Webropol-anmälningar Österbottens TE-byrås träningar och tillställningar

Dataskyddsbeskrivning, dataskyddslag (1050/2018) Upprättad 11.6.2021.

1 Personsuppgiftsansvarig

Österbottens arbets- och näringsbyrå

2 Ansvarsperson för registerärenden

Österbottens arbets- och näringsbyrå, PB 66, 65101 VASA
Sakkunnig Anne Hautamäki (anne.hautamaki(a)te-toimisto.fi)

Österbottens TE-byrås Webropol-anmälan

4 Ändamålet för hantering av personuppgifter 

Anmälan till tjänster eller evenemang som arrangeras av Österbottens arbets- och näringsbyrå.

Uppgifter som samlas på anmälningsblanketten används endast för ordnandet av tjänsten eller evenemanget. Uppgifter används inte för andra ändamål.

5 Uppgifterna i registret

Registret innehåller anmälningsuppgifter och uppgifter som behövs för att kunna arrangera service eller evenemang, såsom den anmäldas namn och kontaktuppgifter.

6 Tid som uppgifterna bevaras

Uppgifterna bevaras så länge som det behövs för behandlingen av ärendet, dock högst 3 månader.

7 Regelmässiga informationskällor

Uppgifter som den anmälda har gett. Ansökan till träningstjänst/evenemang sker på kundens samtycke, så i förfrågan används inga bakgrundsuppgifter från normala informationskällor.

8 Regelmässigt utlämnande av uppgifter

Uppgifterna lämnas normalt ut till tjänsteproducenten för bildning av en träningsgrupp enligt 12 kap. 6 § i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice. Uppgifterna lämnas inte ut annanstans. Ämbetsverket hanterar personuppgifterna enligt den ikraftvarande dataskyddslagen. Tjänsteproducenten har genom avtal förpliktigats att följa de ikraftvarande lagar och förordningar gällande personuppgifter.

9 Översändande av uppgifter utanför EU eller EES

Uppgifterna översänds inte utanför EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

10 Principerna för skyddet av registret

Till användningen av uppgifter som samlas på anmälningsblanketten är berättigade endast de anställda som för sina arbetsuppgifter har rätt att behandla kunduppgifter. Varje användare har genom Virtu-identifikationen ett användarnamn och lösenord till systemet.

Uppgifterna samlas i Webropol-tjänsteproducentens databaser som är skyddade genom brandväggar, lösenord och övriga tekniska och avtalsrättsliga medel. Databaser och deras säkerhetskopior finns i låsta utrymmen och de är tillgängliga endast för de anställda vars arbetsuppgifter förutsätter tillgång till uppgifterna.

10 Rätt att kontrollera

Den registrerade har rätt att kontrollera vilka uppgifter som sparats om honom eller henne i registret. Begäran om kontroll ska skickas i skriftlig format med underskrift till den personuppgiftsansvarige.

11 Rätt att kräva korrigering av uppgiften

Den registrerade har rätt att yrka på att felaktiga personuppgifter korrigeras. Begäran om korrigering ska skickas i skriftlig format med underskrift till den personuppgiftsansvariga.

12 Övriga rättigheter med anknytning till behandling av personuppgifter

Den registrerade kunden har rätt att be att hans/hennes uppgifter raderas. Begäran om radering ska skickas i skriftlig format med underskrift till den personuppgiftsansvariga.

Uppdaterad: 18.08.2023