Uudenmaan TE-toimiston rekrytointitilaisuuksien vaikuttavuuden seuranta

Rekisteriseloste, henkilötietolaki (523/1999) 10 §. Laatimispäivä 12.9.2017.

1 Rekisterinpitäjä

Uudenmaan TE-toimisto

Antinkatu 1, 00100 Helsinki

puh. 0265 040 002

rekrytointi.uusimaa@te-toimisto.fi

2 Yhteyshenkilö rekisterissä koskevissa asioissa

Telle Benaissa

Antinkatu 1, 00100 Helsinki

telle.benaissa@te-toimisto.fi

3 Rekisterin nimi

Rekrytointitapahtumien seuranta

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Uudenmaan TE-toimiston rekrytontitapahtumiin osallistuneet työnantajat ilmoittavat ko.kyselyllä tuloksista jaantavat palautetta tilaisuudesta.

5 Rekisterin tietosisältö

Kyselykaavakkeessa kysytään työnantajan perustiedot: työnantajan nimi, y-tunnus, yhteyshenkilö, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Lisäksi lomakkeessa kysytään rekrytoitujen henkilöiden lukumäärä numeroin.

Tämän jälkeen lomakkeessa on vapaa kenttä, jossa kysytään työllistyneen henkilön tietoja (myös sosiaaliturvatunnuksen alkuosa), mihin yritykseen hän on työllistynyt (y-tunnus) ja milloin työ on alkanut tai alkamassa.

Lopussa on avoin tekstikenttä, jossa työnantajat voivat kertoa esimerkiksi ajatuksiaan tapahtumasta.

6 Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja saadaan asiakkailta itseltään Webropol-kyselyllä.

7 Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Yksittäisten kyselyiden kautta kerättävät tiedot ovat KEHA-keskuksen, ELY-keskusten sekä TE-toimistojen sisäistä tietoa, eikä niitä pääsääntöisesti luovuteta kolmannelle osapuolelle. Virastot käsittelevät henkilötietoja kulloinkin voimassaolevan henkilötietolain mukaisesti.

Jos ne luovutetaan kolmannelle osapuolelle, jos tarjotaan koulutusta tai työtä

Ulkoisella tai sisäisellä asiakkaalla on oikeus tarkistaa häntä koskevat tiedot rekisteristä ottamalla yhteyttä rekisterin pitäjään. Rekisteröityneen henkilötiedot poistetaan ja hävitetään hänen pyynnöstään, jollei lainsäädäntö määrää tietojen säilyttämistä.

KEHA-keskus, ELY-keskukset ja TE-toimistot ovat sitoutuneet suojaamaan palveluidensa käyttäjien yksityisyyttä Henkilötietolain (523/1999), Julkisuuslain (621/1999) ja Tietoyhteiskuntakaaren (917/2014) sekä muun soveltuvan lainsäädännön mukaisesti.

8 Tietojen siirto EU:n tai ETAn ulkopuolelle

Ei luovuteta.

9 Rekisterin suojauksen periaatteet

A Manuaalinen aineisto

B ATK:lla käsiteltävät tiedot

Kyselypalveluntietojen käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on Virtu-tunnistautumisen kautta oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään.

Tiedot kerätään Webropol-palveluntuottajan tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä sekä sopimusoikeudellisilla keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus siihen.