Hankkeet

Maakunnassa toimii useita työllisyyden hoitoon liittyviä hankkeita, joita on esitelty tässä. Etelä-Pohjanmaan TE-toimisto ja ELY-keskus ovat vuosia rahoittaneet nk. työllisyyspoliittisia hankkeita. Vuonna 2024 näille Typo-hankkeille ei enää ole käytettävissä rahoitusta.

TE-toimiston hankepalvelut

Timo Särkijärvi
p. 0295 046 614
timo.sarkijarvi@te-toimisto.fi

Meneillään olevat hankkeet

ESR-hankkeet

TEM (Työ-ja elinkeinoministeriö)

Maaseuturahasto

JOTPA/OKM

 

ESR-hankkeet

ESR-hankkeet, ovat Euroopan sosiaalirahaston rahoittamaa palvelua. Hankkeet järjestetään yhteistyössä ELY-keskuksen, TE-palveluiden ja työllisyyden kuntakokeilujen kanssa.

 

Oppien kohti työtä, ESR+

1.1.2023-31.12.2025

Toteuttajat: Valo-Valmennusyhdistys ry, Seinäjoen kaupunki, Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Sedu, Ammattiopisto Luovi. Toiminta-alueena koko Etelä-Pohjanmaa

Tavoitteet:

  1. Edistää asiakkaan koulutukseen osallistumista ja työllistymistä.
  2. Kehittää työelämäyhteistyössä kohderyhmän täsmätyöllistämistä.
  3. Vahvistaa kohderyhmän palveluiden moniammatillisuutta ja monialaisuutta hyvinvointialueen rakenteissa.

Hankkeen kohderyhmiä ovat:

  1. Koulutus- ja työelämäpolullaan haasteita kohdanneet työikäiset
  2. Työnantajat
  3. Verkostot

Projektipäällikkö
Virpi Niemi
virpi.niemi@valo-valmennus.fi
040 1683974

 

TEXTUURI, ESR +

1.4.2023–31.3.2026

Toteuttaja: A-pesti Oy

TEXTUURI -hankkeen ydin on kehittää uusia työllisyyden hoidon toimintamuotoja, sekä palvelumalleja kiertotaloudessa, tekstiilin kierrätyksessä ja uusiokäytössä.

Hankkeessa on luotu uusi kiertotalouteen liittyvä tekstiilin kierrätyksen ja uusiokäytön työpaja Alavudelle. Työpajassa osallistujat oppivat tekstiilin kierrätykseen liittyvistä töistä, uusiokäytöstä, ohjaajien ja alan asiantuntijoiden tukemana. Hankkeessa toimiva työpaikka- ja tehtäväkoordinaattori luo verkostoja paikallisiin työnantajiin.

Koordinaattori tukee sekä osallistujaa että työnantajaa työllistymiseen liittyvässä viranomaistyössä, etsii piilotyöpaikkoja ja toiminnallaan pyrkii vastaamaan myös kohtaanto-ongelmiin.

Projektipäällikkö
Minna Laakso
minna.laakso@a-pesti.fi
040 596 1711

 

Yhteiskunnallisten yritysten liiketoimintaedellytysten parantaminen -koordinaatiohanke

1.1.2023–31.12.2027

ESR+ -rahoitteisen hankkeen tavoitteena on vahvistaa yhteiskunnallisten yritysten ja yhteisötalouden toimivia ekosysteemejä, joihin yritysten lisäksi kuuluu muita yhteisötalouden toimijoita, oppilaitoksia, yhdistystoimijoita, rahoittajia ja viranomaisia. Tämä mahdollistaa vaikuttavien kansainvälisten ja valtakunnallisten toimintamallien ja sosiaalisten innovaatioiden syntymisen ja levittämisen. Toimintamallien ja verkostoyhteistyön kehittämisen tavoitteena on täsmätyökykyisten henkilöiden työllistymismahdollisuuksien lisääntyminen.

Koordinaatiohanke toimii alueellisesti sekä kansainvälisesti. Aluetyöntekijät tukevat alueellisia ja valtakunnallisia hankkeita. Hankkeessa käydään kansainvälistä vuoropuhelua ja välitetään laajasti eurooppalaista tietoa ja osaamista Suomeen.

Hankkeen perustana on työ- ja elinkeinoministeriön Yhteiskunnallisten yritysten strategia sekä Yhteiskunnallisten yritysten osaamiskeskuksen tekemä kehitystyö.

Lisätietoja:

Elina Esala
Aluetyön päällikkö
p. 040 356 4376
elina.esala@valo-valmennus.fi

​​​​​

TEM (Työ- ja elinkeinoministeriö)

Welcome2EP 

1.9.2021–31.8.2024
Koko Etelä-Pohjanmaa pois lukien Seinäjoki, missä toimii Moni-Info.

Welcome2EP palvelee Etelä-Pohjanmaan maahanmuuttajia neljässä eri toimipisteessä. Palvelua tarjotaan suomeksi, englanniksi ja muulla kielellä tarvittaessa tulkin avulla. Welcome2EP neuvoo alueen yrityksiä sekä kuntien ja muiden organisaatioiden työntekijöitä maahanmuuttajiin ja maahanmuuttoon liittyvissä asioissa ja prosesseissa.

Welcome2EP tarjoaa koulutusta maahanmuuttajille ja työnantajille sekä erilaisia yleisötapahtumia.

Nuorten start up -pilotti 

1.11.2022–30.6.2024
Koko Etelä-Pohjanmaa

Nuorten start up -pilotin tavoitteena on tukea nuorten alle 30-vuotiaiden yrittäjäksi ryhtymistä tarjoamalla yritysneuvontaa, sparrausta, koulutusta ja mentorointia nuorille sopivilla toimintamalleilla. Asiakkaaksi voivat tulla TE-toimiston ja kuntakokeilujen asiakkaat, joita kiinnostaa yrittäjyys ja sen eri muodot. Aloittavien yrittäjien tärkeimpiä palveluita ovat mentorointi ja sparraus, joita pyritään tarjoamaan pilotin kautta nuorille uudenlaisilla toimintamalleilla, yrittäjyyden alkuvaiheen tukemiseen.

Hankkeessa asiakkaan kanssa laaditaan yhdessä tavoitteet oman yritystoiminnan aloittamiseen liittyvillä tuki - ja ohjausmenetelmiä hyödyntäen. Tuki voi jatkua yrittämisen alkutaipaleelle auttaen nuorta saamaan varmuutta oman yritystoiminnan kannatteluun. Pilotissa hyödynnetään mentorointia, jonka kautta nuori saa muun muassa oppia alueellisesta työkulttuurista ja yrityskenttään liittyvästä hiljaisesta tiedosta. Mentori on nuorelle mentoroitavalle rinnalla kulkija, joka antaa realistisista työelämään ja yrittämiseen liittyvää tietoa.

Hankkeessa mukana olevalla nuorelle on tarjolla yksilöllistä tukea sekä erilaisia palveluita aloituksen tukemiseen. Tukea on saatavissa kaikissa alkuvaiheen haasteissa ja sitä on mahdollista myös saada, kun asiakas siirtyy koulutukseen, työhön tai aloittaa yritystoiminnan.

Verkostoyhteistyö on hankkeen yksi keskeinen toimintatapa. Teemme yhteistyötä Etelä-Pohjanmaan alueen yritysasiantuntijoiden, yritysten, TE-toimiston, kuntakokeilujen, kuntien työllisyyspalveluiden sekä eri järjestö- ja hanketoimijoiden kanssa.
 
Tero Eklund projektipäällikkö,
Nuorten start up -pilotti
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus
p. 0295 027 046
tero.eklund@ely-keskus.fi

 

Maaseuturahasto

Menestystä kansainväliseen rekrytointiin

1.1.2022–31.3.2024

Hankkeen tavoitteena on, että yritysten kansainvälisen rekrytoinnin osaaminen sekä tieto ulkomaiselle työntekijälle tarkoitetuista palveluista lisääntyy. Kun yrityksissä tunnistetaan mitkä palvelut soveltuvat missäkin tilanteessa parhaiten vastaamaan yritysten tarpeita, kynnys kansainväliseen rekrytointiin madaltuu. 

Hankkeen tavoitteena on myös edistää huomion kiinnittymistä työelämälaadullisiin tekijöihin sekä työnantajamielikuvaan, kun kilpaillaan osaavasta työvoimasta.

Hankkeen toimenpiteillä tähdätään yritysten työvoimansaannin helpottumiseen sekä yritysten kasvun ja investointien mahdollistumiseen

​​​​​

JOTPA/OKM

Osaamisen kautta eteenpäin


10.10.2023–31.8.2024

Toteuttajat: Järviseudun ammatti-instituutti JAMI ja työvalmennusyksikkö A-pesti Oy

Hanke etsii pitkäaikaistyöttömille mahdollisuuksia motivoitua opiskelemaan tuettuna pienin askelin. Hankkeessa on mahdollista toteuttaa työkokeilun aikana osaamistodistus tai osatutkinto. Oppilaitoksen ja työvalmennusyksikön kanssa kehitetään matalan kynnyksen opintoja, jota hyödynnetään ammatillisen osaamisen lisäämiseen. Toiminta-alueena Alavus ja Alajärvi.

Projektipäällikkö
Sirkka Rajala
sirkka.rajala@jamin.fi
p. 040 4865 852

 

​​​​​​​​​

Päivitetty: 31.01.2024