Tietosuojaseloste: Pohjois-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimiston Webropol -ilmoittautuminen

1. Rekisterinpitäjä

Pohjois-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimisto (TE-toimisto)

2. Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa

Pohjois-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimisto, Sepänkatu 20, 90100 OULU 
kirjaamo.pohjois-pohjanmaa@te-toimisto.fi

Tietosuojavastaavan yhteystiedot:
tietosuoja.keha@ely-keskus.fi

3. Rekisterin nimi

Pohjois-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimiston Webropol-ilmoittautuminen

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Ilmoittautuminen Pohjois-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimiston järjestämiin tapahtumiin tai palveluihin. Ilmoittautumislomakkeella kerättäviä tietoja käytetään vain tapahtuman tai palvelun järjestämiseen.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää ilmoittautumistietoja ja tapahtuman tai palvelunjärjestämisessä tarvittavia tietoja, kuten ilmoittautujan nimi ja yhteystiedot sekä ilmoittautujan antamia muita tietoja kuten ruoka-ainerajoitteet.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Ilmoittautujan antamat tiedot. Ilmoittautumislinkit voivat olla julkisesti nähtävillä TE-palveluiden verkkosivuilla ja sosiaalisen median kanavissa.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Ilmoittautumislomakkeen kautta kerättävät tiedot ovat KEHA-keskuksen, ELY-keskusten sekä TE-toimistojen sisäistä tietoa, eikä niitä pääsääntöisesti luovuteta kolmannelle osapuolelle. Virastot käsittelevät tietoja kulloinkin voimassa olevien lakien mukaisesti.

Palveluntuottajan toteuttamaan palveluun ilmoittauduttaessa julkisten työvoima -ja yrityspalvelujen tuottajalla on oikeus saada työ- ja elinkeinotoimistolta henkilöasiakasta koskevat tiedot, jotka ovat välttämättömiä palvelun järjestämiseksi (JTYPL 12 luku 6§).

8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta tai siirretä Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Ilmoittautumislomakkeella kerättävien tietojen käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on Virtu-tunnistautumisen kautta käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tietoja säilytetään tapahtuman tai palvelun järjestämisen ajan.

Tiedot kerätään Webropol-palveluntuottajan tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä sekä sopimusoikeudellisilla keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus siihen.

10. Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä rekisteriin on talletettu. TE-palvelujen henkilöasiakas voi tarkistaa tietonsa työ- ja elinkeinotoimiston henkilöasiakasrekisteristä Oma asiointi -verkkopalvelun kautta.

Kirjallisen tarkastuspyynnön voi tehdä lomakkeella Pohjois-Pohjanmaan TE-toimistoon.

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen henkilötietonsa oikaisua. Kirjallisen pyynnön voi tehdä lomakkeella Pohjois-Pohjanmaan TE-toimistoon.

​​​​​​

Uppdaterad: 20.12.2023