Ajankohtaiset

<< Takaisin

null Palkkatuen kohdentaminen Etelä-Savon TE-toimistossa

Päivitetty 15.12.2022

Etelä-Savossa palkkatukea myönnetään voimassa olevan lainsäädännön mukaan. Suomen hallitus suunnitteli uudistusta palkkatukeen. Uudistuksen oli määrä astua voimaan siirtymävaiheella 1.1.2023. Aikataulu muuttuu eduskunnan käsittelyaikataulun vuoksi ja uudistuksen voimaantulo siirtyy aikaisemmin tiedotetusta. Hallituksen tavoitteena on saattaa uudistus voimaan kevään 2023 aikana. Palkkatukijaksojen kesto on 1–24 kuukautta julkisen työvoima- ja yrityspalvelulain (916/2012) ja asiakkaan palvelutarpeen mukaisesti harkitenJos palkkatukea myönnetään oppisopimukseen, tuen kesto Etelä-Savossa on 24 kuukautta. 

Palkkatuen myöntämisen yleiset edellytykset julkisen työvoima- ja yrityspalvelulain mukaan 

Palkkatuen myöntämisen lähtökohtana on TE-toimiston arviointi työnhakija-asiakkaan palvelutarpeesta. 

Palkkatuen myöntämisen edellytyksenä on, että TE-toimisto arvioi työttömyyden johtuvan ammatillisen osaamisen puutteista, ja että palkkatuettu työ parantaisi henkilön ammatillista osaamista ja mahdollisuuksia työllistyä avoimille työmarkkinoille. Palkkatuen myöntäminen alle vuoden työttömänä olleiden palkkaamiseen edellyttää lisäksi, että TE-toimiston arvion mukaan henkilöllä olisi pitkäaikaistyöttömyyden riski. 

Poikkeuksen edellä kuvattuun tekevät henkilöt, jotka ovat täyttäneet 60 vuotta ja ovat olleet yhtäjaksoisesti työttöminä vähintään 12 kuukautta välittömästi ennen palkkatuen myöntämistä. Heidän kohdallaan palkkatuki voidaan myöntää, vaikka tuella palkattavan ammatillisessa osaamisessa ei ole puutteita. 

Osaamisen puutetta ei edellytetä myöskään silloin, jos palkkatukea haetaan palkattavan henkilön vamman tai sairauden perusteella. Tuen myöntämisen edellytyksenä on, että TE-toimisto arvioi vamman tai sairauden olennaisesti ja pysyvästi tai pysyväisluonteisesti alentavan työttömän työnhakijan tuottavuutta tarjolla olevassa työtehtävässä. Palkkatukihakemukseen tarvitaan työnantajan näkemys siitä, miten vamma tai sairaus vaikuttaa tuottavuuteen tarjolla olevassa tehtävässä. 

Palkkatuen määrä 

Työnantajan on sitouduttava maksamaan kyseiseen työsuhteeseen sovellettavan työehtosopimuksen mukainen palkka tai, jollei sovellettavaa työehtosopimusta ole, tavanomainen ja kohtuullinen palkka kyseisestä työstä. Työnantajalle maksettavan palkkatuen määrä on enintään 30, 40 tai 50 prosenttia työntekijän palkkauskustannuksista. 

Palkkatuen euromääräinen katto valtion talousarviossa vuodelle 2022 on 1400 e/kk (lisäksi enintään palkkatukipäätöksen mukainen prosenttiosuus lomarahasta). Yhdistysten, säätiöiden ja uskonnollisten yhdyskuntien enintään 65 prosentin työaikaan maksettava 100 prosenttisen palkkatuen enimmäismäärä vuoden 2022 talousarvioehdotuksessa on 1 800 e/kk (lisäksi korvataan enintään sitä vastaava lomaraha). 

Työssäoloehdon kertyminen palkkatuetussa työssä ja työllistymistä edistävässä palvelussa 

Palkkatuetussa työssä työntekijän työssäoloehtoon luetaan 75 % niistä kalenteriviikoista, jotka henkilö on ollut työttömyysturvalain mukaisessa palkansaajan työssäoloehtoon luettavassa työssä. 

Kunnan järjestämä velvoitetyö kerryttää työssäoloa täysimääräisesti. Myös TE-toimiston työttömälle järjestämä ikävelvoitteen mukainen työllistymistä edistävä palvelu kerryttää työssäoloa täysimääräisesti. Työllistymistä edistäviä palveluja ovat työnhakuvalmennus, uravalmennus, kokeilu, työvoimakoulutus, työttömyysetuudella tuettua työnhakijan omaehtoinen opiskelu, kotoutumisen edistämisestä annetun lain 22–24 §:ssä tarkoitettua omaehtoinen opiskelu ja kuntouttava työtoiminta. 

Työnantajaan ja työsuhteeseen liittyvät palkkatuen edellytykset 

Palkkatukea pitää hakea hyvissä ajoin ennen työsuhteen alkamista. Työmarkkinatorilla sijaitsevan TE-palveluiden Oma asiointi -palvelusta. Tuen hakija kirjautuu palveluun henkilökohtaisella pankkitunnisteella, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla. Voimassa olevat ohjeet ja asiointikanavat palkkatuen ja sen maksatuksen hakemiseen on annettu Suomi.fi-palvelussa.

Palkkatuen myöntämisestä tulee olla TE-toimiston päätös ennen työsuhteen alkamista. Työntekijän kanssa tehtävän työsopimuksen (tai oppisopimuksen) tulee vastata palkkatukihakemusta ja palkkatukipäätöstä. 

Palkkatukea ei voida myöntää, jos elinkeinotoimintaa harjoittava työnantaja on irtisanonut työntekijän tuotannollisista tai taloudellisista syistä siten, että työntekijän irtisanomisaika on päättynyt palkkatuen hakemista edeltäneiden 12 kuukauden aikana, ellei irtisanottua työntekijää ole otettu takaisin työsuhteeseen ennen palkkatukihakemuksen tekemistä. TE-toimisto ei arvioi kuinka tuella palkkaaminen vaikuttaa jo olemassa oleviin työsuhteisiin. Vastuu työsopimuslain noudattamisesta on työnantajalla. 

Palkkatukea ei myönnetä, jos työnantaja on olennaisesti laiminlyönyt verojen, lakisääteisten maksujen tai palkan maksuvelvollisuuttaan. 

Siirrettäessä tuella palkattu toisen työnantajan (käyttäjäyrityksen) tehtäviin, siirrosta tulee ilmoittaa TE-toimistoon ennen siirtoa TEM323 lomakkeella. 

Palkkatuen määrä ja kesto Etelä-Savossa

Kohderyhmä         Kesto enintään        Tuen määrä 

Työtön alle 12 kk       6 kk                          30% 

Työtön väh.12kk 
14 kk. aikana             12 kk                        40% 

Työtön väh.24 kk 
28 kk aikana              12 kk                         50% 

Yhdistykset, säätiöt ja rekisteröidyt uskonnolliset  yhdyskunnat muuhun kuin elinkeinotoimintaan suositus kesto enintään 8 kk ja määrä 100% 

60-v., työtön  
yhdenjaksoisesti 
väh. 12 kk                 24 kk             Työttömyyden
                                                       keston
mukaan,
                                                       jonka jälkeen 30 % 

Oppisopimus             24 kk            Työttömyyden
                                                       keston mukaan,
                                                      
jonka jälkeen 30 % 

Kunnan velvoitetyö     6 kk                         50 % 

Vamma/sairaus           24 kk                       50 % 

Työnsuunnittelija         24 kk          Työttömyyden
                                                       keston mukaan, 
 
                                                       jonka jälkeen 30 % 

Palkkatukipaikat näkyvät Oma asiointi-palvelussa 

Palkkatukipaikat voi ilmoittaa ja niitä voi selata verkossa TE-Palvelujen Oma asiointi-palvelussa. Oma- asiointi-palvelussa työnantajat voivat ilmoittaa avoimet palkkatukityöpaikat kohdassa Yrityksen ja työnantajan palvelu. Työnhakijat, joiden työllistymissuunnitelmassa on palkkatuesta sovittu, voivat selailla palkkatukipaikkoja kohdassa Henkilöasiakkaan palvelu. 

Lisätietoja verkkosivuilla: 

Päivitetty: 15.12.2022