Utlänningars plockande av vilda bär och andra naturprodukter i Finland

Cirka 2500–4000 utländska plockare av naturprodukter anländer till Finland årligen och de plockar nästan enbart vilda bär. Majoriteten av de utländska plockarna kommer från Thailand. Dessutom kommer ett varierat antal utländska plockare till Finland från bland annat Ukraina, Ryssland, Vitryssland och de baltiska länderna. Tillsammans med de utländska plockarna kommer även stöd- och servicepersonal med uppehållstillstånd till Finland och de behöver uppehållstillståndet antingen för att arbeta eller för att kunna ha affärsverksamhet i Finland.

Utländska plockare står vanligtvis inte i anställningsförhållande till företag i naturproduktsplockningsbranschen. Utländska plockare av naturprodukter plockar bär och andra naturprodukter i Finland från juli till september-oktober.

Lagen om den rättsliga ställningen för utlänningar som plockar naturprodukter

  • Stärker den rättsliga ställningen för plockare av naturprodukter och reglerar företagens skyldigheter mer i detalj och mer förpliktande än hittills
  • Förbättrar plockarnas inkomstmöjligheter och gör företagens konkurrensmöjligheter mer jämlika
  • Stärker förutsättningarna för hållbar tillväxt och internationalisering inom naturproduktsplockningsbranschen

Lagen om den rättsliga ställningen för utlänningar som plockar naturprodukter trädde i kraft den 14 juni 2021 och föreskriver om rättigheterna för plockare av naturprodukter, skyldigheterna för aktörerna inom branschen och kontrollen av att dessa efterlevs samt sanktioner för bristande efterlevnad.

Lagen om den rättsliga ställningen för utlänningar som plockar naturprodukter gäller inte vid plockning av naturprodukter i ett anställningsförhållande, utan då gäller arbetslagstiftningen. Kollektivavtalet för landsbygdsnäringarna kan tillämpas vid plockning av naturprodukter i ett anställningsförhållande.

Norra Österbottens TE-byråns uppgifter

Norra Österbottens arbets- och näringsbyrå övervakar att villkoren för en aktör inom naturproduktsplockningsbranschen uppfylls enligt 5 och 7 § i lagen om den rättsliga ställningen för utlänningar som plockar naturprodukter. Norra Österbottens TE-byrå sköter också den nationella specialiseringsuppgiften för utländska plockare av vilda bär och andra vilda naturprodukter i Finland. TE-byrån ger, tillsammans med arbetarskyddsmyndigheter, utländska plockare av naturprodukter och aktörer inom branschen råd om hur 4–7 § i lagen ska tillämpas, om myndigheters ansvar för utländska plockare av naturprodukter samt hänvisar till den behöriga myndigheten.

Norra Österbottens TE-byrå fattar beslut om tillförlitligheten hos en aktör inom naturproduktsplockningsbranschen. TE-byrån följer upp utbetalning av inkomster samt efterlevnaden av förbudet mot debitering av kostnader och ger utlåtanden om detta till beskickningar eller arbetarskyddsmyndigheter på deras begäran.

I Norra Österbottens TE-byrås specialiseringsuppgift för plockning av naturprodukter ingår inte arbetsförmedling inom branschen. Om du vill söka säsongsjobb eller andra lediga jobb, ber vi dig att söka efter lediga arbetsplatser på jobbmarknaden.

Arbetarskyddsmyndighetens uppgifter

Arbetarskyddsmyndigheten övervakar att lagen följs om övervakningen inte hör till en annan myndighets ansvar. Arbetarskyddsmyndigheten övervakar bland annat att plockarens rättigheter förverkligas, att aktörerna fullgör sina förpliktelser och gör kontrollbesök till plockarnas baser.

Aktören inom naturproduktsplockningsbranschen är skyldig att i förväg meddela arbetarskyddsmyndigheten var plockarnas baser finns. Om plockarnas bas ändras under plockningsperioden, ska aktören göra en förhandsanmälan också om den nya basen. Information om baserna lämnas till arbetarskyddsmyndigheten på adressen:

Arbetarskyddsmyndigheten ger ytterligare information på sin webbplats:

samt via e-post: luonnontuotteidenkeruu@avi.fi.

Praxis för företag som anlitar utländska plockare av naturprodukter

Medborgare från länder utanför Schengenområdet eller från länder som inte är visumfria behöver visum för att kunna plocka naturprodukter i Finland. Visum för utlänningar som kommer till Finland för att plocka naturprodukter ger endast rätt till plockning. Naturprodukter kan också plockas som anställd, men då tillämpas inte lagen om den rättsliga ställningen för utlänningar som plockar naturprodukter utan i stället arbetslagstiftningen.

Om du är arbetsgivare för utländska arbetstagare som vid sidan av sin anställning plockar naturprodukter med stöd av allemansrätten, ordnar plockningsförhållandena för en utländsk plockare så att du kan köpa de naturprodukter som plockas, tillämpas lagen om den rättsliga ställningen för utlänningar som plockar naturprodukter. I sådana fall måste du ha ett giltigt positivt beslut om tillförlitlighet hos en aktör inom naturproduktsplockningsbranschen. Om du är osäker på om lagen om den rättsliga ställningen för utlänningar som plockar naturprodukter gäller, kontakta Norra Österbottens TE-byrå.

När du bjuder in utländska plockare av naturprodukter till Finland, kom ihåg följande:

  • Det är vid vite förbjudet att fungera som en aktör inom naturproduktsplockningsbranschen utan ett giltigt beslut om tillförlitlighet. Be Norra Österbottens TE-byrå om ett beslut om tillförlitlighet, som utfärdas för ett år i taget.
  • Informera plockaren om följande: insamling av naturprodukter och förhållandena i Finland, de rättsliga förhållandena mellan aktören inom naturproduktsplockningsbranschen och plockaren, plockarens rättigheter och skyldigheter i Finland, allemansrätten, organ som ger råd och rättsskydd samt andra relevanta frågor.
  • Betala plockarens alla inkomster innan plockaren lämnar landet och se till att intjäningen följs upp.
  • Observera att det är vid vite förbjudet att ålägga plockaren att betala för rekrytering, tjänster relaterade till inresa till Finland och utresa från Finland, introduktion, uppföljning av skördesituationen eller att ta ut ränta på en eventuell finansiering av plockarens resekostnader.
  • Observera att plockaren inte ska behöva betala en orimlig avgift för boende, mat, användning av besiktade fordon eller redskap och utrustning för plockning. Kostnaden som plockaren åläggs att betala får inte stå i orimlig proportion till den mottagna tjänsten och får inte heller överstiga aktörens faktiska kostnader.

För mer information om effekterna av Rysslands attack mot Ukraina vad gäller arbetskraftens rörlighet, besök Migrationsverkets webbplats:

Allemansrätten

Kommersiellt utnyttjande av den finländska naturens bär, svampar och växter möjliggörs av allemansrätten, det vill säga rätten att plocka vilda bär, svampar och örter från naturen utan särskilt tillstånd. Bärlagen gäller för naturprodukter, som enligt allemansrätten får plockas utan markägarens medgivande.
 
Mer information om allemansrätten finns på Forststyrelsens webbplats:

Kontaktuppgifter

E-post
Använd tjänsten för säker e-post (Turvaviesti) för att skicka konfidentiella e-postmeddelanden och dokument. Välj Norra Österbottens TE-byrås registratorskontor som mottagare av meddelandet.

Rådgivning och andra kontakter
marjanpoiminta.pohjois-pohjanmaa@te-toimisto.fi

För rådgivning per telefon på finska, svenska, engelska eller ryska, vänligen kontakta oss via e-post och be om att bli uppringd.

Postadress
Norra Österbottens TE-byrå
Sepänkatu 20
90100 Oulu

Uppdaterad: 05.05.2023