null Ammattibarometri I/2019: Osaavan työvoiman saatavuuden ongelmat ovat useilla aloilla kasvun ja elinvoiman myönteisen kehityksen esteinä Kaakkois-Suomessa

Kaakkois-Suomi yleisesti

Kaakkois-Suomen vuoden 2019 ensimmäisen ammattibarometriarvion mukaan seuraavan kuuden kuukauden aikana työpaikkojen määrät ovat edelleen positiivisessa kasvussa ja työttömien työnhakijoiden määrät laskevat. Tästä johtuva työmarkkinoiden muutos tulee näkymään lisääntyvinä kohtaanto- ja saatavuusongelmina monilla aloilla työnantajien ja työntekijöiden välillä. Avoinna olevien työpaikkojen täyttäminen on entistä haasteellisempaa ja useilla aloilla nähdään vaikeuksia löytää ammattitaitoisia työntekijöitä.

Teollisuuden-, metalli-, palvelu-, ja sote-alan työntekijöiden kysyntä alueella lisääntyy ja ongelmia ilmenee ammattitaitoisen työvoiman saatavuudessa. Varsinkin metalliteollisuus kärsii osaavan työvoiman puutteesta, joka jarruttaa alalla tällä hetkellä monien yritysten kasvua. Myös ns. pula-ammattien määrät ovat kasvaneet. Kaakkois-Suomen alueella on runsaasti pulaa hitsaajista ja kaasuleikkaajista, koneenasettajista ja koneistajista, sekä ohutlevysepistä. Palvelualalla pulaa on puhelin- ja asiakaspalvelukeskusten myyjistä, sekä ravintola- ja suurtaloustyöntekijöistä. Sote-alalla pula-ammattien joukossa ovat kuulontutkijat ja puheterapeutit, lähihoitajat, sosiaalityön erityisasiantuntijat sekä ylilääkärit ja yleis- ja erikoislääkärit. Ylitarjontaa vastaavasti alueella on erilaisten toimistotyöntekijöiden, sihteerien, puuseppien ja paperiteollisuuden prosessityöntekijöiden osalta. Lisäksi luovien alojen ammatit kuten graafiset ja multimediasuunnittelijat, tuote- ja vaatesuunnittelijat sekä kuvataiteilijat kärsivät työpaikkojen puutteesta. Uusia ylitarjonta-ammatteja Kaakkois-Suomen alueella ovat pankkitoimihenkilöt sekä käytön tukihenkilöt.

Jonkin aikaa jatkunut talouden elpyminen näkyy myönteisellä tavalla Kaakkois-Suomen alueella. Osaavan työvoiman saatavuuden ongelmat koetaan kuitenkin jo esteiksi kasvulle ja seudun elinvoiman myönteiselle kehitykselle.

Imatran seutu

Metallialalla osaavasta työvoimasta on pulaa. Osaaminen kyseisiin työtehtäviin ei ole riittävää tai se on vanhentunutta, eikä vastaa tämän päivän vaatimuksia. Myöskään siivoustyö ei alana kiinnosta, hoiva-alalla on runsaasti työpaikkoja avoinna ja matkailu kärsii ruplan kurssin alenemisesta. Työvoimapula eri ammateissa lisääntyy koko ajan, ja yritysten on hankala saada osaavaa työvoimaa ja etsimiään moniosaajia. Muun muassa yleis- ja erikoislääkärit, puheterapeutit, palkanlaskijat / kirjanpitäjät, siivoojat ja ammattitaitoiset kokit ovat ammatteja, joilla tällä hetkellä on alueella työvoimapulaa. Selvää ylitarjontaa alueella on muun muassa toimistotyöntekijöistä ja sihteereistä; syynä yleensä on työntekijän vanhentunut osaaminen tai alalla vaadittavan erityisosaamisen puute.

Kotka-Haminan seutu

Kotka-Haminan alueella metallin alalle kaivataan edelleen lisää tekijöitä. Kysyntä on jatkuvaa, eikä ammattitaitoista työvoimaa ei saada rekrytoitua riittävästi. Koulusta valmistuneiden ammattitaito ei vastaa työnantajien vaatimuksia ja osaaminen on liian kapea-alaista. Esimerkkeinä metallialan pula-ammateista voidaan mainita sorvaajat ja hitsaajat. Terveydenhuoltoalalla pulaa on yleis- ja erikoislääkäreistä sekä rgt-hoitajista. Opetus- ja sosiaalialat ovat myös aloja, joihin pätevän työvoiman saanti on tällä hetkellä vaikeaa. Pätevästä työvoimasta kärsii myös kiinteistönhuolto, koneasennus, sähköala – ilman työkokemusta ja monipuolista osaamista työllistyminen on vaikeaa.

Ylitarjontaa on Kotka-Hamina seudulla monilla toimihenkilöaloilla kuten huolinta, sosiaalipuolen ohjaajat, toimistotyöntekijät, sekä yleissihteerit. Työnhakijoilla saattaa olla vanhentunut koulutus tai työkokemus ei välttämättä vastaa tämän päivän vaatimuksia. Myös kielitaito ja ikä ovat esteitä työllistymiselle ja siten alalla muodostuu ylitarjontaa. Kuljetusalalla ylitarjonnan syynä ovat puuttuvat edellytetyt pätevyydet. Etelä-Kymenlaaksossa ei ole näkyvissä suuria vähennystarpeita, mitä voidaan pitää positiivisena asiana. Positiivista on myös hyvä työllisyystilanne, työpaikkojen määrä on kasvanut verrattuna edellisvuoteen.

Lappeenrannan seutu

Sote-alan ammateissa sekä myyntiedustus, puhelin- ja suoramyyntiin liittyvissä tehtävissä työvoiman kysyntää on ollut Lappeenrannan seudulla tarjontaa enemmän jo pitkään.  Sote-alalla rekry-vaikeuksia on eniten vuorotyötä tarjoavilla toimijoilla. Puhelin- ja suoramyynnin suosiota vähentää alalla tavallinen suoritepalkkaus ja usein myös työn aliarvostaminen. ICT- ja metallialojen työvoiman kysynnän lisääntyminen selittyy toimialojen kasvulla ja kehittymisellä. ICT-alalla digitalisoituminen ja yliopistokaupungin paikalliset innovaatiot ovat luoneet edellytyksiä kasvuun. Metallialan muutosta selittää eniten myönteinen yleisen taloustilanteen kehittyminen ja palveluiden kysynnän kasvu.  

Pula-ammatteja alueella ovat yleislääkärit, erikoislääkärit, puheterapeutit, sovellussuunnittelijat ja –ohjelmoijat, CNC-koneistajat, hitsaajat ja levysepät sekä myyntiedustajat ja puhelinmyyjät. Erityisesti paikallisten ICT- ja metallialojen työnantajien mukaan ammatillisen koulutuksen aloituspaikkoja on liian vähän. Monet metallialan työnantajat ovat myös tyytymättömiä koulutuksen laatuun. Pulan taustalla on usein myös työehtojen ja –olosuhteiden kilpailukyky ja niihin liittyvät mielikuvat. Myös ammatillisista opinnoista valmistuneiden määrä ja seudullinen kilpailukyky vaikuttavat työvoiman tarjontaan. Puolison työllistymismahdollisuuksilla voi olla vaikutusta seudulle asettumiseen.

Ylitarjontaa alueella löytyy kauppa- pankki- ja eräillä luovilla aloilla. Lähes kaikilla aloilla tarve suorittavaan toimistotyöhön vähenee edelleen. Alueen ylitarjonta-ammatteja ovat myyjät, pankkitoimihenkilöt, sihteerit ja toimistotyöntekijät, sekä kuvataiteilijat, mainonnan ja markkinoinnin asiantuntijat ja tuote- ja vaatesuunnittelijat.

Digitalisoituminen, automaation ja tekoälyn hyödyntämisen lisääntyminen vaikuttavat työelämän osaamisen vaatimuksiin ja tulee viemään yhä enemmän perinteisiä matalan osaamistason suorittavia työpaikkoja. Myönteisenä piirteenä on, että töiden turvallisuus ja olosuhteet paranevat, sekä yksitoikkoiset ja raskaat työt vähenevät.   

Kouvolan seutu

Kouvolan seudulla ammattitaitoisen työvoiman kysyntää ilmenee kaikilla toimialoilla. Ajankohtaiset kesälomitukset ja kausivaihtelu lisäävät kysyntää ja kesän eri tapahtumat vaikuttavat positiivisesti palvelualan kysyntään Kouvolan seudulla. Terveys- ja sosiaalialalla on pulaa erityisesti lääkäreistä ja hoitajista, sekä puhelinpalvelukeskusten asiakaspalvelijoista. Myös metallialan ja rakentamisen ammattilaista on pulaa niin toimihenkilö- kuin työntekijätehtävissä. Koulutuksen puute ja alan vetovoimaisuus ovat osaltaan tekijöitä, jotka selittävät osittain työvoimapulaa tietyillä aloilla.

Kouvolan seudulla ei tällä hetkellä ole varsinaista ylitarjonta-alaa, vaikka sellaiseksi voidaan lukea toimistoalan työt. Painoalalla ja puuseppäteollisuudessa näyttää olevan ainakin tilapäisesti ylitarjontaa. Myös vaateteollisuuden ja media-alan ammattilaisista on tarjontaa, ja alalla työllistyminen näyttää tapahtuvan useimmiten yrittäjyyden kautta. Ylitarjontaa Kouvolan alueella on toimistotyöntekijöistä, sihteereistä, puusepistä, ompelijoista sekä multimedia- ja tuotesuunnittelijoista. Yhtenä syynä voidaan pitää sitä, että kyseisiin ammatteihin koulutetaan liikaa tekijöitä ja toisaalta työllistyminen ainakin joissain ammateissa edellyttää yrittäjyyttä.

Kouvolan seudun yleisnäkymät vaikuttavat suhteellisen hyviltä sekä lyhyellä että myös pidemmällä aikavälillä edellyttäen tietysti, ettei maailman markkinoilla tapahdu suuria negatiivisia käänteitä. Tuleva kesä on seudulla tapahtumien suhteen vilkas. Metsäteollisuuden näkymät ovat positiiviset ja logistiikkapuolella on myös hyvät merkit ilmassa. Muuttoliike pitäisi jatkossa saada kääntymään positiiviseksi, jotta ammattitaitoista työvoimaa olisi riittävästi seudun kehitykselle tarjolla.

Ammattibarometri on työvoiman tarpeen arviointi

Ammattibarometrilla pyritään parantamaan avointen työpaikkojen ja työnhakijoiden kohtaamista ja edistämään ammatillista ja alueellista liikkuvuutta. Aluekohtaiset arvioinnit löytyvät osoitteesta www.ammattibarometri.fi, jossa voi tarkastella yksittäisten ammattien rekrytointitarpeiden ja työmarkkinatilanteen arvioita sekä aluekohtaisia tiivistelmiä työvoiman tarpeesta ja tarjonnasta seuraavan puolen vuoden aikana.

Lisätietoja

Imatran seutu: Katja Smal, puh. 0295 042 140
Lappeenrannan seutu: Vesa Auvinen, puh. 0295 042 036
Kotka-Haminan seutu: Mervi Rossi, puh. 0295 042 196
Kouvolan seutu: Timo Valtonen, puh. 0295 042 241

Sähköpostit: etunimi.sukunimi@te-toimisto.fi