Valmennuksiin ilmoittautuminen

Tietosuojaseloste

Tietosuojalaki 5.12.2018/1050.

1. Rekisterinpitäjä

Satakunnan TE-toimisto
PL 61, Teljänkatu 5, 28131 Pori
Puhelinvaihde 0295 045 000. kirjaamo.satakunta@te-toimisto.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Palvelujohtaja Satu Remmer
Teljänkatu 5, 28130 Pori
satu.remmer@te-toimisto.fi

3. Rekisterin nimi

Satakunnan TE-toimiston valmennuspalveluihin ilmoittautumisten rekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteriä käytetään Satakunnan TE-toimiston valmennuspalveluihin. Ilmoittautumisessa kerätään vain ne tiedot jotka tarvitaan asiakkaan yhteydenottoa varten. Rekisteröityjen tietoja ei käytetä muihin tarkoituksiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Yksittäinen kysely saattaa sisältää seuraavia käsittelytarkoituksen mukaisia tietoja rekisteröidystä
- etu- ja sukunimi
- sähköpostiosoite
- puhelinnumero
- mahdolliset asiakkaan ilmoittamat lisätiedot - mahdolliset luvat ja suostumukset esim. tietojen siirtoon kolmannelle osapuolelle, sekä muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot kerätään rekisteröidyiltä itseltään. Ilmoittautumislinkki on esillä te-palvelut.fi/satakunta verkkosivuilla, somekanavissa tai palvelutuottajien nettisivuilla.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Yksittäisten kyselyjen kautta kerättävät tiedot ovat KEHA-keskuksen, ELY-keskuksen sekä TE-toimistojen sisäistä tietoa, eikä niitä pääsääntöisesti luovuteta kolmannelle osapuolelle. Virastot käsittelevät henkilötietoja voimassaolevan henkilötietolain mukaisesti.

Joissakin tilanteissa ilmoittautumislomakkeella kysytyt tiedot luovutetaan valmennuspalvelun tuottajalle. Luovuttaminen perustuu lakiin: Lain julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta 12 luvun 6 §:n 2 momentin mukaan palveluntuottajalla on oikeus saada salassapitosäännösten ja muiden tiedon saantia koskevien rajoitusten estämättä maksutta työ- ja elinkeinotoimistolta, työ- ja elinkeinohallinnon asiakaspalvelukeskukselta ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta henkilöasiakasta koskevat tiedot, jotka ovat välttämättömiä palvelun järjestämiseksi.

Palveluntuottaja on velvoitettu sopimuksin noudattamaan henkilötietojen käsittelyssä voimassa olevia lakeja ja asetuksia.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötietoihin käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät. joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Järjestelmään pääsee kirjautumaan vain käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Tietoverkot ja laitteistot, joilla rekisterit sijaitsevat, on suojauttu palomuurilla ja tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.

10. Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä on rekisteriin talletettu. Tarkastuspyyntö tulee toimittaa rekisteriasioita hoitavalle henkilölle. Rekisterinpitäjä antaa rekisteröidylle ilman aiheetonta viivästystä mahdollisuuden tutustua rekisteritietoihin ja antaa pyydettäessä tiedot kirjallisesti.

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Korjaamispyyntö on tehtävä kirjallisesti ja pyynnössä on yksilöitävä korjattava tieto. Korjaamispyyntö on tehtävä rekisteriasioita hoitavalle henkilölle.

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Ulkoisella tai sisäisellä asiakkaalla on oikeus tarkistaa häntä koskevat tiedot rekisteristä ottamalla yhteyttä rekisterin pitäjään. Rekisteröityneen henkilötiedot poistetaan ja hävitetään hänen pyynnöstään, jollei lainsäädäntö määrää tietojen säilyttämistä.

Uppdaterad: 18.08.2023