Otsikko

 

Etelä-Savossa on noin 14 500 yli 55-vuotiasta työssäkäyvää ihmistä, työttömiä ikäryhmässä on noin 1700. Kaikista työllisistä yli 55-vuotiaiden osuus on maakunnassa 29 %, kun se on koko Suomessa 22 %. Etelä-Savon jälkeen seuraavaksi korkein osuus on Kainuussa (27 %).

TE-palveluilla on monenlaisia mahdollisuuksia yli 55-vuotiaiden työllistymisen edistämiseksi

Eri ikäryhmät voivat tarvita erilaisia työvoimapalveluja.

- 55 vuotta täyttäneet voivat luonnollisesti käyttää kaikkia TE-toimiston tarjoamia palveluja. Lisäksi ikäryhmälle on erikseen kohdennettua palvelutarjontaa, kertoo Etelä-Savon TE-toimiston palvelujohtaja Päivi Pirskanen.

Opiskelu ja osaamisen lisääminen ei katso ikää

Työttömällä työnhakijalla on mahdollisuus päivittää omaa osaamistaan. Työvoimakoulutuksessa voi parantaa omaa ammattitaitoaan tai suunnata kokonaan uudelle alalle. Verkossa ja kasvokkain toteutettavia koulutuksia on tarjolla aloille, joilla on myös työpaikkoja. Työttömyysturvalla voi opiskella myös oppilaitoksen tuottamissa opinnoissa joko koko tutkinnon tai sen osia. Koulutustarpeen arvioi TE-toimiston tai työllisyyden kuntakokeilun asiantuntija.

Oppisopimuksella kouluttautuminen on niin ikään mahdollista. Kyseessä on työsuhde, joka solmitaan koulutuksen järjestäjän ja työnantajan kanssa. Oppisopimus on yleensä maksuton ja opiskelija saa työehtosopimuksen mukaista palkkaa.

Hyvä keino tutustua erilaisiin työpaikkoihin on työkokeilu, josta hyötyy niin työnantaja kuin työntekijä. Työkokeilusopimuksen voi solmia enintään kuudeksi kuukaudeksi. Työkokeilu ei ole työsuhde, joten siitä ei aiheudu kustannuksia työantajalle.

- Työkokeilusta palkkatuella palkattavaksi ja sitten palkansaajaksi -polusta on hyviä kokemuksia Etelä-Savon alueella. Samaa polkua voisi käyttää yrittäjäksi ryhtymiseen pienissä kivijalkayrityksissä, jotka etsivät jatkajaa toiminnalleen. Tälläkin hetkellä on myynnissä monta pientä 1–2 henkilön yritystä ja yrittäjien eläköityessä niitä tulee koko ajan lisää. Yrittäjyys on myös yli 55-vuotiaalle mahdollisuus työllistyä ja työllistää itsensä vielä ennen eläkeikää, pohtii Etelä-Savon TE-toimiston asiantuntija Riitta Röksä.

55 vuotta täyttäneellä on oikeus laajennettuun muutosturvaan

Yli 55-vuotiaalla pitkäaikaisesta, vähintään viisi vuotta kestäneestä työsuhteesta tuotannollisista ja taloudellisista syistä irtisanotulla on oikeus laajennettuun muutosturvaan. Siihen kuuluu yhden kuukauden palkkasummaa vastaava muutosturvaraha, enintään kuusi kuukautta kestävä muutosturvakoulutus sekä pidennetty työllistymisvapaa irtisanomisaikana. Työnantajalla on velvollisuus informoida irtisanottavaa yli 55-vuotiasta oikeudesta laajennettuun muutosturvaan ja ohjeistaa käynnistämään työnhaku TE-toimistossa. Työnhakijaksi tulee ilmoittautua viimeistään 60 päivän kuluessa irtisanomisen tiedoksisaannista.

Muutosturvakoulutus pyritään aloittamaan jo irtisanomisaikana ennen työttömäksi jäämistä. Sen tavoitteena on edistää nopeaa uudelleen työllistymistä tai yrittäjävalmiuksien kehittymistä.

- Muutosturvakoulutuksen on tarkoitus olla työelämälähtöistä ja koulutuksen sisältöä pyritään räätälöimään mahdollisimman pitkälti työnhakijan osaamistarpeiden mukaisesti. Muutosturvakoulutuksen suorittaminen on vapaaehtoista eikä sen keskeyttämisellä tai siitä kieltäytymisellä ole vaikusta työttömyysturvaoikeuteen, kertoo asiantuntija Erno Kuusaari Etelä-Savon TE-toimistosta.

Muutosturvakoulutuksen hankkivat yhteistyössä TE-toimisto ja ELY-keskus. Muutosturvakoulutuksen arvo voi olla enintään irtisanotun kahden kuukauden palkkasummaa vastaava.

Työllistämistuen avulla voidaan edistää 55 vuotta täyttäneen työllistymistä


TE-toimistot ja työllisyyden kuntakokeilut voivat myöntää työnantajalle työllistämistukea asiakkaanaan olevan, 55 vuotta täyttäneen työttömän työnhakijan palkkakustannuksiin.

Tuen tarkoituksena on edistää 55 vuotta täyttäneiden työllistymistä parantamalla heidän ammatillista osaamistaan tai yrittäjävalmiuksiaan. Tuki myönnetään ja maksetaan työnantajalle, mutta sen myöntämisessä olennaisinta on työttömän työnhakijan palvelutarve.

- Työllistämistuen saamisen edellytyksenä on, että työsuhteeseen palkattava työtön työnhakija on täyttänyt 55 vuotta ja ollut työtön vähintään 24 kuukautta työllistämistuen myöntämistä välittömästi edeltäneiden 28 kuukauden aikana, summaa asiantuntija Marja Paunonen Etelä-Savon TE-toimistosta.

Työllistämistuen määrä on 70 prosenttia palkkakustannuksista. Tuki voidaan myöntää 10 kuukaudeksi, mutta kuitenkin enintään työsuhteen keston ajaksi. Työllistämistukea voidaan myöntää toistaiseksi voimassa olevaan tai määräaikaiseen kokoaikaiseen työsuhteeseen.

Harkinnanvaraista palkkatukea voidaan myöntää myös osa-aikaiseen työsuhteeseen

Palkkatuki parantaa työttömän työnhakijan ammatillista osaamista. Se edistää myös alentuneesti työkykyisen tai 60 vuotta täyttäneen pitkään työttömänä olleen mahdollisuuksia osallistua työelämään. Tuki myönnetään ja maksetaan työnantajalle, mutta sen myöntäminen lähtee aina työttömän työnhakijan palvelutarpeesta.


- Palkkatukea voidaan myöntää myös osa-aikaiseen työsuhteeseen, jos tuen myöntäjä pitää sitä tarkoituksenmukaisena ja se edistää työnhakijan mahdollisuuksia työllistyä, muistuttaa Marja Paunonen.

TE-toimisto tai kuntakokeilu arvioi, onko tuki tarkoituksenmukainen keino edistää työttömän työnhakijan työllistymistä. Jokaisen tukijakson kesto ja määrä ratkaistaan erikseen.


- Tuki myönnetään useimmiten viideksi tai kymmeneksi kuukaudeksi riippuen palkkatukea edeltävän työttömyyden kestosta. Tuki myönnetään enintään työsuhteen keston ajaksi. 60 vuotta täyttäneen pitkäaikaistyöttömän palkkaamiseen tukea voidaan myöntää enintään 24 kuukaudeksi kerrallaan. Työnantaja voi saada taloudellista tukea palkkatukena 50 prosenttia palkkakustannuksista, Paunonen jatkaa.

Alentuneesti työkykyisen työllistämiseen voi saada palkkatukea 70 prosenttia.

Hyväkuntoiset, eläköityneet henkilöt ovat osaavaa ja haluttua työvoimaa

Etelä-Savossa on yli tuhat työelämässä olevaa yli 65-vuotiasta, heistä noin puolet sosiaali- ja terveyspalveluissa.

- Osa-aikatyö ja epätyypilliset työsuhteet ovat lisääntyneet. Tämä korostuu muun muassa ikääntyvillä työnhakijoilla osatyökykyisyyden takia. Merkittävä ryhmä ovat myös yli 65-vuotiaat eläkeläiset, jotka voivat eläkkeen turvaaman toimeentulon ansiosta tehdä haluamansa määrän työtä, pohtii Etelä-Savon ELY-keskuksen ennakointiasiantuntija Merja Toijonen.

- Elinajanodote nousee ja tarjolla oleva työntekijäreservi pienenee. Etelä-Savossa olisi työelämässä sijaa kaikille kynnelle kykeneville – vähintään osa-aikaisesti. Kun työuraa jatkaa pitemmälle myöhäisessä työiässä, on kynnys matalampi jatkaa työntekoa vielä eläkkeelläkin, Toijonen painottaa.

Esimerkiksi Etelä-Savon hyvinvointialue etsii eläkeläisiä töihin, kertoo Eloisan rekrytoinnin ja osaamisen kehittämisen päällikkö Päivi Salovaara.

- Vuoden 2030 loppuun mennessä meiltä eläköityy reilut 1600 työntekijää. Oppilaitokset eivät pysty tuottamaan meille niin suurta määrää uusia hoitajia. Hyväkuntoiset, juuri eläköityneet, henkilöt ovat oivaa työvoimaa meille. Siinä molemmat osapuolet voittavat; eläkkeellä oleva voi kartuttaa vaikka matkakassaansa tekemällä töitä ja me saamme osaavan keikkatyöntekijän. Etelä-Savossa on paljon myös muualla asuvien kakkosasuntoja. Yritämme saada myös näitä henkilöitä töihin meille.

- Korona-aikana myös Etelä-Savon TE-toimisto käynnisti kampanjan, jolla kutsuttiin eläköityneitä työntekijöitä töihin. Eri ikäiset työntekijät lisäävät työyhteisön moninaisuutta ja osaamista, sanoo Päivi Pirskanen.

Työvoimapula ja työntekijöiden ylitarjonta

Etelä-Savossa on tällä hetkellä eniten pulaa hoivapalvelujen ja terveydenhuollon työntekijöistä. Kausiluonteisesti majoitus-, ravitsemis- ja matkailupalvelujen tehtävissä on ollut vaikeuksia saada työntekijöitä. Sen sijaan toimistotyössä työnhakijoita on liikaa.

Kuluneen vuoden aikana rakennusalan taantuma on heijastunut kuljetuksiin myös puun kysynnän laskun kautta. Kuljetusalalla on huomattava määrä nollatuntituntisopimuksia.  Työntekijöiden tosiasiallista työnteon määrää ei suoraan työttömyystilastoja seuraamalla näe, koska nollatuntituntisopimuksella työtä tekevät työnhakijat ovat tilastossa työttömiä.

- Motivaatiota vähentäviä tekijöitä pula-aloilla ovat muun muassa työntekijän terveydentila, työhön kyllästyminen, matala palkkataso sekä osa-aikainen tai määräaikainen työsuhde, toteaa Merja Toijonen.   

Työnhakuvalmennus tarjoaa tukea ja ohjausta omatoimiseen työnhakuun

Työnhakuvalmennus tarjoaa hyvät valmiudet omatoimiseen työnhakuun. Sen aikana asiakas pääsee parantamaan työnhakutaitojaan ja selkeyttämään omaa työnhakupolkuaan.

- Yksilöohjausta on mahdollista saada jo ennen valmennuksen alkua tai sen jälkeenkin. Valmennuksen aikana on mahdollista myös luoda kontakteja työnantajiin, painottaa Päivi Pirskanen.

Valmennusryhmiä on kohdennettu myös 55 vuotta täyttäneille, tämä tarjoaa muun muassa mahdollisuuden verkostoitua muiden vastaavassa tilanteessa olevien kanssa. Valmennuksia toteutetaan niin verkossa kuin kasvokkaisina valmennuksin.

Myös täsmätyökykyisten työnhakuvalmennuksessa on paljon yli 55-vuotiaita osallistujia.

Katsooko työnantaja ikää vai ammattitaitoa?

Pitkän työkokemuksen kautta saatu asiantuntemus tuottaa myös hiljaista tietoa. Kyky arvioida ja ennakoida mahdollisia yllättäviä tai haasteellisia tilanteita ja toimia niissä on aikaisemman kokemuksen myötä yleensä suurempi kuin uransa alussa olevilla työntekijöillä.


- Vanhemmilla sukupolvilla on ainakin yleisesti ottaen myös vahvempi sitoutuminen työhön ja vähemmän esimerkiksi muuttohalukkuutta, huomauttaa Merja Toijonen.

- Kokeneempien työntekijöiden osaamista kannattaa hyödyntää myös nuorempien perehdytyksessä, Toijonen lisää.

Etelä-Savon TE-toimistolle haastattelun antanut 61-vuotias trukinkuljettaja irtisanottiin tuotannollisista ja taloudellisista syistä lähes 30 vuotta kestäneestä työsuhteesta. Kahden ja puolen kuukauden jälkeen hän aloitti uudessa työpaikassa vakinaisessa, kokoaikaisessa työsuhteessa.

- Pysyin samassa työpaikassa niin pitkään, koska työ oli mielekästä ja mukavaa. Kun 60-vuotiaana jää työttömäksi, niin ensimmäinen ajatus on, että pääseekö enää mihinkään, onko liian vanha? Katsooko työnantaja ikää vai ammattitaitoa?  

- Loppujen lopuksi työllistyin nopeasti. Uudessa työtehtävässä voin käyttää jo hankittua ammattitaitoani, osittain saan myös opetella uutta. Lähden perehtymään uudenlaisiin tehtäviin positiivisin mielin. Muille samassa tilanteessa oleville haluan sanoa, että ei pidä lannistua, vaan hakea töitä, uskoa itseensä. Kokemusta, ammattitaitoa ja sitoutumista tarvitaan. Työpaikkauskollisuutta.


Lisätietoja:

  • Päivi Pirskanen, palvelujohtaja, henkilöasiakaspalvelut, Etelä-Savon TE-toimisto, p. 0295 044 107
  • Merja Toijonen, ennakointiasiantuntija, Etelä-Savon ELY-keskus, p. 0295 024 165
  • Marja Paunonen, asiantuntija, keskitetyt palvelut, Etelä-Savon TE-toimisto, p. 0295 044 050
  • Riitta Röksä, asiantuntija, moniammatillinen työnvälitys, Etelä-Savon TE-toimisto, p. 0295 044 103
  • Erno Kuusaari, asiantuntija, henkilöasiakaspalvelut, Etelä-Savon TE-toimisto, p. 0295 044 117

Linkit:

Päivitetty: 20.10.2023