Työllisyyspoliittiset avustukset ja hankkeet

Työllisyyspoliittinen avustus on rahoitusmuoto, jolla TE-toimisto voi hankkia hankemuodossa tuotettuja palveluja asiakkailleen. Avustusta voidaan myöntää yhdistykselle, säätiölle, kunnalle tai kuntayhtymälle. Avustuksen myöntää TE-toimisto.

Hankkeiden käynnistämisessä ja rahoittamisessa lähtökohtana ovat TE-toimiston henkilöasiakkaiden palvelutarpeet, alueen työttömyyden rakenne sekä avustuksen käytön alueelliset linjaukset. TE-toimisto voi linjata kunkin hakukierroksen yhteydessä, minkälaiseen toimintaan tai minkä kohderyhmän tarpeisiin avustusta myönnetään. TE-toimisto ilmoittaa työllisyyspoliittisen avustuksen julkisesti haettavaksi. Kaakkois-Suomen TE-toimisto julkaisee työllisyyspoliittiseen avustukseen liittyvät ajankohtaiset asiat ja ohjeet tällä verkkosivulla, sekä tiedottaa suoraan hanketoimijoille.

HUOM! Avustuksen haussa on siirrytty sähköiseen asiointiin, linkki asiointipalveluun löytyy kohdasta avustuksen hakeminen. Aiemmasta poiketen, liitteet 1-3 (Liite 1: toiminnan kuvaus, Liite 2: palkkauskustannukset ja Liite 3: muut kustannukset) täytetään suoraan sähköisessä asiointijärjestelmässä yhdessä avustushakemuksen kanssa. Näitä ei laiteta erikseen hakemuksen liitteeksi. Huomioithan kuitenkin muut hakemuksen pakolliset liitteet.

Työllisyyspoliittiset avustukset Kaakkois-Suomessa vuonna 2023

Työllisyyspoliittisten avustusten myöntöön ensi vuodelle vaikuttaa tuleva, vuoden 2023 alusta voimaan tuleva palkkatukiuudistus. Palkkatukiuudistuksella voi siis olla vaikutuksia jo menossa olevien hankkeiden toimintaan ja avustukseen, mikä omalta osaltaan määrittää myös mahdollisten uusien hankkeiden rahoittamista. Kaakkois-Suomen TE-toimisto pyrkii avustusten haussa jatkamaan ensisijaisesti jo menossa olevia hankkeita (jatkavien hankkeiden osalta odotamme, että hankkeelle asetetut tavoitteet ovat pääosin toteutuneet). Mahdollisten uusien työllisyyspoliittisten hankkeiden avustukset päätetään Kaakkois-Suomen TE-toimistolle myönnettyjen määrärahojen puitteissa.

Työllisyyspoliittisten avustusten haku tapahtuu sähköisesti aluehallinnon asiointipalvelussa kohdassa Työllisyys, ajalla 21.10–22.11.2022.

​​​​​Hakukriteerit

Kaakkois-Suomen TE-toimisto on linjannut uusien hankkeiden hakukriteerit:

Kohderyhmä: Pitkään työttömänä olleet työnhakijat, erityisesti heikossa työmarkkina-asemassa olevat (erityistä tukea työllistymiseen tarvitsevat, osatyökykyiset, maahanmuuttajat).

Työllisyyspoliittisen avustuksen myöntäminen perustuu työttömien työnhakija-asiakkaiden palvelutarpeisiin. Kaakkois-Suomessa on tarvetta hankkeille, jotka tähtäävät työttömien työnhakijoiden ammatillisen osaamisen kehittämiseen ja tätä kautta työllistymiseen. Kaakkois-Suomen TE-toimisto toivoo, että mahdollisten uusien hankkeiden toiminta-alue ei ole pääsääntöisesti kuntasidonnainen.

Hankkeiden valinnassa kiinnitetään huomiota mm. seuraaviin asioihin:

  • esitetty hankkeen toimintamalli on konkreettinen ja siirrettävissä helposti toiminnaksi,
  • esitetty toimintamalli vastaa TE-toimiston odotuksiin hanketoiminnasta,
  • esitetyn toiminnan sisältö ja tavoitteet ovat hankekriteerien mukaiset,
  • suurin osa hankeasiakkaista päätyy hankkeen palvelujen jälkeen muualle kuin takaisin TE-toimiston asiakkuuteen työttömiksi työnhakijoiksi,
  • hanketoiminta on avoimille työmarkkinoille ja/tai koulutukseen suuntaavaa,
  • hanketoimijoiden toivotaan kiinnittävän erityistä huomioita hankehakemuksissaan ja -suunnitelmissaan hankkeiden keskinäiseen verkostoitumiseen sekä yhteistyöhön, että mahdollisten yhteishankkeiden luomiseen.

Hankkeiden tulee edistää asiakkaiden digiosaamista ja opastaa asiakkaita käyttämään esim. sähköisiä työnhaun verkkopalveluja. Hankkeiden tulee käyttää Kykyviisaria tai muuta vastaavaa kartoitus-/seurantatyökalua asiakastyössä työ- ja toimintakyvyn tunnistamiseen. Hakemuksessa tulee kuvata konkreettisesti digiosaamisen edistämistä sekä Kykyviisarin tai muun kartoitus-/seurantatyökalun käyttöä. Hankkeen tulee panostaa palvelunsa esittelyyn, jotta toimintaa on helppoa markkinoida kohderyhmälle. Hankkeiden tulee tehdä aktiivista yritysyhteistyötä työmahdollisuuksien etsimiseksi palveluissa oleville työnhakijoille. Hankkeen toiminnan tulee olla tuloksellista. Suurimmalle osalle hankkeen asiakkaista tulee hankkeessa olon aikana löytää muu ratkaisu kuin paluu työttömäksi työnhakijaksi TE-toimistoon tai työllisyyden kuntakokeiluun.

Työllisyyspoliittinen avustus maksetaan takautuvasti, joten toimijalla tulee olla riittävät taloudelliset toimintaedellytykset. Hanketoimijan tulee huomioida, että TE-palvelujen siirtyminen kuntiin 1.1.2025 (https://tem.fi/te-palvelut-2024-uudistus) tulee vaikuttamaan hankkeiden avustusaikaan. Lisäksi tulee huomioida mahdolliset lainsäädännölliset muutokset mm. palkkatukiuudistuksen kohdalla (https://tem.fi/-/palkkatukiuudistus-yksinkertaistaa-saantelya-ja-edistaa-heikommassa-tyomarkkina-asemassa-olevien-tyollistymista), miten tällä voi olla vaikutusta hankkeen toimintaan ja asiakkaille palkkatuella tarjottaviin työtehtäviin.

Hankkeiden hakukriteerejä sekä muita kohdennuksia voidaan vielä myöhemmin täsmentää tuleva palkkatukiuudistus huomioiden. Hankepäätökset tehdään Työ- ja elinkeinoministeriöstä tulevien suosituksien ja ohjeistuksien mukaisesti joulukuussa 2022.

Lisätietoja:
Laura Rytinki
Palvelupäällikkö
Puh. 0295 042 303
etunimi.sukunimi@te-toimisto.fi

Työllisyyspoliittiset hankkeet

Oletko ollut jo pidempään työttömänä? Tuntuuko sinusta, että tarvitset jotakin apua siihen, että pääsisit palaamaan työelämään? Etsitkö palvelua, jossa voisit parantaa mahdollisuuksiasi, kehittää omaa ammattitaitoasi, osaamistasi ja muita työmarkkinavalmiuksiasi?

TYPO-hankkeet eli työllisyyspoliittiset hankkeet tarjoavat palveluja, joihin sinun kannattaa tutustua. Tavoitteena on, että löydät sinulle sopivan reitin takaisin työelämään. Tarjolla on esimerkiksi palkkatuettua työtä, työkokeilupaikkoja, ohjausta, valmennusta, henkilökohtaista tukea työnhakuun, lyhytkoulutusta ja soveltuvuus- ja osaamiskartoituksia. Hankkeet jakautuvat Kaakkois-Suomen alueelle tasaisesti.

Rahoitettavat hankkeet 2023:

Kymenlaakso

Etelä-Karjala

Uppdaterad: 24.01.2023