Sektoröverskridande samservice som främjar sysselsättning

Om främjande av din sysselsättning förutsätter samordning av den service eller de tjänster och den serviceprocess som arbets- och näringsbyrån (TE-byrån), kommunen och Folkpensionsanstalten är skyldiga att ordna, hänvisar den sakkunniga dig till en sysselsättningsfrämjande sektorsövergripande samservice (TYP). TYP är en serviceform som baserar sig på nätverkssamarbete mellan arbets- och näringsbyrån, kommunen och FPA. TYP erbjuder kunden individuella tjänster och vägledning samt hjälp med att hitta en lösning för att komma ut på den öppna arbetsmarknaden.

Du kan också själv fråga av din egen sakkunnig på TE-byrån om dina möjligheter att få service vid sektorsövergripande samservice eller du kan lämna en begäran om kontakttagande via webbtjänsten E-tjänster eller du kan ringa tfn 0295 025 510.

Staden/kommunen bär ansvaret för sysselsättningsfrämjande sektorsövergripande samservice.

Uppdaterad: 18.08.2023