null Hämeen ELY-keskuksen ohjeistus koronaviruksen aiheuttamista poikkeustoimista Kanta- Hämeessä ja Päijät-Hämeessä

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri ja Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä ovat antaneet
suosituksia ja rajoituksia koronaepidemian leviämisen ehkäisemiseksi.Tällä ohjeella Hämeen ELY-keskus täsmentää suositusten ja rajoitusten vaikutuksia ELYkeskuksen hankkimissa ja yhteistyössä Hämeen TE-toimiston kanssatoteuttamissa ostopalveluissa.

Päijät-Hämeen alueelliset suositukset
Kanta-Hämeen alueelliset suositukset


Hämeen ELY-keskuksen hankkimissa ostopalveluissa (työvoimakoulutus, kotoutumiskoulutus,
valmennukset, arvioinnit, muut hankinnat) pyydetään noudattamaan
sairaanhoitopiirin/hyvinvointikuntayhtymän ohjeita ja suosituksia sekä toimimaan niiden
mukaisesti.

Hämeen ELY-keskus ohje on voimassa toistaiseksi ja sitä päivitetään Kanta-Hämeen
sairaanhoitopiirin ja Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän sekä mahdollisesti
valtakunnallisesti voimaan tulevien ohjeiden ja määräysten mukaisesti tarvittaessa.

Yleistä huomioitavaa

Palveluntuottajan tulee seurata sairaanhoitopiirien ja hyvinvointikuntayhtymän ohjeistuksia
aktiivisesti ja toimia niiden mukaisesti. Huomioikaa maskisuositukset ja pienemmät ryhmäkoot, etäjärjestelyjä suositellaan. Lähiopetuksessa ryhmäkoot on pidettävä sairaanhoitopiirien ja hyvinvointikuntayhtymänsuositusten mukaisina; porrastettua pienryhmäopetusta hyödynnetään ja kiinnitetään erityistä tarkkuutta terveydenhuollon suositusten noudattamiseen (maskit, hygienia, turvaetäisyydet).

Opetuksen toteutustavan suunnittelussa tulee ottaa huomioon esim. opiskelijoiden
jaksaminen, matkustamiseen kuluva aika sekä mahdollisen maskisuosituksen aiheuttamat
kustannukset.

Työvoimakoulutus on osallistujille maksutonta. Kaikki välttämättömät koulutuksesta aiheutuvat
kulut, kuten oppikirjat, monistemaksut, materiaalit, suojavaatetus, turvavarusteet sekä
tutkintotilaisuuksien ja ajolupien järjestämisestä aiheutuvat kustannukset, on sisällytettävä
hankinnan kokonaishintaan.

Tilojen täytyy olla sellaisessa kunnossa, että niistä ei aiheudu terveyshaittoja niissä
oleskeleville henkilöille. Palveluntuottajan tulee jatkuvasti seurata käyttöönotetun toteutustavan vaikutusta oppimistavoitteiden täyttymiseen ja olla yhteydessä ELY-keskukseen tai TE-toimistoon, mikäli toteutustavalla on siihen haitallista vaikutusta.

Palveluntuottajan tulee viipymättä ilmoittaa käyttöönotettava lähiopetusta korvaava järjestely ELY-keskukselle sekä TE-toimiston yhteyshenkilöille, mikäli ei ole sitä vielä tehnyt.

Erityiset hankintakohtaiset tarkennukset

Valmennukset, kartoitukset, asiantuntija-arvioinnit, ura-ja ammatinvalinnan ohjaus,

  • Forssan työllisyyspalvelut toteutetaan sovitun mukaisesti etä-, lähi- tai hybriditoteutuksina.
  • Kotoutumiskoulutuksessa suositellaan etäjärjestelyjä. Huom. uusi sopimuskausi alkaa 1.1.2021 ja uudessa hankintamallissa etäopinnot ja etäjärjestelyt on kirjattu kotoutumiskoulutuksen mahdolliseksi järjestämistavaksi. Etäryhmistä sovittava TE-toimiston kanssa. Kielitaidon lähtötasotestaus suositellaan tehtäväksi etäyhteyksiä hyödyntäen. Työpaikalla tapahtuvan oppimisen jaksot toteutetaan osana normaalia koulutuksen toteutusta ja niistä sovitaan palveluntuottajan ja työssäoppimispaikan kesken.
  • Työvoimakoulutuksissa noudatetaan oppilaitoksen yleisiä koronaohjeistuksia. Opiskelijoita ohjeistavat koulutuksen järjestäjät.

Asiakas jättää aloittamatta palvelun, on poissa palvelusta tai keskeyttää palvelun

TE-toimiston käyttöön hankitut JTYP-lain mukaiset ostopalvelut tai niihin kohtuullisesti
verrattavat ostopalvelut ovat lähtökohtaisesti asiakkaalle velvoittavia työttömyysturvalain (1290/2002) perusteella. Jatkossakaan mahdollinen koronaviruksen aiheuttama sairaus ei lähtökohtaisesti eroa yksittäisen työnhakijan näkökulmasta muista työnhakijan sairastumiseen liittyvistä tilanteista sen osalta, kuinka asiat ratkaistaan työttömyysturvalain annetun ohjeistuksen ja vakiintuneen soveltamiskäytännön perusteella.


Kari Sartamo
yksikön päällikkö

Anita Salonen
työvoimapalveluasiantuntija