null TE-toimiston tiedote palkkatuesta ja velvoitetyöllistämisestä

Tiedote Lapin kunnille ja yrityksille

TE-toimistolta on kysytty palkkatuen ja velvoitetyöllistämisen osalta menettelystä. Koronaviruksen aiheuttaman tilanteen osalta. Olemme tarkistaneet asiaa oikeudellisesta yksiköstä ja olemme saaneet alla olevat vastaukset palkkatukeen ja velvoitetyöllistämiseen liittyen.

Palkkatuki 

Palkkatukityö on normaali työ, jota koskevat samat säännökset ja määräykset kuin muutakin alan työtä ja muita työntekijöitä. Työnantajan vastuulla on selvittää, minkälaisia määräyksiä laissa ja alan työehtosopimuksessa on poikkeuksellisen tilanteen varalle sekä toimia terveydenhuoltoviranomaisten antamien ohjeiden mukaan. Jos palkkatuella palkatun työsuhde päättyy työstä eroamisen tai erottamisen vuoksi tai palkkatuella palkattu lomautetaan, asia selvitetään normaalisti työttömyysturvalain ja sen nojalla annettujen ohjeiden mukaisesti työvoimapoliittisen lausunnon antamista varten. 
 
Palkkatuki maksetaan toteutuneiden palkkauskustannusten perusteella. Palkkatuen maksaminen on mahdollista perustellusta syystä tilapäisesti keskeyttää, jos palkkatuetun työn tekeminen ja palkanmaksu keskeytyvät vähintään kuukauden ajaksi. Tällöin keskeytysaikaa ei lasketa palkkatuen enimmäiskestoon. Perusteltuna syynä voidaan pitää esimerkiksi työntekijän lomauttamista tai pitkää sairauslomaa. Työnantajan tulee ilmoittaa KEHA-keskukselle työnteon ja palkan-maksun keskeytymisestä sähköpostitse: maksatukset.keha@ely-keskus.fi, jonka jälkeen KEHA-keskus tekee asiassa päätöksen. 
 
Palkkatuen enimmäisaika ei kulu tilapäisen keskeytyksen aikana. Tilapäinen keskeytys ei kuitenkaan tarkoita voimassa olevan palkkatukipäätöksen jatkumista automaattisesti keskeytyksen pituisella ajanjaksolla. 
 
Jos palkkatuelle halutaan jatkoa, työnantajan tulee hakea sitä ennen palkkatuki-päätöksen mukaisen tukijakson päättymistä.

Työllistämisvelvoite 

Oikeus velvoitetyöhön pysyy voimassa niin kauan kuin henkilö täyttää JTYPL 11 luvun 1 §:n mukaiset edellytykset. Jos velvoitetyö keskeytyisi esimerkiksi sairausloman vuoksi, velvoiteoikeus säilyy siitä huolimatta. Kunnan täytyy lähtökohtaisesti jatkaa työsopimusta niin pitkäksi ajaksi, että työssäoloehto tulee täyteen.
 
Tulemme tekemään edelleen velvoitetyöhön liittyvät työllistämisilmoitukset teille aiempaan tapaan. Esille on tullut kysymys, että jos työn alkaminen siirtyy, niin onko siitä haittaa työnhakijalle. Mikäli työ siirtyy, niin työnhakija siirtyy työmarkkinatuelle ja hänelle tulee ansionmenetys.

Ystävällisin terveisin,

Lapin TE-toimisto    

TE-toimiston tiedote palkkatuesta ja velvoitetyöllistämisestä (pdf)