Tietosuojaseloste, henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 §

Lapin työ-ja elinkeinotoimiston Webropol -ilmoittautuminen ja Celkee-arviointijärjestelmä

1 Rekisterinpitäjä

Lapin työ-ja elinkeinotoimisto

2 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Lapin työ-ja elinkeinotoimisto, PL 1000, 96101 ROVANIEMI

kirjaamo.lappi@te-toimisto.fi

3 Rekisterin nimi

Lapin työ-ja elinkeinotoimiston Webropol –ilmoittautuminen ja Celkee-arviointijärjestelmä

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Ilmoittautuminen Lapin työ-ja elinkeinotoimiston järjestämiin tapahtumiin tai palveluihin. Ilmoittautumislomakkeella kerättäviä tietoja käytetään vain tapahtuman tai palvelun järjestämiseen. Asiakaspalautteen keruu ja itsearviointi valmennuksen hyödyistä; arviointi-tietoja käytetään palvelujen kehittämiseen valmennuspalveluntarjoajien ja TE-toimiston toimesta.

Lue lisää Tietosuojasta ja henkilötietojen käsittelystä TE-toimistojen tuottamissa työvoima- ja yrityspalveluissa (te-palvelut.fi)

5 Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää ilmoittautumistietoja ja tapahtuman tai palvelun järjestämisessä tarvit-tavia tietoja, kuten ilmoittautujan nimi ja yhteystiedot sekä ilmoittautujan antamia muita tietoja. Arviointijärjestelmä sisältää osallistujan antamia tietoja omastatoimialasta, mahdollisen yrityksen koosta, osallistujan statuksesta sekä annetuista arvioista.

6 Tiedon säilytysaika

Tietojen tallennusaika on korkeintaan vuoden 2121 tammikuun loppuun asti palvelujen kehittämiseksi ja hyötyjen analysoimiseksi.

7 Säännönmukaiset tietolähteet

Ilmoittautujan antamat tiedot. Hakeutuminen valmennuspalveluun/tapahtumaan tapahtuu asiakkaan suostumuksella, joten kyselyssä ei ole käytössä taustatietoja säännönmukaisista tietolähteistä.

8 Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Ilmoittautumislomakkeen kautta kerättävät tiedot ovat KEHA-keskuksen, ELY-keskusten sekä TE-toimistojen sisäistä tietoa, eikä niitä pääsääntöisesti luovuteta kolmannelle osa-puolelle. Virastot käsittelevät tietoja kulloinkin voimassaolevien lakien mukaisesti.

Palveluntuottajan toteuttamaan palveluun ilmoittauduttaessa julkisten työvoima-ja yri-tyspalvelujen tuottajalla on oikeus saada työ-ja elinkeinotoimistolta henkilöasiakasta koskevat tiedot, jotka ovat välttämättömiä palvelun järjestämiseksi (JTYPL 12luku 6§). Palveluntuottaja on velvoitettu sopimuksin noudattamaan henkilötietojen käsittelyssä voimassa olevia lakeja ja asetuksia.

9 Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

10 Rekisterin suojauksen periaatteet

Ilmoittautumislomakkeella kerättävien tietojen käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on Virtu-tunnistautumisen kautta käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Palautejärjestelmällä kerättävien tietojen käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on henkilökohtainen salasana järjestelmään.

Tiedot kerätään Webropol-palveluntuottajan tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä sekä sopimusoikeudellisilla keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus siihen.

Webropol Oy:n tietosuojaseloste

Celkee-palautejärjestelmän tiedot kerätään palveluntuottajan tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä sekä sopimusoikeudellisilla keinoilla suojat-tuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus siihen.

Celkee Oy:n tietosuojaseloste

(EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 artikla 32)

11 Tarkastusoikeus ja tietojen pyytäminen

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä on rekisteriin talletettu. TE-palvelujen henkilöasiakas voi tarkistaa tietonsa työ-ja elinkeinotoimiston henkilö-asiakasrekisteristä Oma asiointi -verkkopalvelun kautta: Omien tietojen tarkistaminen. Kirjallisen tarkastuspyynnön voi tehdä allekirjoitetulla lomakkeella Lapin TE-toimistoon, osoitteeseen PL 1000, 96101 ROVANIEMI, kirjaamo.lappi@te-toimisto.fi.

Tulostettava lomake EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisen tietopyynnön tekemiseksi

12 Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen henkilötietonsa oikaisua. Kirjallisen pyynnönvoi tehdä Lapin TE-toimistoon.

13 Henkilötietojen käsittelyä koskeva valitus tai kantelu

Tarvittaessa voit valittaa tai tehdä kantelun tietojesi käsittelystä tietosuojavaltuutetulle.

Tietosuojavaltuutetun toimiston sivut (tietosuoja.fi)

Päivitetty: 18.08.2023