Plockning av vilda bär och andra vilda naturprodukter av utländska plockare i Finland

Cirka 2 500–4 300 utländska plockare av naturprodukter anländer till Finland årligen. De plockar nästan enbart vilda bär. Majoriteten av utländska plockare kommer från Thailand. Dessutom kommer utländska plockare till Finland från bl.a. Ukraina, Ryssland, Vitryssland och de baltiska länderna. Tillsammans med utländska plockare anländer även stöd- och servicepersonal med uppehållstillstånd till Finland.

Utländska plockare står vanligtvis varken i anställningsförhållande till de företag som utfärdat en visuminbjudan eller är företagare. Utländska plockare av naturprodukter plockar bär och andra naturprodukter i Finland från juli till september-oktober.

Lagen om den rättsliga ställningen för utlänningar som plockar naturprodukter

 • Stärker den rättsliga ställningen av plockare av naturprodukter och reglerar företagens skyldigheter mer i detalj och mer förpliktande än hittills
 • Förbättrar plockarnas inkomstmöjligheter och gör företagens konkurrensmöjligheter mer jämlika
 • Stärker förutsättningarna för hållbar tillväxt och internationalisering inom branschen

Lagen om den rättsliga ställningen för utlänningar som plockar naturprodukter trädde i kraft den 14 juni 2021 och föreskriver om rättigheterna för plockare av naturprodukter, skyldigheterna för aktörerna inom branschen och kontrollen av att dessa efterlevs samt sanktioner för bristande efterlevnad. Skyldigheterna för företag som köper naturprodukter är i stort sett desamma som i den nuvarande avsiktsförklaringen, men mer exakta och förpliktande.

Norra Österbottens TE-byråns uppgifter

Norra Österbottens TE-byrå övervakar att villkoren för aktörer som plockar naturprodukter enligt 5 och 7 § i lagen om den rättsliga ställningen för utlänningar som plockar naturprodukter som trädde i kraft den 14 juni 2021 uppfylls. Norra Österbottens TE-byrå sköter också den nationella specialiseringsuppgiften för utländska plockare av vilda bär och andra vilda naturprodukter i Finland. TE-byrån ger, tillsammans med arbetarskyddsmyndigheter, utländska plockare av naturprodukter och aktörer inom branschen råd om hur lagens 4–7 § i lagen ska tillämpas, om myndigheters ansvar för utländska plockare av naturprodukter samt hänvisar till den behöriga myndigheten.

Norra Österbottens TE-byrå fattar beslut om tillförlitligheten hos en aktör inom området naturproduktsplockning. TE-byrån följer också med betalning av intjänade belopp samt förbud mot debitering av kostnader och ger ett utlåtande om saken till en beskickning eller en arbetarskyddsmyndighet som begär att få ett sådant.

Norra Österbottens TE-byrå ger på begäran av Finlands diplomatiska beskickningar och arbetarskyddsmyndigheter utlåtanden gällande företag som bjuder in utländska plockare av naturprodukter till Finland om följande:

 • förhandsutredningar
 • affärsvillkor inom området naturproduktsplockning
 • förmågan att ta hand om de förpliktelser som gäller för utländska plockare

Mer information per e-post: marjanpoiminta.pohjois-pohjanmaa@te-toimisto.fi.

Arbetarskyddsmyndighetens uppgifter

Arbetarskyddsmyndigheten övervakar att lagen följs om övervakningen inte hör till en annan myndighets ansvar. Arbetarskyddsmyndigheten övervakar bland annat att plockarens rättigheter förverkligas, att aktörerna fullgör sina förpliktelser och gör kontrollbesök till plockarnas baser.

Aktören inom naturproduktsplockningsbranschen är skyldig att i förväg meddela arbetarskyddsmyndigheten var plockarnas baser finns. Om plockarnas bas ändras under plockningsperioden, ska aktören göra en förhandsanmälan också om den nya basen. Dessa förhandsanmälningar till arbetarskyddsmyndigheten görs på adressen:

Arbetarskyddsmyndigheten gerr ytterligare information på sin webbplats:

samt per e-post: luonnontuotteidenkeruu@avi.fi.

Praxis för företag som anlitar utländska plockare av naturprodukter

Medborgare från länder utanför Schengenområdet eller länder som inte anses vara visumfria behöver visum för att kunna plocka naturprodukter i Finland. Visum för utlänningar som kommer till Finland för att plocka naturprodukter ger endast rätt till plockning. Naturprodukter kan också plockas som anställd. I så fall tillämpar man inte lagen om den rättsliga ställningen för utlänningar som plockar naturprodukter utan i stället arbetslagstiftningen.

Förutom utländska plockare av naturprodukter anländer även stöd- och servicepersonal (bilförare, kockar, letare av bärplatser, koordinatorer, lägerassistenter, bilmekaniker och lagerarbetare) till Finland som behöver uppehållstillstånd antingen för att arbeta eller bedriva näringsverksamhet i Finland.

När du bjuder in utländska plockare av naturprodukter till Finland, kom ihåg följande:

 • Det är vid vite förbjudet att fungera som en aktör inom naturproduktsplockningsbranschen utan ett giltigt beslut om tillförlitlighet. Be om att få ett sådant beslut av Norra Österbottens TE-byrå. Beslutet kommer att utfärdas för ett år i taget.
 • Bekanta plockarna med följande: insamling av naturprodukter och förhållandena i Finland, de rättsliga förhållandena mellan aktören inom naturproduktsplockningsbranschen och plockaren, plockarens rättigheter och skyldigheter i Finland, allemansrätten, organ som ger råd och rättsskydd samt andra relevanta frågor.
 • Betala plockarens alls inkomster fullt ut innan plockaren lämnar landet och se till att intjäningen följs upp.
 • Observera att det är vid vite förbjudet att ålägga plockaren att betala för rekrytering, tjänster relaterade till inresa till Finland och utresa från Finland, introduktion, uppföljning av skördesituationen eller att ta ut ränta på en eventuell finansiering av plockarens resekostnader.
 • Observera att plockaren inte ska behöva betala en orimlig avgift för boende, mat, användning av besiktade fordon eller plockningsutrustning. Kostnaden som plockaren åläggs att betala får inte stå i orimlig proportion till den mottagna tjänsten och får inte heller överstiga aktörens faktiska kostnader.

THL:s COVID-19-anvisningar för plockare och företag

På arbets- och näringsministeriets webbplats finns mer information om effekterna av pandemin på arbetskraftens rörlighet och karantän.

Avsiktsförklaring för tillvägagångssätt med anknytning till plockning av naturprodukter av utländska medborgare

Kontaktuppgifter

E-post
berrypicking.northern-ostrobothnia@te-office.fi

Postadress
Norra Österbottens TE-byrå
Sepänkatu 20
90100 Oulu