null Ammattibarometri II/2015: Pulaa ammattitaitoisista ja pätevistä työntekijöistä

Kaakkois-Suomen vuoden 2015 toinen ammattibarometri kertoo loppuvuoden osalta työvoiman kysynnästä ja tarjonnasta. Suuria muutoksia työmarkkinoilla ei ole odotettavissa, mutta syksy tuo kausivaihtelusta johtuen ylitarjontaa esimerkiksi puutarha- ja rakennusaloilla. Työvoimaa puolestaan ei tunnu löytyvän töihin, joissa vaaditaan erityistä ammattitaitoa tai pätevyyttä.

Työvoimapula seutukunnittain

Sosiaali- ja terveysalan erikoistehtävien ammattilaisista on kokonaisuudessaan pulaa Kaakkois-Suomessa. Kaikilla seutukunnilla lääkäreiden tarve on tarjontaa suurempi. Muiden ammattien kohdalla on pieniä seutukuntakohtaisia eroja. Sairaanhoitajien ja lähihoitajien kysyntä ja tarjonta alkaa puolestaan tasapainottua Kouvolan seudulla.

Imatran seudulla työvoiman tarve on tarjontaa suurempi hammaslääkäreiden, hammashoitajien, sairaanhoitajien, lähihoitajien, psykologien ja puheterapeuttien osalta. Muista yksittäisistä ammateista pulaa on mm. ammattitaitoisista siivoojista ja kokeista.

Kotkan-Haminan seudulla hammaslääkärien, suuhygienistien ja puheterapeuttien työvoimapula jatkuu edelleen. Samoin on tilanne psykologien, farmaseuttien ja sosiaalialan erityisasiantuntijoiden kohdalla. Pätevien työntekijöiden puute näkyy mm. metalliteollisuudessa, kaupan alalla, taloushallinnon tehtävissä ja opetusalalla.

Kouvolan seudulla arvioidaan olevan pulaa hammaslääkäreistä, puheterapeuteista, sosiaalityöntekijöistä ja farmaseuteista sekä pätevistä opettajista ja erityisopettajista. Perinteiset pullonkaula-ammatit, myyntiedustajat ja puhelinpalvelukeskusten myyjät, kärsivät myös jatkuvasta työvoimapulasta.

Lappeenrannan seudulla on lääkärien lisäksi eniten pulaa sairaanhoitajista, sosiaalityöntekijöistä, lastentarhanopettajista ja psykologeista.

Ylitarjonta seutukunnittain

Imatran seudulla on ylitarjontaa metsäteollisuuden aloilla sekä taloushallinnon ja logistiikka-alan ammateissa. Kaupan ja palvelualoilla venäläisten ostosmatkailijoiden ja matkailupalveluiden käyttäjien vähäisyys aiheuttaa ylitarjontaa alojen ammattiryhmissä. Myös metalliteollisuuden aloilla on ylitarjontaa henkilöistä, joilla ei ole työnantajien tarvitsemaa työkokemusta tai osaaminen saattaa olla vanhentunutta.

Kotkan-Haminan seudulla työvoimapula-aloilla kuten metalliteollisuudessa, kaupan alalla, taloushallinnon tehtävissä ja opetusalalla on myös ylitarjontaa henkilöistä, joiden osaaminen on kapea-alaista tai osittain vanhentunutta tai joilla ei ole tarpeeksi työkokemusta tai ammattipätevyys puuttuu.

Kouvolan seudulla työvoiman kysynnän arvioidaan edelleen hieman hiipuvan kaupan ja palvelualoilla. Lisäksi erityisesti perinteisillä miesten aloilla teollisuuden, logistiikan ja rakennusalan eri tehtävissä, näyttäisi olevan ylitarjontaa.

Lappeenrannan seudulla työvoiman ylitarjonta on edelleen yleisintä toimistotyössä. Myös kemian-, fysiikan-ja prosessitekniikan asiantuntijoita, kauneudenhoitoalan ammattilaisia, matkatoimistovirkailijoita ja toimittajia on kysyntää enemmän.

Pula- ja ylitarjonta-ammatit nyt netissä

Ammattibarometri löytyy nyt verkosta osoitteesta www.ammattibarometri.fi. Sivustolta löytyy sekä laajempaa että tiivistetympää tietoa koko Kaakkois-Suomen ja sen seutukuntien työvoiman kysynnän ja tarjonnan tilanteesta vuoden 2015 alusta lähtien.

Ammattibarometri on työvoiman tarpeen arviointi

Ammattibarometri on työvoiman tarpeen arviointi, joka kuvaa noin 200 keskeisen ammatin kysyntää ja työvoiman saatavuusnäkymiä Kaakkois-Suomessa seuraavan puolen vuoden aikana. TE-palvelujen asiantuntijat arvioivat työvoiman tarjontaa ja työmarkkinoiden tarpeita seutukunnittain, vaikka alueellisia eroja Kaakkois-Suomessa ei juuri ole.

Ammattibarometri perustuu TE-palvelujen asiakasrajapinnasta saamaan tietoon paikallisista työmarkkinoista ja ammattien lyhyen aikajänteen kysyntänäkymistä. Lisäksi arvioinnissa on hyödynnetty muuta saatavissa ollutta kysely-, tutkimus-, barometri- ja tilastotietoa.

Ammattibarometri laaditaan kolme kertaa vuodessa: tammikuussa, toukokuussa ja syyskuussa.