Keski-Suomen TE-toimiston Webropol-ilmoittautuminen

Tietosuojaseloste, henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 §

1 Rekisterinpitäjä

Keski-Suomen TE-toimisto

2 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Keski-Suomen työ- ja elinkeinotoimisto
PL 400, 40101 Jyväskylä
Pirjo Raittila-Parkkinen, yhdyshenkilö
pirjo.raittila-parkkinen@te-toimisto.fi

3 Rekisterin nimi

Keski-Suomen TE-toimiston Webropol-ilmoittautuminen

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Ilmoittautuminen Keski-Suomen TE-toimiston järjestämiin tapahtumiin tai palveluihin.

Ilmoittautumislomakkeella kerättäviä tietoja käytetään vain tapahtuman tai palvelun järjestämiseen. Tietoja ei käytetä muihin tarkoituksiin.

5 Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää ilmoittautumistietoja ja tapahtuman tai palvelun järjestämisessä tarvittavia tietoja, kuten ilmoittautujan nimi ja yhteystiedot sekä ilmoittautujan antamia muita tietoja.

6 Tiedon säilytysaika

Tietoja säilytetään vain niin kauan, kun on tarpeen rekisterin käyttötarkoituksen kannalta.

7 Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään Webropol-ilmoittautumisen yhteydessä.

8 Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Ilmoittautumislomakkeen kautta kerättävät tiedot ovat KEHA-keskuksen, ELY-keskusten sekä TE-toimistojen sisäistä tietoa, eikä niitä pääsääntöisesti luovuteta kolmannelle osapuolelle. Virastot käsittelevät tietoja kulloinkin voimassaolevien lakien mukaisesti.

Palveluntuottajan toteuttamaan palveluun ilmoittauduttaessa julkisten työvoima- ja yrityspalvelujen tuottajalla on oikeus saada työ- ja elinkeinotoimistolta henkilöasiakasta koskevat tiedot, jotka ovat välttämättömiä palvelun järjestämiseksi (JTYPL 12 luku 6§). Palveluntuottaja on velvoitettu sopimuksin noudattamaan henkilötietojen käsittelyssä voimassa olevia lakeja ja asetuksia.

9 Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta.

10 Rekisterin suojauksen periaatteet

Ilmoittautumislomakkeella kerättävien tietojen käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on Virtu-tunnistautumisen kautta käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään.

Tiedot kerätään Webropol-palveluntuottajan tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä sekä sopimusoikeudellisilla keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus siihen.

(EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 artikla 32)

11 Tarkastusoikeus ja tietojen pyytäminen

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä on rekisteriin talletettu.

TE-palvelujen henkilöasiakas voi tarkistaa tietonsa työ- ja elinkeinotoimiston henkilöasiakasrekisteristä Oma asiointi -verkkopalvelun kautta.

Kirjallisen tarkastuspyynnön voi tehdä allekirjoitetulla lomakkeella Keski-Suomen TE-toimistoon, osoitteeseen Keski-Suomen TE-toimisto, PL 400, 40101 Jyväskylä tai kirjaamo.keski-suomi@te-toimisto.fi

12 Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen henkilötietonsa oikaisua. Kirjallisen pyynnön voi tehdä Keski-Suomen TE-toimistoon. Lue lisää tietosuojavaltuutetun toimiston sivuilta.

13 Henkilötietojen käsittelyä koskeva valitus tai kantelu

Tarvittaessa voit valittaa tai tehdä kantelun tietojesi käsittelystä tietosuojavaltuutetulle. Lue lisää tietosuojavaltuutetun toimiston sivuilta.

Päivitetty: 18.08.2023