasta. 

Loppuraportin voi tehdä joko Word tai PowerPoint- muotoon. Raportin tulisi sisältää seuraavia asioita:

Hankkeen tavoitteet

 • Hankehakemukseen kirjatut asiakkaiden vastaanottomäärät eri vuosille
 • Hankkeen tavoitteet eri vuosina (esim. moniko asiakas työllistyy hankkeen aikana)   
 1. Mittarit – kuvaa mittarit tavoitteille
 • Asiakkaiden sijoittumiset hanketyön aikana, esim. kuinka monta henkilöä työllistettiin, kuinka moni aloitti koulutuksen työsuhteeseen jne.
 • Mitä laadullista arviointia tai itsearviointia tehtiin toimintamallin prosesseista (esim. kyselyt)?
 1. Avaintulokset ja keinot tulosten saavuttamiseksi
 • Mitä tuloksia saavutettiin? Peilaten tavoitteisiin
 • Uudet työtavat, kehitettiinkö niitä?
 • Toiminnan tunnistetut esteet, oliko niitä?
 • Yhteistyökumppanit, miten heitä hyödynnettiin?
 • Viestintä, millaista viestintää hanke teki asiakasohjauksen tueksi ja hankkeen tunnettuuden lisäämiseksi?
 1. Johtopäätökset, hyödynnettävyys tulevaisuudessa
 • Mitä hankkeessa tapahtui – keskeisimmät johtopäätökset ja suositukset
 • Toimintamallin juurruttaminen
 • Määrärahan arviointi, resurssit


Muita ohjeita

Päivitetty: 23.03.2023