Anvisningar för den alterneringsledige, arbetsgivaren och vikarien

En alterneringsledighet avtalas genom ett skriftligt alterneringsavtal mellan arbetstagaren och arbetsgivaren. I och med att arbetsgivaren undertecknar avtalet förbinder denne sig att för den alterneringsledige anställa en vikarie som uppfyller förutsättningarna för en arbetslös arbetssökande. Arbets- och näringsbyrån beviljar inte alterneringsledigheten och fattar inget beslut om den, utan lämnar ett arbetskraftspolitiskt utlåtande till den som betalar alterneringsersättningen.

AN-byrån undersöker hur villkoren uppfylls både för den alterneringslediges och vikariens del, då AN-byrån har fått alterneringsavtalet, en kopia på vikariens anställningsavtal och vid behov en separat utredning om oavlönad frånvaro och eventuell företagsverksamhet avseende personen som ska hålla alterneringsledigt.

Då förutsättningarna har uppfyllts, lämnar AN-byrån till arbetslöshetskassan eller till FPA ett utlåtande om den alterneringslediges rätt till alterneringsersättning. Utlåtandet lämnas närmare den tidpunkt vid vilken alterneringsledigheten inleds, då vikarien enligt lagen om alterneringsledighet ska vara en arbetslös arbetssökande hos AN-byrån omedelbart innan vikariatet inleds.

Det slutgiltiga beslutet om rätt till alterneringsersättning lämnas till den alterneringsledige av arbetslöshetskassan eller av FPA. Beslutet får överklagas.

Villkor för alterneringsledighet från och med 1.1.2016

 • Den som ska ta ut ledighet ska ha en intjänad arbetshistoria av minst 20 år i EU-/EES-länder
 • Ledigheten ska vara i minst 100 dagar och ledigheten kan omfatta högst 180 dagar
 • Ledigheten kan inte indelas i perioder, utan endast förlängas maximalt.
 • Alterneringsledigheten ska inledas minst tre år innan den nedre gränsen nås för arbetstagarens ålderspension som avses i pensionslagen (gäller inte personer som är födda innan år 1957.

Den som tar ut alterneringsledighet

 • kontrollerar med den som betalar alterneringsersättningen, dvs. arbetslöshetskassan eller FPA, att hans eller hennes arbetshistoria är tillräckligt lång (20 år).
 • ingår avtal om alterneringsledighet med arbetsgivaren och kommer med denne överens om vem som ska lämna avtalet till AN-byrån.
 • alterneringsavtalet ska lämnas till AN-byrån innan ledigheten inleds
 • ska lämna en av arbetsgivaren, t.ex. lönekontoret sammanställd separat utredning om oavlönad frånvaro (om frånvaro har förekommit) under den 13 månaders period som har föregått ledigheten.I denna 13 månaders period får ingå högst 30 kalenderdagar oavlönad frånvaro (t.ex. mamma- och pappaledighet, vårdledighet, studieledighet, permittering).
 • En företagare i huvudsyssla får inte ta ut alterneringsledighet.I punkten företagsverksamhet ska det specificeras vems företag det är fråga om.Anteckna även företagets namn, FO-nummer och bolagsform.
 • Förfrågningar om behandlingsläget påskyndar inte ärendets behandling. Vi kontaktar den som ska ta alterneringsledigt, vikarien eller arbetsgivaren, om vi behöver tilläggsinformation.

Arbetsgivaren

 • Samtycke till alterneringsledighet och avtal med arbetstagare som önskar ta ut alterneringsledighet.
 • Anställa vikarie och lämna kopia av arbetsavtal till AN-byfrån i god tid innan alterneringsledigheten börjar.Kopia av arbetsavtal ska lämnas till AN-byrån senast 7 dagar efter att alterneringsledigheten börjat.Obs!I följebrevet ska ingå en uppgift om för vilken arbetstagare personen anställts som vikarie.
 • Vikarien ska anställas i heltidsarbete med minst samma arbetstid som den alterneringslediges.Vikarien behöver inte anställas för samma arbetsuppgifter som den alterneringsledige har skött, men nog i samma arbetsgivares tjänst.Exempelvis ska vikarien i en koncern anställas hos det dotterbolag i vars tjänst den alterneringsledige är.
 • Frågan om huruvida förutsättningarna för en vikarie uppfylls kan AN-byrån av dataskyddsskäl inte besvara. Om förutsättningarna behöver kontrolleras, kan vikarien själv göra det genom att per e-post sända en förfrågan till adressen vuorotteluvapaa.uusimaa@te-toimisto.fi

Vikarien

 • ska vara en arbetslös arbetssökande hos AN-byrån omedelbart innan vikariatet inleds.
 • Som vikarie lämpar sig en person som i en eller flera perioder varit arbetslös i minst 90 kalenderdagar under de 14 månader som har föregått tidpunkten för alterneringsledighetens början.
  • Undantag: Som vikarie kan en person som varit arbetslös endast en dag omedelbart innan vikariatet tar sin början anställas i följande situationer
   • personen är då alterneringsledigheten börjar under 25 eller över 55 år gammal
   • personen är under 30 år gammal och det har förflutit högst ett år sedan denne har avlagt en yrkesexamen eller en högskoleexamen
 • Oavslutade studier och eventuell företagsverksamhet ska utredas hos AN-byrån.
 • Som vikarie kan inte anställas en person som enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa definieras som studerande eller företagare i huvudsyssla.

Mer information om alterneringsledighet, lagen om alterneringsledighet samt blanketter som behövs (alterneringsavtal, ansökan om alterneringsersättning) finns på här.

Kundkontakter:
vuorotteluvapaa.uusimaa@te-toimisto.fi

Postadress:
Nylands AN-byrå, Alterneringsärenden, PB 1003, 00521 HELSINGFORS

E-
tjänster