Ulkomaalaisten luonnonmarjan ja muiden luonnonvaraisten tuotteiden kerääminen Suomessa

Suomeen saapuu vuosittain keskimäärin 2500–4300 ulkomaalaista luonnontuotteiden kerääjää, jotka keräävät lähes yksinomaan luonnonmarjoja. Ulkomaalaisista kerääjistä selkeästi suurin osa tulee Thaimaasta. Suomeen tulee ulkomaalaisia kerääjiä lisäksi muun muassa Ukrainasta, Venäjältä, Valko-Venäjältä ja Baltian maista. Ulkomaalaisten kerääjien mukana Suomeen saapuu oleskeluluvalla myös kerääjien tuki- ja huoltohenkilöstöä.

Ulkomaalaiset kerääjät eivät yleensä ole työsuhteessa heidän viisumikutsunsa esittäneisiin yrityksiin tai ole yrittäjiä. Ulkomaiset luonnontuotteiden kerääjät keräävät Suomessa luonnontuotteita heinäkuusta syys-lokakuuhun.

Laki luonnontuotteita keräävien ulkomaalaisten oikeudellisesta asemasta

 • Vahvistaa luonnontuotteiden kerääjien oikeudellista asemaa ja määrittelee yritysten velvollisuudet nykyistä tarkemmin ja velvoittavammin
 • Parantaa kerääjien ansaintamahdollisuuksia ja tasapuolistaa yritysten kilpailumahdollisuuksia
 • Vahvistaa luonnontuotekeruualan kestävän kasvun ja kansainvälistymisen edellytyksiä​​​​

Kesäkuun 14. päivänä 2021 voimaan astunut laki luonnontuotteita keräävien ulkomaalaisten oikeudellisesta asemasta säätää luonnontuotteiden kerääjien oikeudet, luonnontuotekeruualan toimijoiden velvollisuudet ja niiden noudattamisen valvonnan sekä laiminlyönnin seuraamukset. Luonnontuotteita ostavien yritysten velvollisuudet ovat suurelta osin samat kuin nykyisin noudatettavassa aiesopimuksessa, mutta tarkemmat ja velvoittavammat.

Pohjois-Pohjanmaan TE-toimiston tehtävät

Pohjois-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimisto seuraa 14.6.2021 voimaan astuneen lain luonnontuotteiden keräävien ulkomaalaisten oikeudellisesta asemasta 5 ja 7 §:n mukaisten luonnontuotekeruualan toimijaa koskevien edellytysten täyttymistä. Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto hoitaa myös Suomessa ulkomaalaisten luonnonmarjan ja muiden luonnonvaraisten tuotteiden kerääjien valtakunnallista erikoistumistehtävää. TE-toimisto antaa ulkomaalaisille kerääjille ja luonnontuotekeruualan toimijoille yhdessä työsuojeluviranomaisten kanssa neuvontaa lain 4—7 §:n soveltamisesta, ulkomaalaisten luonnontuotekeruualan viranomaisvastuista ja ohjaa asioimaan asiassa toimivaltaisen viranomaisen luo.

Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto antaa päätöksen luonnontuotekeruualan toimijan luotettavuudesta. TE-toimisto seuraa kerääjän ansioiden maksamista ja kulujen veloittamista koskevien kieltojen noudattamista sekä antaa niistä edustustolle tai työsuojeluviranomaisille näiden pyynnöstä lausunnon.

Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto antaa Suomen ulkomaan edustustojen ja työsuojeluviranomaisten pyynnöstä lausuntoja ulkomaalaisia luonnontuotteiden kerääjiä Suomeen kutsuvien yritysten:

 • ennakkoselvityksistä
 • liiketoimintaedellytyksistä luonnontuoteteollisuuden alalla
 • kyvystä vastata ulkomaalaisia kerääjiä koskevista velvoitteista

Lisätietoja saat sähköpostitse osoitteesta marjanpoiminta.pohjois-pohjanmaa@te-toimisto.fi.

Työsuojeluviranomaisten tehtävät

Työsuojeluviranomainen valvoo lain noudattamista, jos valvonta ei kuulu muun toimivaltaisen viranomaisen vastuulle. Työsuojeluviranomaiset muun muassa valvovat kerääjän oikeuksien toteutumista, toimijan velvollisuuksien noudattamista ja tekee tarkastuskäyntejä kerääjien tukikohtiin.

Luonnontuotekeruualan toimijalla on velvollisuus ilmoittaa ennalta kerääjien tukikohtien sijainti työsuojeluviranomaiselle. Jos keruukauden aikana kerääjien tukikohta muuttuu, myös uudesta tukikohdasta tulee tehdä ennakkoilmoitus. Tukikohtien tiedot työsuojeluviranomaisille ilmoitetaan osoitteessa:

Työsuojeluviranomaiset antavat lisätietoja verkkosivuillaan:

sekä sähköpostitse osoitteessa: luonnontuotteidenkeruu@avi.fi.

Käytäntöjä ulkomaalaisia luonnontuotteiden kerääjiä kutsuville yrityksille

Schengen-valtioiden ja viisumivapaiden valtioiden ulkopuolisten valtioiden kansalaiset tarvitsevat viisumin kerätäkseen luonnontuotteita Suomessa. Suomeen luonnontuotteiden keruuseen tulevien ulkomaalaisten viisumi antaa oikeuden ainoastaan keräämiseen. Luonnontuotteita voi kerätä myös työsuhteessa, jolloin laki luonnontuotteita keräävien ulkomaalaisten oikeudellisesta asemasta väistyy ja kerääjiin sovelletaan työlainsäädäntöä.

Ulkomaalaisten luonnontuotteiden kerääjien lisäksi Suomeen saapuu kerääjien tuki- ja huoltohenkilöstä (autonkuljettajia, kokkeja, marjapaikanetsijöitä, talonmiehiä, koordinaattoreita, leiriavustajia, automekaanikkoja ja varastotyöntekijöitä), jotka tarvitsevat oleskeluluvan joko työntekoon tai elinkeinonharjoittamiseen Suomessa.

Kun kutsut ulkomaalaisia luonnontuotteiden kerääjiä Suomeen, huolehdi näistä asioista:

 • Luonnontuotekeruualan toimijana ei voi sakon uhalla toimia ilman voimassa olevaa päätöstä luotettavuudesta. Pyydä Pohjois-Pohjanmaan TE-toimistolta päätös luotettavuudesta, joka annetaan vuodeksi kerrallaan.
 • Perehdytä kerääjä seuraaviin asioihin: luonnontuotteiden keräämiseen ja olosuhteisiin Suomessa, luonnontuotekeruualan toimijan ja kerääjän keskinäisiin oikeudellisiin suhteisiin, kerääjän oikeuksiin ja velvollisuuksiin Suomessa, jokamiehenoikeuksiin, neuvoviin ja oikeusturvaa antaviin tahoihin sekä muihin olennaisiin seikkoihin.
 • Maksa kerääjän kaikki ansiot ennen kerääjän maasta poistumista ja järjestä ansioiden ajantasainen seuranta.
 • Huomioi, että on sakon uhalla kiellettyä periä kerääjältä maksua rekrytoinnista, Suomeen ja Suomesta pois matkustamiseen liittyvistä palveluista, perehdyttämisestä, satotilanteen seurannasta tai periä korkoa mahdollisesta kerääjän matkakulujen rahoittamisesta.
 • Huomioi, että kerääjältä ei saa periä kohtuutonta maksua majoituksesta, ruokahuollosta, katsastetun ajoneuvokaluston käytöstä tai keruuvälineistä- ja varusteista. Kerääjältä veloitettu kustannus ei saa olla epäsuhdassa saatuun palveluun nähden ja tulisi vastata korkeintaan todellisia toimijalle syntyneitä kustannuksia.

THL:n COVID-19-ohjeet kerääjille ja yrityksille

Koronapandemian vaikutuksiin työvoiman liikkuvuuteen ja karanteeniin liittyvissä kysymyksissä lisätietoja löydät työ- ja elinkeinoministeriön verkkosivulta.

Aiesopimus ulkomaalaisten luonnontuotteiden keräämiseen liittyvistä toimintatavoista

Yhteystiedot

Sähköpostiosoite
marjanpoiminta.pohjois-pohjanmaa@te-toimisto.fi

Palvelunumero (ti-to klo 9-11)
0295 056 710

Postiosoite
Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto
Sepänkatu 20
90100 Oulu