Ajankohtaiset

<< Takaisin

null TYÖLLISYYSPOLIITTISEN AVUSTUKSEN HAKEMINEN VUOSILLE 2021 - 2023

 

Pohjois-Savon TE-toimistossa on haettavana työllisyyspoliittista avustusta vuosille 2021-2023 työllisyyttä edistävään toimintaan. TE-toimisto voi myöntää työllisyyspoliittista avustusta toimijalle, joka järjestää ja kehittää työttömille työnhakijoille työmahdollisuuksia tai työkokeiluja sekä niihin liittyviä palveluja ja toimintamalleja. Työllisyyspoliittisesta avustuksesta on säädetty julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain (myöhemmin JTYPL) 12 luvussa sekä julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun asetuksen 14 luvussa.

Haku alkaa 19.10.2020. Hakemukset toimitetaan 6.11.2020 klo 16.15 mennessä Pohjois-Savon TE-toimiston kirjaamoon. Hankealueena on koko Pohjois-Savo.

Pohjois-Savon TE-toimisto odottaa hankehakemuksia, joiden ensisijaisena tavoitteena on heikossa työmarkkinatilanteessa olevien asiakkaiden työllistyminen avoimille työmarkkinoille ja/tai hakeutuminen koulutukseen. Hankkeiden vuosittainen uusien asiakkaiden asiakasmäärä tulee olla vähintään 40–100 henkilöä. 

Avustuksen saajana voi olla yhdistys, säätiö, kunta tai kuntayhtymä. Tämän lisäksi avustusta voidaan myöntää

 • yhteisölle sosiaalisen yrityksen perustamiseen ja sen toiminnan vakiinnuttamiseen ja
 • yhteisölle, jonka tarkoituksena on selvittää sosiaalisen yrityksen perustamismahdollisuuksia.

Jos kunta ja joku muu toimija hakee avustusta samaan toimintaan, molempien tulee hakea avustusta erikseen, sillä avustuksen enimmäistaso voi olla erilainen.

Kohderyhmä

 • Alle 30- vuotiaat nuoret, jotka ovat ilman ammatillista koulutusta/tutkintoa ja tarvitsevat tukea koulutukseen hakeutumiseen tai koulutuksen loppuun suorittamiseen.
 • Yli 50- vuotiaat, joilla on osaamisen kehittämisen ja/tai työllistymisen tuen tarve
 • Maahanmuuttajat
 • Osatyökykyiset

Kohderyhmiin kuuluvien tulee olla JTYPL:n (1 luku 3 §) määritelmän mukaisia työttömiä työnhakijoita.

Valinta

Hankkeiden valinnassa kiinnitetään huomiota mm.

 • alueelliseen kattavuuteen ja vaikuttavuuteen
 • hankkeen toimintaideaan ja määrällisiin tavoitteisiin
 • kohderyhmälle tarjottavaan ohjaukseen ja työllistymistä tukeviin palveluihin sekä työ- ja toimintakyvyn tunnistamiseen
 • avoimille työmarkkinoille, koulutukseen tai yrittäjäksi tukevaan toimintatapaan
 • hankeosaamiseen, kehittämissuuntautuneisuuteen, innovatiivisuuteen, työmarkkinoiden tuntemukseen ja tarjottaviin palveluihin
 • hankehakijan riittäviin taloudellisiin toimintaedellytyksiin
 • hankehenkilöstöltä edellytetään riittävää osaamista työnhakijoiden ohjaamisessa ja tukemisessa (soveltuva koulutus ja riittävä työkokemus ohjaustyöstä).

Hankkeiden valinnassa kiinnitetään huomiota myös palvelujen tuottamiseen poikkeuksellisessa olosuhteissa (esim. koronatilanne). Hankkeiden tulee edistää asiakkaiden digiosaamista.

Hankkeen tavoitteena tulee olla, että suurimmalle osalle hankkeen asiakkaista löytyy hankkeessa ollessa muu ratkaisu kuin paluu työttömäksi työnhakijaksi TE-toimistoon.

Työllisyyspoliittisen avustuksen hakeminen

Hakuohjeet ja hakulomakkeet löytyvät Pohjois-Savon TE-toimiston www-sivuilta 19.10.2020 alkaen www.te-palvelut.fi/pohjois-savoAvustusta haetaan Työ- ja elin keinoministeriön lomakkeella hakemus työllisyyspoliittisesta avustuksesta" (TEM308).  Hakemuksessa on täyttöohjeet ja luettelo tarvittavista liitteistä.

Hankehakemuksen lisäksi pyydämme kirjallista selvitystä alla oleviin kysymyksiin

 • Osallistujille tarjottavat palvelut ja ohjausprosessin kulku hankeaikana
 • Hankehenkilöstön osaaminen ja tehtävänkuva(t)
 • Mitä uusia toimintatapoja/asioita aiotaan kehittää ja millä tavoin ne toteutetaan?
 • Miten ja millaista yhteistyötä hanke tulee tekemään eri toimijoiden kanssa esim. yritykset, oppilaitokset ja välityömarkkinatoimijat
 • Viestintä- ja markkinointisuunnitelma hankkeesta sekä asiakkaille että yhteistyökumppaneille

Hakemukset toimitetaan osoitteella:

Pohjois-Savon TE-toimisto/kirjaamo PL 2000, 70101 KUOPIO tai sähköpostilla

kirjaamo.pohjois-savo@te-toimisto.fi

Kuoreen tunnus: "Työllisyyspoliittinen avustus 2021-2023/ POSELY/1933/2020"

Mahdolliset kysymykset pyydetään toimittamaan sähköpostilla osoitteeseen heli.pavier@te-toimisto.fi perjantaihin 23.10.2020 klo 12.00 mennessä. Kysymyksiin vastataan Pohjois-Savon TE-toimiston kotisivulla viimeistään tiistaina 27.10.2020.

KYSYMYS: Millä ehdoilla sosiaalinen yritys voi saada työllisyyspoliittista avustusta?

VASTAUS: Työ- ja elinkeinoviranomainen voi valtion talousarvion rajoissa harkintasna mukaan myöntää tukea sosiaalisen yrityksen perustamiseen ja sen toiminnan vakiinnuttamiseen, jos sosiaalisen yrityksen elinkeinotoiminnan nimenomaisena tavoitteena on työllistää heikossa työmarkkina-asemassa olevia. Tukea voidaan myöntää myös muulle yhteisölle tai säätiölle tässä laissa tarkoitetun sosiaalisen yritystoiminnan edistämiseen ja kehittämiseen. Tuesta säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella. Avustuksen saajana voi olla yhdistys, säätiö, kunta tai kuntayhtymä. Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta (916/2012).

Lisätietoja:

Palvelusesimies Heli Pavier heli.pavier@te-toimisto.fi,  p.0295 043 677

Palvelujohtaja Päivi Halonen paivi.halonen@te-toimisto.fi,  p.0295 043 545

Työllisyyspoliittinen avustus

hakemus työllisyyspoliittisesta avustuksesta" (TEM308)