Työmarkkinatukeen oikeutettujen yrittäjien webropol-kyselyn rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 §

Rekisterinpitäjä

Etelä-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimisto, Valtionkatu 1, 60100 Seinäjoki

kirjaamo.etela-pohjanmaa@te-toimisto.fi

2 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Etelä-Pohjanmaan TE-toimisto
Aki Ruotsala
PL 156, 60101 Seinäjoki

3 Rekisterin nimi

Etelä-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimiston Työmarkkinatukeen oikeutettujen yrittäjien webropol-kyselyn rekisteriseloste

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteriin jätettyjä yhteystietoja käytetään työmarkkinatukea koronaviruspandemian takia saaneiden yrittäjien tilannekartoituksen tekemiseen. Tilannekartoituksen avulla autetaan yrittäjiä koronaviruksen aiheuttamasta poikkeustilasta eteenpäin.

5 Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallentuu asiakkaan ilmoittamat tiedot, esim. nimi, yritys, yhteystiedot sekä yrittäjän arvio yrityksen tilanteesta.

6 Tiedon säilytysaika

Rekisterinpitäjä säilyttää tietoja vain niin kauan, kuin on tarpeen rekisterin käyttötarkoituksen kannalta.

7 Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaan antamat tiedot. Ilmoittautuminen tapahtumaan tapahtuu asiakkaan suostumuksella, joten kyselyssä ei ole käytössä taustatietoja säännönmukaisista tietolähteistä.

8 Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Ilmoittautumislomakkeen kautta kerättävät tiedot ovat KEHA-keskuksen, ELY-keskusten sekä TE-toimistojen sisäistä tietoa, eikä niitä pääsääntöisesti luovuteta kolmannelle osapuolelle. Virastot käsittelevät tietoja kulloinkin voimassa olevien lakien mukaisesti.

Palveluntuottaja on velvoitettu sopimuksin noudattamaan henkilötietojen käsittelyssä voimassa olevia lakeja ja asetuksia.

9 Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta.

10 Rekisterin suojauksen periaatteet

Ilmoittautumislomakkeella kerättävien tietojen käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on Virtu-tunnistautumisen kautta käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Rekisterin tiedot voivat nähdä vain rekrytointitilaisuuksien järjestämiseen osallistuvat TE-toimiston työntekijät.

Tiedot kerätään Webropol-palveluntuottajan tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä sekä sopimusoikeudellisilla keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus siihen.

(EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 artikla 32)

11 Tarkastusoikeus ja tietojen pyytäminen

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä on rekisteriin talletettu.

Kirjallisen tarkastuspyynnön voi tehdä allekirjoitetulla lomakkeella Etelä-Pohjanmaan TE-toimistoon, os. PL 156, 60101 SEINÄJOKI, kirjaamo.etela-pohjanmaa@te-toimisto.fi.

12 Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen henkilötietonsa oikaisua. Kirjallinen oikaisupyyntö osoitetaan rekisterinpitäjälle.

13 Henkilötietojen käsittelyä koskeva valitus tai kantelu

Tarvittaessa voit valittaa tai tehdä kantelun tietojesi käsittelystä tietosuojavaltuutetulle.

Päivitetty: 18.08.2023