null Ammattibarometrin näkymät hyvin samansuuntaiset kuin koko Suomessa

Ammattibarometri perustuu TE-palvelujen asiakasrajapinnasta saamaan tietoon työnantaja- ja työnhakija-asiakkaiden tarpeista ja näkymistä, yrityshaastatteluista ja barometreistä saatuun informaatioon, tuotettuun tilastotietoon tai esimerkiksi ns. hiljaiseen tietoon.

Ammattibarometri on työvoiman tarpeen arviointi, joka kuvaa noin 200 keskeisen ammatin kysyntää ja työvoiman saatavuusnäkymiä seuraavan puolen vuoden aikana. Kaakkois-Suomessa TE-palvelujen asiantuntijat arvioivat työvoiman tarjontaa ja työmarkkinoiden tarpeita seutukunnittain.

Ammattibarometri laaditaan kaksi kertaa vuodessa: maaliskuussa ja syyskuussa.

Ammattibarometri on työvoiman tarpeen arviointi

Ammattibarometrilla pyritään parantamaan avointen työpaikkojen ja työnhakijoiden kohtaamista ja edistämään ammatillista ja alueellista liikkuvuutta.

Aluekohtaiset arvioinnit löytyvät osoitteesta www.ammattibarometri.fi, jossa voi tarkastella yksittäisten ammattien rekrytointitarpeiden ja työmarkkinatilanteen arvioita sekä aluekohtaisia tiivistelmiä työvoiman tarpeesta ja tarjonnasta seuraavan puolen vuoden aikana.

Imatran seutu

Imatran seutukunnan näkymät alueella eivät poikkea verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan.

Palvelualat kärsivät edelleen huonosta taloustilanteesta ja venäläisten ostosmatkailijoiden ja matkailupalveluiden käyttäjien vähäisyydestä. Kausivaihtelu kuitenkin lisää alan työllisyyttä.

Myös puutarha- ja rakennusalalla tarvitaan kesällä enemmän työvoimaa, vaikka Imatran seudulla viime vuosina käynnissä olleet isot rakennuskohteet ovatkin valmistuneet eikä uusia ole tiedossa.

Metalliteollisuudessa on kasvua näkyvissä ainakin syksyyn. Uusia työntekijöitä ei olla välttämättä palkkaamassa, mutta lomautuksiakaan ei ole tiedossa. Vaikka alalla on työvoiman ylitarjontaa, työnhakijoilta puuttuu usein työkokemusta tai osaaminen saattaa olla vanhentunutta.

Metsäteollisuuden aloilla puolestaan on ylitarjontaa, joka tosin vähenee kesälomien tuurausten alkaessa. Samoin taloushallinnossa ja logistiikka-alalla on edelleen ylitarjontaa työvoimasta.

Imatran seudulla on pulaa sosiaali- ja terveysalalla lääkäreistä, hammaslääkäreistä, hammashoitajista, psykologeista, puheterapeuteista, sairaanhoitajista ja lähihoitajista sekä palvelualoilla ammattitaitoisista kokeista ja siivoojista.

Kotkan-Haminan seutu

Kotkan-Haminan seudulla työvoiman tarve ja tarjonta ovat jatkuneet jo pitkään samanlaisena. Monet YT-neuvottelut ja niiden seurauksena toteutuneet irtisanomiset eivät ole tilannetta parantaneet.

Työvoimapulaa on edelleen sosiaali- ja terveysaloilla mm. yleislääkäreistä sekä yli- ja erikoislääkäreistä, hammaslääkäreistä ja suuhygienisteistä.

Opetusalalla pulaa on pätevistä alaluokkien opettajista ja erityisopettajista.

Tilinpäätöstaitoisista kirjanpitäjistä ja huolitsijoista on niin ikään pulaa.

Tasapainossa tai jopa ylitarjontaa on metalli- ja rakennusaloilla. Työnhakijoina on paljon varsinkin nuoria vastavalmistuneita, mutta joko puutteellinen ammattitaito tai työkokemuksen puute ovat esteenä työllistymiselle.

Kouvolan seutu

Kouvolan seudulla tämän vuoden ensimmäisen ammattibarometrin avainsanoja ovat kausivaihtelu ja koulutus.

Kausivaihtelusta johtuen odotukset mm. rakennus-, palvelu- ja puutarha-alalla ovat työvoiman kysyntää lisäävät. Aloilla ei kuitenkaan näyttäisi olevan työvoimapulaa työvoimareservit huomioiden.

Koulutuspuolella varsinkin ammattiopettajien kysyntä näyttäisi koulutuksen leikkauksista johtuen kääntyvän laskuun. Perusopetuksen puolella tilalle vaikuttaisi olevan tasapainossa eli kysyntää on kesän aikana, mutta resurssit ovat riittävät.

Ammatit, joissa on pulaa hakijoista, näyttävät pysyvän varsin ennallaan: lääkärit, sairaanhoitajat, sosiaalityön erityisasiantuntijat, erityisopettajat sekä puhelin- ja asiakaspalvelukeskusten myyjät.

Ylitarjontaa olevien ammattien listalla ovat myös vanhat tutut: paperialan prosessityöntekijät, puusepät, laborantit ja toimistotyöntekijät.

Myös ATK-alan perusosaajista on ylitarjontaa, mutta toisaalta erityisosaajille on kysyntää.

Lappeenrannan seutu

Lappeenrannan seudulla seuraavan puolen vuoden työvoiman kysynnän ja tarjonnan tilanne on sama kuin Kouvolan seudulla eli avainsanoina ovat kausivaihtelu ja koulutus.

Eniten pulaa on ICT-alan erityisasiantuntijoista, yleislääkäreistä, ylilääkäreistä, erikoislääkäreistä, hammaslääkäreistä, terveydenhuollon bioanalyytikoista, tutkimus- ja markkinatutkimushaastattelijoista sekä puhelin- ja asiakaspalvelukeskusten myyjistä.

Työnhakijoita suhteessa kysyntään on ollut tarvetta enemmän jo pitkään yleissihteereissä sekä vaattureissa, pukuompelijoissa, turkkureissa ja hatuntekijöissä.

Lisäksi lähiaikoina ylitarjontaa tulee olemaan yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen opettajissa, ammatillisen koulutuksen opettajissa sekä postinkantajissa ja -lajittelijoissa.

Valtakunnallinen ammattibarometri ja sen analyysi (tem.fi)