Elinvoimaa ja työllisyyttä Kaakkois-Suomeen -uutiskirjeen tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste, henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 §

1 Rekisterinpitäjä

Kaakkois-Suomen työ- ja elinkeinotoimisto (TE-toimisto)
PL 1010, 45101 KOUVOLA
kirjaamo.kaakkois-suomi@te-toimisto.fi
Kaakkois-Suomen ELY-keskus
PL 1041, 45101 KOUVOLA
kirjaamo.kaakkois-suomi@ely-keskus.fi

2 Yhteyshenkilöt rekisteriä koskevissa asioissa

Tietosuojayhdyshenkilö Joni Hämäläinen
Sähköposti: etunimi.sukunimi@te-toimisto.fi
Viestintävastaava Minna Niukkanen
Sähköposti: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

3 Rekisterin nimi

Elinvoimaa ja työllisyyttä Kaakkois-Suomeen uutiskirjerekisteri

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteriä käytetään Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualueen ja Kaakkois-Suomen TE-toimiston yhteisen sidosryhmäuutiskirjeen lähettämiseen. Rekisteröityjen tietoja ei käytetä muihin tarkoituksiin.

5 Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaisia tietoja rekisteröidyistä: sähköpostiosoite, nimi, organisaatio ja/tai asema organisaatiossa.

6  Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri koostetaan ELY-keskuksen ja TE-toimiston yhteistyökumppaneiden ja sidosryhmien edustajien ja uutiskirjeen tilaajien ilmoittamista tiedoista, ELY-keskuksen ja TE-toimiston asiakastietojärjestelmään tallennetuista tiedoista sekä yleisesti saatavilla olevista lähteistä.

7 Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta rekisteröityjen henkilötietoja ulkopuolisille tahoille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä. Tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen johdosta tiedot sijaitsevat fyysisesti alihankkijan palvelimella tai laitteistolla.

8 Säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9 Henkilötietojen säilytysaika

Tiedot säilytetään uutiskirjepalvelun voimassaolon ajan. Mikäli uutiskirjepalvelu lopetetaan, myös henkilötiedot poistetaan kohtuullisen ajan kuluessa.

10 Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Järjestelmään pääsee kirjautumaan vain käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla. Uutiskirjeen palvelun tarjoajan tietoverkot ja laitteistot, joilla rekisterit sijaitsevat, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.

11 Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat rekisteritiedot. Tarkastuspyynnöt tulee toimittaa rekisteriasioita hoitavalle henkilölle. Rekisterinpitäjä antaa rekisteröidylle ilman aiheetonta viivästystä mahdollisuuden tutustua rekisteritietoihin ja antaa pyydettäessä tiedot kirjallisesti. Tarkastusoikeus on maksuton kerran vuodessa toteutettu.

12 Kielto-oikeus ja tietojen korjaaminen

Rekisteröidyllä on oikeus lopettaa milloin tahansa uutiskirjeen tilauksensa peruuttamalla tilaus tai ilmoittamalla asiasta rekisterinpitäjälle ja siten kieltää uutiskirjeiden lähettäminen. Tietoja voidaan myös poistaa yhteistyökumppanuuden loppumisen vuoksi. Rekisterinpitäjä poistaa tällöin kaikki rekisteröityä koskevat henkilötiedot rekisteristä. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Korjaamispyyntö on tehtävä kirjallisesti ja pyynnössä on yksilöitävä korjattava tieto. Korjaamispyyntö on tehtävä rekisteriasioita hoitavalle henkilölle.

13 Julkisuus

Tiedot eivät ole julkisia.

Uppdaterad: 26.09.2023