Webropol-ilmoittautuminen ammatinvalinta- ja uraohjaukseen Varsinais-Suomen TE-toimistossa

Tietosuojaseloste, henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 §

1 Rekisterinpitäjä

Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimisto

2 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Aaltonen Taina
Varsinais-Suomen TE-toimisto
PL 235, 20101 TURKU
taina.aaltonen@te-toimisto.fi

3 Rekisterin nimi

Varsinais-Suomen TE-toimiston ammatinvalinta- ja uraohjaukseen ilmoittautumisen rekisteri

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteriä käytetään Varsinais-Suomen TE-toimiston ammatinvalinta- ja uraohjaukseen ilmoittautumiseen ja asiakkuuden hallintaan. Lisäksi tietoja käytetään yhteydenotto- ja palautekyselytarkoituksiin. Tiedot kerätään Webropol-kyselyn kautta. Käsittely perustuu asiakassuhteen hoitamiseen, rekisteröidyn suostumukseen tai rekisterinpitäjän oikeutettujen etujen toteuttamiseksi.
Rekisterinpitäjä säilyttää tietoja vain niin kauan, kun on tarpeen rekisterin käyttötarkoituksen kannalta.

5 Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä käsitellään rekisterin käyttötarkoituksen mukaisia tarpeellisia tietoja, mm. yksilöivät henkilötiedot: Nimi, henkilötunnus, yhteystiedot (osoite, puhelin, sähköposti). Lisäksi kerätään ja käsitellään asiakkaan antamia muita palveluprosessin kannalta olennaisia tietoja.

6 Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään Webropol-ilmoittautumisen yhteydessä.

7 Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Kerätyt tiedot ovat Varsinais-Suomen TE-toimiston sisäistä tietoa eikä niitä luovuteta ulkopuolisille. Virasto käsittelee henkilötietoja lain ja asetusten mukaisesti.

8 Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Ei luovuteta

9 Rekisterin suojauksen periaatteet

Pääsy tietoihin on vain niillä, joilla se on tarpeen työtehtävien hoitamiseksi. Tiedot kerätään Webropol-palveluntuottajan tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä sekä sopimusoikeudellisilla keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus siihen.

10 Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä rekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisterinpitäjälle.

11 Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen henkilötietonsa oikaisua.
Pyyntö osoitetaan rekisterinpitäjälle.

12 Evästeiden käyttö

Vastaaja itse päättää selaimensa asetusten avulla, miten hänen tietokoneensa käsittelee evästeitä. Selaimen ohjesivuilta saa lisätietoja siitä, miten voi estää tai poistaa evästeitä. Webropol käyttää sekä ensimmäisen että kolmannen osapuolen evästeitä eri tarkoituksiin. Osa tietokoneelle tallennettavista evästeistä poistetaan, kun poistuu verkkosivustolta (istuntoevästeet), kun taas toiset säilyvät tietokoneella jopa kaksi vuotta, jotta sivusto pystyisi tunnistamaan kävijän uudelleen tämän palatessa sivustolle (pysyvät evästeet). Webropol ei tallenna tietoja kävijän IP-osoitteesta, joten vastaajaa koskevia tietoja ei voida koskaan yhdistää tämän henkilöllisyyteen.

13 Julkisuus

Tiedot eivät ole julkisia.

Päivitetty: 18.08.2023