Webropol-ilmottautumisen rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 §

1 Rekisterinpitäjä

Etelä-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimisto, Valtionkatu 1, 60100 Seinäjoki

kirjaamo.etela-pohjanmaa@te-toimisto.fi

2 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Etelä-Pohjanmaan TE-toimisto
Heli Peltoniemi
PL 156, 60101 Seinäjoki

3     Rekisterin nimi

Asiakasilmoittautumisen rekisteri työnhaku-, ura-, työhönvalmennus ja Nuoret kohti työtä!-palveluihin, jotka ovat yksityisten palveluntuottajien tarjoamaa, työllistymistä edistävää palvelua.

4     Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisteri on perustettu siitä syystä, että asiakkaat voivat ilmoittautua haluamansa yksityisen palveluntuottajan asiakkaaksi. Henkilötiedot asiakas antaa itse Webropol -ohjelman avulla. Henkilötiedot välitetään palveluntuottajalle Moodle oppimisympäristön kautta. Moodle on suojattu ympäristö.

5     Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallentuu asiakkaan ilmoittamat tiedot, kuten esimerkiksi nimi, osoite, sähköposti ja puhelinnumero.

6 Tiedon säilytysaika

Tietoja säilytetään asian vaatiman käsittelyn ajan, kuitenkin enintään 3 kuukautta.

7     Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaan antamat tiedot.

7     Tietojen luovutus

Tiedot luovutetaan rekisteröityjän antamassa muodossa palveluntuottajille. Henkilötietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9     Rekisterin suojaus

Tiedot ovat salassa pidettäviä ja ne luovutetaan vain palveluntuottajille. Tiedot luovutetaan Moodle oppimisympäristön kautta. Moodle oppimisympäristöön ja Webropol-järjestelmään on rajatut käyttöoikeudet.

(EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 artikla 32)

10 Tarkastusoikeus ja tietojen pyytäminen

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä on rekisteriin talletettu.

Kirjallisen tarkastuspyynnön voi tehdä allekirjoitetulla lomakkeella Etelä-Pohjanmaan TE-toimistoon, os. PL 156, 60101 SEINÄJOKI, kirjaamo.etela-pohjanmaa@te-toimisto.fi.

11 Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen henkilötietonsa oikaisua. Kirjallinen oikaisupyyntö osoitetaan rekisterinpitäjälle.

12 Henkilötietojen käsittelyä koskeva valitus tai kantelu

Tarvittaessa voit valittaa tai tehdä kantelun tietojesi käsittelystä tietosuojavaltuutetulle.

Päivitetty: 18.08.2023