Ajankohtaiset

<< Takaisin

null Ulkomaalaiset luonnontuotteiden kerääjät keskimääräisen tyytyväisiä keruukauden ansioihin

Päättynyt ulkomaalaisten luonnontuotteiden keruukausi 2021 oli ensimmäinen, jota säänteli oma lakinsa. Laki luonnontuotteita keräävien ulkomaalaisten oikeudellisesta asemasta astui voimaan 14.6.2021. Laki säätää luonnontuotteiden kerääjien oikeudet, luonnontuotekeruualan toimijoiden velvollisuudet ja niiden noudattamisen valvonnan sekä laiminlyönnin seuraamukset. Työ- ja elinkeinoministeriö ja Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto järjestivät 18.11. ulkomaalaisten luonnontuotekeruualan yrityksille tilaisuuden, jossa käsiteltiin päättynyttä keruukautta 2021 ja keskusteltiin tulevasta keruukaudesta 2022.

Suomeen saapui luonnontuotteiden kerääjiä tänä vuonna pääosin Thaimaasta ja Ukrainasta. Kerääjistä thaimaalaisten osuus oli edelleen selkeästi suurin, vajaat 3 000 henkilöä. Ulkomaiset luonnontuotteiden kerääjät eivät yleensä ole työsuhteessa marjoja ostaviin yrityksiin eivätkä ole yrittäjiä. He saapuvat Suomeen yrityksen kutsumana viisumilla tai itsenäisesti viisumivapaista maista.

Kerääjille toteutetaan vuosittain kysely satokauden päätteeksi. Pohjois-Pohjanmaan TE-toimiston toteuttamaan kyselyyn vastasi 674 ulkomaalaista luonnontuotteiden kerääjää. Kyselyn tuloksista ilmenee, että keruuansioon oli tyytyväisiä 66 prosenttia kerääjistä. Kyselyn tulosten mukaan 64 prosenttia kerääjistä ilmoitti halukkuudestaan tulla Suomeen myös ensi vuonna. Vastaajista 7 prosenttia ei vielä pystynyt ottamaan kantaa asiaan. Kyselyn kokonaistulokset olivat aikaisempiin vuosiin nähden keskimääräisellä tasolla.

Keruukausi 2021 oli ensimmäinen kausi, jolloin ulkomaalaisten ei-työsuhteisessa luonnontuotteiden keruussa noudatettiin lakia luonnontuotteita keräävien ulkomaalaisten oikeudellisesta asemasta. Laki vahvistaa luonnontuotteiden kerääjien oikeudellista asemaa ja määrittelee yritysten velvollisuudet aiempaa tarkemmin ja velvoittavammin. Laki parantaa kerääjien ansaintamahdollisuuksia ja tasapuolistaa yritysten kilpailumahdollisuuksia sekä vahvistaa luonnontuotekeruualan kestävän kasvun ja kansainvälistymisen edellytyksiä.

Toimintatapoja kehitetään

Yhteisten tapaamisten puheenjohtajana usean vuoden ajan toiminut työ- ja elinkeinoministeriön hallitusneuvos Olli Sorainen korostaa yritysten ja toimialan eri toimijoiden välistä rakentavaa sekä kehittävää yhteistyön otetta, jonka kautta yhdessä haetaan ratkaisuja toiminnan kehittämiseksi.

”Laajasti eri sidosryhmiä yhteen koonnut tilaisuus oli rakentava, ja monia aihioita kehittämistoimiksi nousi esiin. Tietojenvaihto ja keskustelu tullaan hyödyntämään, kun työ- ja elinkeinoministeriö valmistelee eduskunnan tilaamaa seurantaraporttia uuden lain toimivuudesta”, Sorainen kertoo.

Pohjois-Pohjanmaan TE-toimiston johtaja Maire Mäki yhtyy Soraisen kommenttiin ja toteaa, että haastavasta tilanteesta selvittiin yhteistyön, ja viime kaudelta osin tuttujen toimintatapojen, ansiosta.

”Kesällä voimaantullut laki edellyttää toimintatapojen kehittämistyön jatkamista ja tiiviin yhteistyön jatkamista erityisesti toimialan yritysten sekä työsuojeluviranomaisten kanssa. Vuonna 2024 voimaan tuleva työllisyyspalveluiden uudistus muuttaa TE-toimiston tehtäviä olennaisesti. Yhtenä ratkaistavana asiana on luonnontuotekeruun ohjaus- ja neuvontatehtävän sijoittuminen 2024 jälkeen”, Mäki toteaa.

Keruukaudella 2021 edelleen vahvasti läsnä ollut koronapandemia yhdessä uuden lain soveltamisen kanssa on vaatinut tiivistä vuoropuhelua Suomen viranomaisten välillä sekä Thaimaan viranomaisten kanssa prosessien varmistamiseksi. Työsuojeluviranomaiset ovat lakia valvovana viranomaisena tehneet valvontakäyntejä ulkomaalaiskerääjiä majoittaneisiin tukikohtiin.

Ilmoittamismenettelyjä tarkennetaan

Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto on arvioinut luonnontuotekeruualan toimijoiden luotettavuutta, seurannut kerääjien ansioiden maksamista sekä kiellettyjen maksujen perimistä tehden tiivistä yhteistyötä erityisesti työsuojeluviranomaisten kanssa, jonka kanssa TE-toimisto tarjoaa neuvontaa lain 4–7 §:n soveltamisesta. Uuden lain soveltamisesta saadut arvokkaat kokemukset huomioidaan viranomaistoiminnan ja sidosryhmäyhteistyön kehittämistyössä.

Työsuojeluviranomainen valvoo lain noudattamista, jos valvonta ei kuulu muun toimivaltaisen viranomaisen vastuulle.

”Kauden aikana tehtiin työsuojelutarkastuksia kerääjien tukikohtiin eniten Pohjois-Suomessa ja Keski-Suomessa. Pääasiallisina havaintoina oli, että kerääjillä ei ollut tietoa uudesta laista, perehdytys oli puutteellista ja kerääjien nähtävillä ei pidetty viranomaisten yhteystietoja toimijaa koskevan palautteen antamista varten. Toimijoiden tukikohtien ilmoittamismenettelyjä tullaan tarkentamaan ensi keruukaudeksi”, kertoo johtaja Päivi Suorsa Pohjois-Suomen aluehallintovirastosta.

Tilaisuuteen osallistui toimialan yrityksiä, järjestöjä, Thaimaan viranomaisia muun muassa Thaimaan työministeriöstä ja Thaimaan Helsingin suurlähetystöstä sekä Suomen viranomaisia muun muassa Suomen Bangkokin suurlähetystöstä, ulkoministeriöstä, työ- ja elinkeinoministeriöstä sekä aluehallintovirastoista.

Lisätiedot:
hallitusneuvos Olli Sorainen, työ- ja elinkeinoministeriö, p. 0295 048 022, olli.sorainen@tem.fi
asiantuntija Tuomas Komulainen, Pohjois-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimisto, p. 0295 056 734, tuomas.komulainen@te-toimisto.fi
​​​​​​​maahantulotiimin vetäjä Johanna Manni, Suomen Bangkokin suurlähetystö, p. +66 81 937 1802, johanna.manni@formin.fi
​​​​​​​vastuuvirkamies Eliisa Kojo, ulkoministeriö, p. 0295 351 774, eliisa.kojo@formin.fi
​​​​​​​johtaja Maire Mäki, Pohjois-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimisto, p. 0295 056 800, maire.maki@te-toimisto.fi
​​​​​​​johtaja Päivi Suorsa, työsuojelun vastuualue, Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, p. 0295 017 500, paivi.suorsa@avi.fi
​​​​​​​tarkastaja Niko Huru, Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, p. 0295 017 700, niko.huru@avi.fi