Ammatinvalinnanohjauksen ajanvaraus Webropol-kyselyllä

Tämän selosteen tarkoituksena on informoida henkilötietojen käsittelystä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 mukaisesti. Selostetta päivitetään tarvittaessa.

Tämä tietosuojaseloste kertoo, mihin tarkoitukseen henkilötietojasi käytetään ja mitä oikeuksia sinulla on rekisteröitynä. Tämä tietosuojaseloste koskee ammatinvalinnanohjaukseen liittyvää ajanvarausta.

1. Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa

Virasto nimi: Uudenmaan työ- ja elinkeinotoiminto (TE-toimisto)
Yhteyshenkilö: Sari Lehikoinen
​​​​​​​Osoite: PL 1003, 00521 Helsinki
​​​​​​​Sähköpostiosoite: sari.lehikoinen@te-toimisto.fi
​​​​​​​Tietosuojavastaava: tietosuoja.keha@ely-keskus.fi

2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Kerättäviä henkilötietoja käytetään ammatinvalinnanohjaukseen liittyvien ajanvarausten järjestämistä varten. Puhelinnumeroa ja sähköpostiosoitetta käytetään yhteydenottoja varten.

3. Henkilötietojen käsittelyn peruste

Henkilötietojen käsittely perustuu yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti rekisteröidyltä saatuun suostumukseen. Henkilötietoja käytetään ohjaustapaamisten ajanvarauksiin.

4. Käsiteltävät henkilötiedot

Ammatinvalinnanohjauksen ajanvarauksissa käsitellään seuraavia henkilötietoja:

  • nimi
  • syntymävuosi
  • puhelinnumero
  • sähköposti
  • taustatiedot siitä, miksi asiakas haluaa varata ajan ammatinvalinnanohjaukseen.

Henkilötietojen antamiseen ei ole lakisääteistä tai sopimukseen perustuvaa vaatimusta eikä se ole sopimuksen tekemisen edellyttämä vaatimus. Sinun ei ole pakko toimittaa henkilötietoja. Jos tietoja ei toimiteta, emme voi tarjota sinulle aikaa ammatinvalinnanohjaukseen.

5. Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötiedot arkistoidaan tiedonohjaussuunnitelman mukaan. Säilytysaika perustuu arkisto- ja erityislakeihin, sekä toiminnan tarpeeseen dokumentoida ja taata sekä viranomaisen että yksityisen henkilön ja yhteisön oikeusturva.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään ilmoittautumisen yhteydessä.

7. Henkilötietojen vastaanottajat

Henkilötietoja luovutetaan niitä pyytävälle viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain mukaisesti. Viranomaisen asiakirjat ovat julkisia, ellei niitä ole nimenomaisesti lailla säädetty salassa pidettäväksi.

Työhallinnon henkilöasiakkaita koskevat tiedot ovat salassa pidettäviä, ja niitä voidaan luovuttaa vain, jos tietojen luovuttamisesta on säädetty laissa tai tietojen luovuttamiseen on asiakkaan suostumus.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Tiedot kerätään Webropol-palveluntuottajan tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä sekä sopimusoikeudellisilla keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus siihen. Linkki: Webropol Oy:n tietosuojaseloste (webropol.fi/)

Ajanvarauslomakkeella kerättävien tietojen käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on Virtu-tunnistautumisen kautta käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tietoja säilytetään palvelun järjestämisen ajan.

10. Rekisteröidyn oikeudet

Sinulla on oikeus saada tietää, käsittelemmekö sinua koskevia henkilötietoja, ja oikeus saada jäljennös omista henkilötiedoistasi (yleisen tietosuoja-asetuksen 15 artikla).

Sinulla on oikeus pyytää meitä oikaisemaan sinua koskevat virheelliset tiedot (yleisen tietosuoja-asetuksen 16 artikla).

Sinulla on oikeus suostumuksen/sopimuksen nojalla kerättyjen henkilötietojen poistamiseen eli oikeus tulla unohdetuksi (yleisen tietosuoja-asetuksen 17 artikla).

Jos henkilötietojen käsittely perustuu antamaasi suostumukseen, voit peruuttaa suostumuksesi milloin vain ilmoittamalla siitä reksiterinpitäjälle Uudenmaan TE-toimisto. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta suostumuksen perusteella ennen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

Voit esittää oikeuksiasi koskevan pyynnön Uudenmaan TE-toimistolle. Yhteystiedot löytyvät kohdasta 1.

Tiedot ja toimenpiteet ovat rekisteröidylle maksuttomia, paitsi jos pyynnöt ovat ilmeisen perusteettomia tai kohtuuttomia, erityisesti jos niitä esitetään toistuvasti.

Sinulla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos katsot, että sinua koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä. Suomessa valvontaviranomaisena toimii tietosuojavaltuutettu (Tietosuojavaltuutetun toimisto, www.tietosuoja.fi).

Päivitetty: 18.08.2023