Startti Plus 2.0

Tietosuojaseloste, henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §. Laatimispäivä 7.1.2019.

1 Rekisterinpitäjä

Uudenmaan ELY-keskus ja Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimisto (TE-toimisto)

Uudenmaan ELY-keskus, PL 36, 00521 Helsinki

kirjaamo.uusimaa@ely-keskus.fi

2 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Riku Hautamäki

Uudenmaan TE-palveluiden kirjaamo, PL 1003, 00521 Helsinki

riku.hautamaki@te-toimisto.fi

3 Rekisterin nimi

Startti Plus

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteriä käytetään Startti Plus-palveluun ilmoittautumiseen ja asiakaspalautteen keräämiseen. Tietojen avulla tarkistetaan myös, soveltuuko asiakas palvelun kohderyhmään. Rekisterissä olevia tietoja käytetään lisäksi palvelun tuloksellisuuden mittaamiseen, raportointiin ja kehittämiseen.

Rekisteröityjen tietoja ei käytetä muihin tarkoituksiin.

5 Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaisia tietoja rekisteröidyistä:

  • Nimi
  • Henkilötunnus
  • Sähköpostiosoite
  • Puhelinnummero
  • Yrityksen nimi ja y-tunnus
  • Asiakkaan itsearvio omasta osaamisestaan
  • Asiakkaan arvio palvelun hyödyllisyydestä ja muu asiakaspalaute

6 Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri koostetaan palveluun hakeneiden asiakasyrittäjien itse ilmoittamista tiedoista. Jos asiakas löytyy TE-palvelujen tietojärjestelmä URAsta, käytetään myös URAsta löytyviä tietoja tietolähteenä sen varmistamisessa, että asiakas soveltuu palvelun kohderyhmään.

7 Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta rekisteröityjen henkilötietoja ulkopuolisille tahoille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä. Henkilötietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Asiakkaan ilmoittamat tiedot luovutetaan sähköisellä järjestelmällä palveluntuottajalle palvelun toteuttamista varten. Palveluntuottaja vastaa siitä, että noudattaa voimassa olevan tietosuojalainsäädännön edellyttämiä menettelytapoja ja henkilötietojen käsittelyä ja suojaamista koskevia säännöksiä.

Nimettöminä kerättyjä asiakaspalautteita voidaan luovuttaa palveluntuottajille anonyymisti.

8 Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakkaiden ilmoittamat tiedot kerätään Webropol-tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä sekä sopimusoikeudellisilla keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa.

Webropol-tietokannasta tiedot siirretään Startti Plus-palvelun rekisteriin. Tiedot säilytetään luottamuksellisina. Järjestelmään, jossa rekisteri sijaitsee, pääsevät kirjautumaan käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla vain ne TE-palvelujen ja ELY-keskusten työntekijät, joiden pitää käsitellä tietoja työnsä puolesta. Tietoverkot ja laitteistot, joilla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.

Palveluun osallistuminen kirjataan myös URA-tietojärjestelmään, joka on työ-ja elinkeinotoimiston asiakasrekisteri, ja sen rekisterinpitäjänä toimii työ-ja elinkeinoministeriö sekä työ-ja elinkeinotoimistot. Rekisteristä on oma tietosuojaseloste (KEHA/1516/2017).

9 Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat rekisteritiedot. Tarkastuspyynnöt tulee toimittaa Uudenmaan TE-palvelujen kirjaamoon, jonka osoite on alla.

Rekisterinpitäjä antaa rekisteröidylle ilman aiheetonta viivästystä mahdollisuuden tutustua rekisteritietoihin ja antaa pyydettäessä tiedot kirjallisesti. Tietoja säilytetään rekisterissä korkeintaan 10 vuotta yrittäjän tekemästä ilmoittautumisesta.

10 Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Korjaamispyyntö on tehtävä kirjallisesti ja pyynnössä on yksilöitävä korjattava tieto. Korjaamispyyntö on tehtävä Uudenmaan ELY-keskuksen kirjaamoon osoitteeseen:

Uudenmaan TE-palvelut
Kirjaamo, PL 1003
00521 Helsinki