Hankkeet

Etelä-Pohjanmaan TE-toimiston asiakkaana sinulla on mahdollisuus käyttää erilaisten hankkeiden palveluja. Hankkeissa saat työvalmentajalta henkilökohtaista apua työllistymiseen sekä esim. piilotyöpaikkojen, työkokeilu- ja opiskelupaikkojen etsintään. Osassa hankkeita tarjotaan työvalmennuksen lisäksi myös ohjausta ja neuvontaa mm. talous-, liikunta- ja elintapa-asioihin sekä etsitään ratkaisuja maahanmuuttajien työllistymisen tueksi. Yhteistyön muodot sovitaan tarpeen mukaan. Saat hanketyöntekijän tueksesi, kun jätät yhteydenottopyynnön Oma asiointi -verkkopalvelussa tai otat yhteyttä omaan vastuuvirkailijaasi.

Hankekäytännöistä lisätietoa antaa:
Timo Särkijärvi
p. 0295 046 614 (myös tekstiviestit)
timo.sarkijarvi@te-toimisto.fi

Meneillään olevat hankkeet:

TYPO-hankkeet

Työllisyyspoliittisella avustuksella (TYPO) TE-toimisto voi rahoittaa hankemuodossa tuotettuja palveluja. Avustusta voidaan myöntää yhdistykselle, säätiölle, kunnalle tai kuntayhtymälle.

Rahoitus hankkeille myönnetään vuosittain. Hankkeiden tarjoamaa työvalmennusta on tarjolla jokaisen kunnan alueella myös vuonna 2023.

Miksi lähteä asiakkaaksi hankkeeseen? Tapaat työvalmentajan omalla paikkakunnallasi ja koska yleensä vähintään puolet pääsi töihin tai aloitti koulutuksen hankeasiakkuuden jälkeen.

 

Fokus 3 -hanke

Hanketta toteuttaa Buusti ry ajalla 1.1.2023–31.12.2023.

Hankkeen palvelut on tarkoitettu Evijärven, Ilmajoen, Isonkyrön, Kauhavan, Kurikan, Lappajärven, Lapuan, Seinäjoen ja Suupohjan alueen työnhakijoille. Kohderyhmänä ovat pitkäaikaistyöttömät tai heikossa työmarkkina-asemassa olevat sekä he, joilla arvellaan olevan pitkittyneen työttömyyden uhka.

Erityisenä kohderyhmänä:

 • yli vuoden työttömänä olleet
 • ns. rinnasteisesti pitkäaikaistyöttömät
 • henkilöt, jotka tarvitsevat henkilökohtaista ohjausta digiosaamisen ja sähköisten alustojen käytön opetteluun.

Hankkeeseen voidaan ohjata asiakkaaksi kaikkia ikäluokkia. Tämän palvelun kautta sinun on mahdollista saada työvalmentaja avuksesi työllistymisessä tai jonkun muun jatkopolun löytymiseksi. Työvalmentaja neuvoo, ohjaa ja tukee, tavoitteena löytää työ- tai opiskelupaikka. Hankkeessa toimii myös työnetsijä, joka auttaa työ- tai työkokeilupaikan etsimisessä.

Osaava 2 -hanke

Osaava 2-hanketta toteuttaa Alajärven 4H -yhdistys ajalla 1.1.–31.12.2023.

Osaava 2-hanke tarjoaa työvalmennusta työttömille työnhakijoille. Osaava 2-hankkeen tavoite on löytää hankeasiakkailleen palkkatyötä, työllistymisen väylä tai opiskelupaikka työvalmennuksen avulla. Työvalmennus perustuu henkilökohtaisiin, säännöllisiin tapaamisiin oman työvalmentajan kanssa. Työvalmentaja neuvoo ja ohjaa sekä auttaa oman työllistymis- tai opintopolun löytymisessä.

Osaava 2-hankkeella on kolme asiakaskohderyhmää:

 1. Alle 30-vuotiaat nuoret koko Etelä-Pohjanmaan alueella. Tavoitteena on vähentää nuorten työttömyyttä ja syrjäytymistä eli tukea nuorten työllistymistä. Hankkeen työvalmentajat kohtaavat nuoria mm. Ohjaamoissa, joiden kanssa hanke tekee tiivistä yhteistyötä.
 2. Kaikenikäiset maahanmuuttajataustaiset työnhakijat koko Etelä-Pohjanmaan alueella. Tavoitteena on löytää maahanmuuttajataustaisille asiakkaille sopivia ratkaisuja, jotka tukevat heitä löytämään oman reitin työllistymiseen.
 3. Pitkäaikaistyöttömät ja heikossa työmarkkina-asemassa olevat asiakkaat Alajärven ja Vimpelin alueella. Hanke tekee tiivistä yhteistyötä edellä mainittujen kuntien TE-toimiston asiantuntijoiden kanssa niiden paikallisten asiakkaiden parissa, joiden työttömyys uhkaa pitkittyä ja jotka tarvitsevat työvalmentajan tukea mm. tietotekniikan haltuunotossa ja muissa työnhaun käytännön haasteissa.

Työvalmennuksella Oma Polulle -hanke eli TOP-hanke

Hankkeeseen voit hakeutua, jos asut Seinäjoen (ml. Peräseinäjoki ja Ylistaro), Alavuden, Kuortaneen, Ähtärin ja Soinin alueilla. Hanketta toteuttaa Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu ry ajalla 1.1.2023–31.12.2023.

Hankkeen tavoite on toteuttaa työvalmennusta ja elintapaneuvontaa hankkeen kohderyhmälle:

 • pitkäaikaistyöttömät
 • rinnasteisesti pitkäaikaistyöttömät
 • heikossa työmarkkina-asemassa olevat
 • maahanmuuttajat

Hankkeen tavoitteena on löytää kullekin asiakkaalle reitti työelämään palkkatyön, työkokeilun tai kouluttautumisen kautta. Hankkeen työvalmentajat ovat valmiina antamaan elintapaneuvontaa (keskustelujen ja tukimateriaalien kautta) siitä haluaville asiakkaille.
Tämän palvelun kautta sinun on mahdollista saada työvalmentaja käyttöösi. Työvalmentaja neuvoo, ohjaa ja tukee, tavoitteena auttaa hakijaa löytämään työ- tai opiskelupaikka.

HANSA

Seinäjoen kaupungin HANSA-hanke kehittää alueellista toimintamallia hankinnoilla työllistämiseen. Hankkeen toiminta-aika on 01.04.2021 – 31.03.2023. Hankinnoilla työllistämisen lisääminen on nykyisessä hallitusohjelmassa vahvasti mainittu kehittämistyön osa-alue valtakunnallisella tasolla. Kehittämisen tueksi on käynnistetty sekä Kuntaliiton toteuttama valtakunnallinen vauhditusohjelma että 7 alueellista pilottihanketta, joista yksi on siis Seinäjoen alueen HANSA-hanke.

HANSA-hankkeeseen ei oteta työnhakijoita työvalmennukseen kuten muissa TYPO-hankkeissa tehdään. HANSA keskittyy pilotoimaan paikallista mallia, jossa hankintasopimuksiin liitettään ehtoja siitä, kuinka palvelua / tavaraa / urakkaa toteuttava yritys / organisaatio on velvollinen sopimusaikana työllistämään sovitun määrän haastavassa työmarkkina-asemassa olevia henkilöitä. Tavoitteena on luoda pysyvä toimintamalli, jolloin hankinnoilla työllistäminen olisi normaalikäytäntö kaupungin hankintaprosesseissa.

Lisätiedot ja yhteydenotot:
Jaakko Säntti
Projektipäällikkö
p. 050 51 62 777
jaakko.santti@seinajoki.fi

ESR-hankkeet

ESR-hankkeet, ovat Euroopan sosiaalirahaston rahoittamaa palvelua. Hankkeet järjestetään yhteistyössä ELY-keskuksen, TE-palveluiden ja työllisyyden kuntakokeilujen kanssa.

Veto-hanke ESR

Veto-hankkeen kohderyhmänä ovat:

 • pitkäaikaistyöttömät
 • osatyökykyiset
 • vaikeasti työllistyvät
 • ikääntyneet
 • nuoret
 • maahanmuuttajat
 • erityistä tukea tarvitsevat

Hankkeessa toteutetaan myös maahanmuuttajille suunnattu pilotti Seinäjoen alueella vuonna 2022.

Hankkeen toiminta-aika on 1.8.2020–31.7.2023 ja se toimii Kuusiokuntien, Järviseudun sekä Seinäjoen ja Ilmajoen alueilla. Asiakkaita otetaan vastaan hankealueen kaikissa kunnissa olevissa toimipisteissä ja Seinäjoella PLU:n toimistolla.

Hankkeessa kehitetään toimintamalli, missä työkuntoisuutta (toiminta- ja työkykyisyys) edistetään työvalmennusta ja elintapaohjausta yhdistämällä.

 

Pitkospuut

SeAMK Sosiaali- ja terveysalalla on alkanut uusi ESR-rahoitteinen Pitkospuut – Pitkäaikaissairaiden terveyden, työkyvyn ja työllistymisen
edistäminen –hanke (1.2.2021–31.12.2023).

Hankkeen kohderyhmänä ovat pitkäaikaissairaat työttömät työnhakijat (painopiste yli 50-vuotiaissa)
sekä maahanmuuttajataustaiset pitkäaikaissairaat työttömät työnhakijat Etelä-Pohjanmaalla, jotka eivät ole työsuhteessa eivätkä vanhuuseläkkeellä. Lisätietoa hankkeesta ja hankkeeseen ilmoittautuminen oman virkailijan kautta TE-toimistosta tai kuntakokeilusta tai yhteydenottolomakkeella hankkeen sivulta:

Oppimispolut onnistumiseen

1.9.2021–31.8.2023
Hankkeen tavoitteena on nuorten ja työikäisten aikuisten digiperustaitojen vahvistaminen. Lisäksi hankkeessa luodaan ohjausympäristö ja vahvistetaan kohderyhmän kanssa työskentelevien ammattilaisten osaamista. 

Hanke tarjoaa ohjausta digiperustaitojen harjoitteluun ja akuuttien digivälitteisten asioiden hoitamiseen. Ohjaus voidaan toteuttaa Valo-Valmennusyhdistyksen tiloissa tai muussa Seinäjoen tai lähikuntien soveltuvassa paikassa. Sisältö räätälöidään asiakkaan tarpeen mukaan.

Lisätietoa ja yhteystiedot:

Ajankohtaista tiedotusta voit seurata hankkeen Facebookista ja Instagramista:

TEM (Työ- ja elinkeinoministeriö)

Welcome2EP 

1.9.2021 – 31.8.2023
Koko Etelä-Pohjanmaa pois lukien Seinäjoki, missä toimii Moni-Info.

Welcome2EP palvelee Etelä-Pohjanmaan maahanmuuttajia neljässä eri toimipisteessä. Palvelua tarjotaan suomeksi, englanniksi ja muulla kielellä tarvittaessa tulkin avulla. Welcome2EP neuvoo alueen yrityksiä sekä kuntien ja muiden organisaatioiden työntekijöitä maahanmuuttajiin ja maahanmuuttoon liittyvissä asioissa ja prosesseissa.

Welcome2EP tarjoaa koulutusta maahanmuuttajille ja työnantajille sekä erilaisia yleisötapahtumia.

STM (Sosiaali- ja terveysministeriö)

Sijoita & valmenna-hanke Etelä-Pohjanmaa

(1.10.2021–30.6.2023)
IPS-työhönvalmennus 

Asiakasryhmä:

 • Asiakkaalla tulee olla hoitokontakti psykiatriseen erikoissairaanhoitoon Etelä-Pohjanmaalla.
 • 18–64 vuotiaat.
 • Oma halu työllistyä tai lähteä opiskelemaan.

Hanke toteuttaa IPS-mallin mukaista työhönvalmennusta koko Etelä-Pohjanmaan alueella. Toiminta on integroitu osaksi psykiatrista hoitoa ja kuntoutusta erikoissairaanhoidossa. Työhönvalmentajat jalkautuvat asiakkaiden luokse ja eri hoitotiimeihin ympäri maakuntaa.

Tukea saa juuri sen verran ja sen aikaa mitä työnhakija-asiakas sitä toivoo, tuki jatkuu tarvittaessa myös työllistymisen jälkeen. Lisäksi työhönvalmentajat toimivat työnantaja-asiakkaan tukena työllistämisprosesseissa sekä tarvittaessa muissa mielenterveyteen liittyvien haasteissa koskien työyhteisöä. Yhtenä hankkeen tavoitteena on mielenterveydellisten sairauksien stigman vähentäminen.

Asiakkaat voivat tulla työhönvalmennukseen oman hoitotahon tai muun ammattilaisen ohjaamana. He voivat myös itse ottaa yhteyttä ja näin hakeutua hankkeen asiakkaaksi.

Maaseuturahasto

Menestystä kansainväliseen rekrytointiin

1.1.2022–31.8.2023

Hankkeen tavoitteena on, että yritysten kansainvälisen rekrytoinnin osaaminen sekä tieto ulkomaiselle työntekijälle tarkoitetuista palveluista lisääntyy. Kun yrityksissä tunnistetaan mitkä palvelut soveltuvat missäkin tilanteessa parhaiten vastaamaan yritysten tarpeita, kynnys kansainväliseen rekrytointiin madaltuu. 

Hankkeen tavoitteena on myös edistää huomion kiinnittymistä työelämälaadullisiin tekijöihin sekä työnantajamielikuvaan, kun kilpaillaan osaavasta työvoimasta.

Hankkeen toimenpiteillä tähdätään yritysten työvoimansaannin helpottumiseen sekä yritysten kasvun ja investointien mahdollistumiseen

Päivitetty: 14.03.2023