Ulkomaalaisten luonnonmarjan ja muiden luonnonvaraisten tuotteiden kerääminen Suomessa

Suomeen saapuu vuosittain keskimäärin 2500–4000 ulkomaalaista luonnontuotteiden kerääjää, jotka keräävät lähes yksinomaan luonnonmarjoja. Ulkomaalaisista kerääjistä selkeästi suurin osa tulee Thaimaasta. Suomeen on tullut vaihtelevia määriä ulkomaalaisia kerääjiä lisäksi muun muassa Ukrainasta, Venäjältä, Valko-Venäjältä ja Baltian maista. Ulkomaalaisten kerääjien mukana Suomeen saapuu oleskeluluvalla myös kerääjien tuki- ja huoltohenkilöstöä, jotka tarvitsevat oleskeluluvan joko työntekoon tai elinkeinonharjoittamiseen Suomessa.

Ulkomaalaiset kerääjät eivät yleensä ole työsuhteessa luonnontuotekeruualan toimijaan. Ulkomaiset luonnontuotteiden kerääjät keräävät Suomessa luonnontuotteita jokaisenoikeudella heinäkuusta syys-lokakuuhun.

Laki luonnontuotteita keräävien ulkomaalaisten oikeudellisesta asemasta

  • Vahvistaa luonnontuotteiden kerääjien oikeudellista asemaa ja määrittelee yritysten velvollisuudet aiempaa tarkemmin ja velvoittavammin
  • Parantaa kerääjien ansaintamahdollisuuksia ja tasapuolistaa yritysten kilpailumahdollisuuksia
  • Vahvistaa luonnontuotekeruualan kestävän kasvun ja kansainvälistymisen edellytyksiä​​​​

Kesäkuun 14. päivänä 2021 voimaan astunut laki luonnontuotteita keräävien ulkomaalaisten oikeudellisesta asemasta säätää luonnontuotteiden kerääjien oikeudet, luonnontuotekeruualan toimijoiden velvollisuudet ja niiden noudattamisen valvonnan sekä laiminlyönnin seuraamukset.

Työsuhteessa tapahtuvaan luonnontuotteiden keruuseen ei sovelleta lakia luonnontuotteita keräävien ulkomaalaisten oikeudellisesta asemasta, vaan työlainsäädäntöä. Luonnontuotteiden keruuseen työsuhteessa voidaan soveltaa maaseutuelinkeinojen työehtosopimusta.

Pohjois-Pohjanmaan TE-toimiston tehtävät

Pohjois-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimisto seuraa laki luonnontuotteita keräävien ulkomaalaisten oikeudellisesta asemasta 5 ja 7 §:n mukaisten luonnontuotekeruualan toimijaa koskevien edellytysten täyttymistä. Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto hoitaa myös Suomessa ulkomaalaisten luonnonmarjan ja muiden luonnonvaraisten tuotteiden kerääjien valtakunnallista erikoistumistehtävää. TE-toimisto antaa ulkomaalaisille kerääjille ja luonnontuotekeruualan toimijoille yhdessä työsuojeluviranomaisten kanssa neuvontaa lain 4—7 §:n soveltamisesta, ulkomaalaisten luonnontuotekeruualan viranomaisvastuista ja ohjaa asioimaan asiassa toimivaltaisen viranomaisen luo.

Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto antaa päätöksen luonnontuotekeruualan toimijan luotettavuudesta. TE-toimisto seuraa kerääjän ansioiden maksamista ja kulujen veloittamista koskevien kieltojen noudattamista sekä antaa niistä edustustolle tai työsuojeluviranomaisille näiden pyynnöstä lausunnon.

Pohjois-Pohjanmaan TE-toimiston ulkomaisten luonnontuotteiden erityistehtävään toimivaltaan ei sisälly toimialan työnvälitys. Mikäli haluat hakea kausitöitä tai muita avoimia työpaikkoja, pyydämme katsomaan työmarkkinatorin avoimia työpaikkoja.

Työsuojeluviranomaisten tehtävät

Työsuojeluviranomainen valvoo lain noudattamista, jos valvonta ei kuulu muun toimivaltaisen viranomaisen vastuulle. Työsuojeluviranomaiset muun muassa valvovat kerääjän oikeuksien toteutumista, toimijan velvollisuuksien noudattamista ja tekevät tarkastuskäyntejä kerääjien tukikohtiin.

Luonnontuotekeruualan toimijalla on velvollisuus ilmoittaa ennalta kerääjien tukikohtien sijainti työsuojeluviranomaiselle. Jos keruukauden aikana kerääjien tukikohta muuttuu, myös uudesta tukikohdasta tulee tehdä ennakkoilmoitus. Tukikohtien tiedot työsuojeluviranomaisille ilmoitetaan osoitteessa:

Työsuojeluviranomaiset antavat lisätietoja verkkosivuillaan:

sekä sähköpostitse osoitteessa: luonnontuotteidenkeruu@avi.fi.

Käytäntöjä ulkomaalaisia luonnontuotteiden kerääjiä kutsuville yrityksille

Schengen-valtioiden ja viisumivapaiden valtioiden ulkopuolisten valtioiden kansalaiset tarvitsevat viisumin kerätäkseen luonnontuotteita Suomessa. Suomeen luonnontuotteiden keruuseen tulevien ulkomaalaisten viisumi antaa oikeuden ainoastaan keräämiseen. Ulkomaalainen voi kerätä luonnontuotteita myös työsuhteessa, jolloin laki luonnontuotteita keräävien ulkomaalaisten oikeudellisesta asemasta väistyy ja kerääjiin sovelletaan työlainsäädäntöä.

Mikäli olet työnantaja ulkomaalaisille työntekijöille, jotka keräävät luonnontuotteita jokaisenoikeuden nojalla työsuhteen ohessa, järjestät ulkomaalaisen kerääjän keruuolosuhteet, jotta voisit ostaa heidän keräämänsä luonnontuotteet, niin tällöin sovelletaan lakia luonnontuotteita keräävien ulkomaalaisten oikeudellisesta asemasta. Tällöin sinulla täytyy olla voimassa oleva myönteinen päätös luonnontuotekeruualan toimijan luotettavuudesta. Mikäli olet epävarma, sovelletaanko lakia luonnontuotteita keräävien ulkomaalaisten oikeudellisesta asemasta, niin ole yhteydessä Pohjois-Pohjanmaan TE-toimistoon.

Kun kutsut ulkomaalaisia luonnontuotteiden kerääjiä Suomeen, huolehdi näistä asioista:

  • Luonnontuotekeruualan toimijana ei voi sakon uhalla toimia ilman voimassa olevaa päätöstä luotettavuudesta. Pyydä Pohjois-Pohjanmaan TE-toimistolta päätös luotettavuudesta, joka annetaan vuodeksi kerrallaan.
  • Perehdytä kerääjä seuraaviin asioihin: luonnontuotteiden keräämiseen ja olosuhteisiin Suomessa, luonnontuotekeruualan toimijan ja kerääjän keskinäisiin oikeudellisiin suhteisiin, kerääjän oikeuksiin ja velvollisuuksiin Suomessa, jokaisenoikeuksiin, neuvoviin ja oikeusturvaa antaviin tahoihin sekä muihin olennaisiin seikkoihin.
  • Maksa kerääjän kaikki ansiot ennen kerääjän maasta poistumista ja järjestä ansioiden ajantasainen seuranta.
  • Huomioi, että on sakon uhalla kiellettyä periä kerääjältä maksua rekrytoinnista, Suomeen ja Suomesta pois matkustamiseen liittyvistä palveluista, perehdyttämisestä, satotilanteen seurannasta tai periä korkoa mahdollisesta kerääjän matkakulujen rahoittamisesta.
  • Huomioi, että kerääjältä ei saa periä kohtuutonta maksua majoituksesta, ruokahuollosta, katsastetun ajoneuvokaluston käytöstä tai keruuvälineistä ja -varusteista. Kerääjältä veloitettu kustannus ei saa olla epäsuhdassa saatuun palveluun nähden ja tulisi vastata korkeintaan todellisia toimijalle syntyneitä kustannuksia.

Lisätietoja Venäjän Ukrainaan hyökkäyksen vaikutuksista työvoiman liikkuvuuteen löydät maahanmuuttoviraston verkkosivuilta:

Jokaisenoikeudet

Suomalaisten luonnonmarjojen, -sienten ja -kasvien kaupallisen hyödyntämisen mahdollistavat jokaisenoikeudet eli oikeus kerätä marjoja, sieniä ja yrttejä luonnosta ilman erillistä lupaa. Marjalaki koskee luonnontuotteita, joita on luvallista poimia jokaisenoikeuden nojalla ilman maanomistajan suostumusta.
 
Lisätietoja jokaisenoikeuksista löydätte Metsähallituksen ylläpitämältä sivustolta:

Yhteystiedot

Sähköposti
Käytä Turvaviesti-palvelua luottamuksellisten sähköpostien ja asiakirjojen lähettämiseen. Valitse vastaanottajaksi Pohjois-Pohjanmaan TE-toimiston kirjaamo.

Neuvonta ja muut yhteydenotot
marjanpoiminta.pohjois-pohjanmaa@te-toimisto.fi

Halutessasi neuvontaa puhelimitse suomeksi, ruotsiksi, englanniksi tai venäjäksi, pyydämme jättämään soittopyynnön sähköpostitse.

Postiosoite
Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto
Sepänkatu 20
90100 Oulu

Päivitetty: 18.08.2023