Työllisyys-ja osallisuushankkeet

Tälle sivulle kootaan työllisyys-ja osallisuushankkeita, joiden palveluja asiakkaat voivat käyttää.

Työllisyyshankkeet

Digillä duuniin!- Digitaaliset sovellukset nuorten työllisyyspalveluissa hankkeen tavoitteena on koulutuksen ja työn ulkopuolella olevien alle 30-vuotiaiden nuorten kouluttautumisen ja työllistymisen edistäminen. Hanke tukee nuorten pääsyä työllisyyttä tukeviin palveluihin, jotka edistävät työelämävalmiuksien kehittymistä ja siirtymistä työelämään. Hanke pyrkii vahvistamaan nuorten polkua välityömarkkinoilta koulutukseen ja työelämään.Digillä duuniinROIHU - uutta yrittäjyyttä, sukupolvenvaihdoksia ja kansainvälisiä yrityksiä Etelä-Savosta -hanke on koko Etelä-Savon maakunnan käsittävä, yrittäjyyden ekosysteemin kattava ja yrittäjyyttä kokonaisvaltaisesti valmennuksellisesti tukeva hanke. Mukana yhteistyössä ovat muiden muassa Pieksämäen, Mikkelin seudun ja Savonlinnan elinkeinotoimi, Esedu ja SAMIedu. Lisätietoja Johanna Koponen, 040 487 5111, johanna.koponen(at)xamk.fi.
RoihuTARTU! hanke, kohderyhmänä työttömät työnhakijat Kangasniemi, Mikkeli  ja Savonlinna.TARTU-hankeOSKE – hankkeen kohderyhmänä ovat toisen asteen ammatillisen koulutuksen suorittaneet nuoret ja aikuiset, joiden työllistyminen tarvitsee tukea. Kohderyhmänä ovat myös työttömät työnhakijat, joille ollaan rakentamassa polkua ammatilliseen koulutukseen. Hanke toimii alueella: Hirvensalmi, Mikkeli, Mäntyharju, Kangasniemi, Pertunmaa, Puumala.
OSKE - osaamisen kehittämisen pajatPienten kuntien työkkäri – hanke, mistä sekä työttömät että työnantajat saavat henkilökohtaista palvelua. Hankkeen perusajatuksena on kehittää ja juurruttaa uudenlainen työllisyydenhoidon toiminta- ja yhteistyömalli, joilla vähennetään työttömyyttä ja edistetään työllisyyttä. Hanke toimii Hartolan, Joutsan, Pertunmaan ja Sysmän alueelle. Yhteydenotot työhönvalmentaja Sirpa Hallman puh. 044 7432262.

Mahku -hankkeen tavoitteena on parantaa maahanmuuttajataustaisten pitkäaikaistyöttömien työllistymisvalmiuksia ja vahvistaa heidän osaamistaan työllistymistä tukevia palveluja kehittämällä. Hanke toimii Savonlinnassa. Yhteydenotot Leena Laurikainen puh. 044 417 4062, sähköposti on muotoa etunimi.sukunimi(at)savonlinna.fi

KATE - Kansainväliset tulijat Etelä-Savon työelämä-ja yrittäjyyspolulle -matalan kynnyksen palvelumalli. KATE Hanke on ESR 2019-2021 rahoittama projekti, jonka ydintavoite on luoda matalan kynnyksen malli, jossa tuotetaan lähi-ja verkkopalvelut riippumattomasti ajasta ja paikasta.
KATE-hanke pyrkii yhdistämään jo olemassa olevia palveluja lisäarvon tuottamiseksi kansainvälisten henkilöiden työllistymiseen ja yritysten kasvun tukemiseen. Lisäksi tavoitteena on parantaa yritysten tietoisuutta ja mahdollisuuksia kansainvälistymiseen ja kilpailukyvyn lisääntymiseen.
KATE-hanke

Osallisuushankkeet

Eloa ja Iloa -hankkeen tavoitteena on edistää työttömien ja huonossa työmarkkina-asemassa olevien terveitä elintapoja, vahvistaa mielenterveyttä, torjua yksinäisyyttä ja kaventaa hyvinvointi ja terveyseroja. Toisena tavoitteena on vahvistaa SOTE -henkilöstön elintapaohjauksen osaamista sekä kehittää palvelua ottamalla asiakkaat mukaan palveluiden kehittämiseen ja nivomalla elintapaohjaus kiinteäksi osaksi palvelua. Hankkeen toiminta-alue: Enonkoski, Rantasalmi, Savonlinna ja Mikkeli.
Elintapaohjauksen palveluketjuToimintakykyä luonnosta ja liikunnasta-hanke tarjoaa yli 50-vuotiaille työttömille hyvinvointiin ja kokonaisvaltaiseen toimintakykyyn liittyviä sekä niitä tukevia ja vahvistavia maksuttomia yksilö-ja ryhmäohjauspalveluja Pieksämäellä. Liikuntaryhmiin voi tulla mukaan henkilökohtaisesti sovittavana aikana. Lisätietoja Kirsi Kuhmonen puh. 0440348711, Tommi Piirainen puh. 044 0348 706, Päivi Tepponen puh. 044 0348 708, sähköposti on muotoa etunimi.sukunimi(at)psliikunta.com.

Sohva -hankkeen tavoitteena on lisätä paikallista osaamista. Hanke tarjoaa pitkäaikaistyöttömille ja syrjäytymisvaarassa oleville nuorille, sekä työikäisille mahdollisuuksia harrastaa, kouluttautua ja työllistyä hankkeen kautta. Hankkeessa kehitetään uusia liikkumisen tapoja ja muotoja yhdessä kohderyhmän, alueen asukkaiden ja muiden toimijoiden kanssa.

Hankkeen tavoitteena on lisätä osallisuutta, sekä kohderyhmälle mahdollisuuksia kokea arki merkityksellisenä. Kohderyhmä osallistetaan ideoimaan ja toteuttamaan yhdessä toimintaa ja täydentämään nykyisiä hyvinvointipalveluita, lisäämään asukkaiden aktiivisuutta, yhteistyötä eri toimijatahojen välillä (mm. Poliisin Ankkuri-toiminta) ja rohkaistaan kokeilemaan uutta ja hyödyntämään paremmin olemassa olevia tiloja ja alueita (erityisesti alueiden omaleimaisuus). 31.12.2020 saakka Mikkeli, Hirvensalmi, Mäntyharju, Puumala, Mikkeli, Kangasniemi, Pertunmaa.
Sohva-hanke verkkosivut

Vihreä Telakka -hankkeen tavoitteena on tukea ja parantaa työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakykyä vahvistamalla sosiaalista osallisuutta luontolähtöisten menetelmien avulla. Heikossa työmarkkina-asemassa olevien ihmisten kokemus yhteiskuntaan kuulumisesta voi olla hyvin ohut. Sosiaalinen osallisuus voi Green Care -toiminnassa vahvistua vuorovaikutuksessa yhtä lailla ihmisten kuin eläinten tai luonnonympäristöjen kanssa. Tavoitteena on edistää luontolähtöisten menetelmien tuntemusta ja kehittää työllisyys- ja kuntoutuspalveluja tuottavien tahojen käyttöön luontolähtöisen kuntoutuksen toimintamalli. Hanke toteutetaan tiiviissä yhteistyössä Savonlinnan kaupungin työllisyyspalveluiden kanssa. Heikossa työmarkkina-asemassa ja työelämän ulkopuolella olevien ihmisten kuntoutusprosesseihin on kaivattu uusia toimintamuotoja ja tavoitteena on laajentaa vaihtoehtoja vastaamaan erilaisten asiakkaiden tarpeisiin. Toimiminen luonnossa tarjoaa merkityksellisen tekemisen ja kokemisen sekä rauhoittumisen mahdollisuuksia ja sopii hyvin myös fyysisistä tai psyykkisistä rajoitteista kärsiville. Hankkeen toiminta suunnataan työelämän ulkopuolella oleville, kehitysvammaisille, osatyökykyisille sekä mielenterveys- ja päihdekuntoutujille. Luontolähtöisen toiminnan ja yksilöllisen ohjauksen avulla tavoitteena on valmentaa ja tukea asiakkaita eteenpäin työllistymisen portailla. Tavoitteena on vahvistaa asiakkaiden itsetuntoa, fyysistä toimintakykyä, arjen hallintaa sekä sosiaalisia taitoja. 1.12.2020 saakka, Savonlinna
Vihreä telakka

Päivitetty 04.02.2019