null Att ansöka om sysselsättningspolitiskt understöd för projekt som finansieras åren 2021-2022

Vid Österbottens arbets- och näringsbyrå (TE-byrå) finns det för hela Österbottens område sysselsättningspolitiskt understöd att ansökas för utveckling av tjänster för arbetssökanden med begränsad arbetsförmåga för år 2021 och för år 2022. Understödet beviljas på basis av ansökan enligt de urvalskriterier som presenteras nedan och inom ramen för de anslag som står till förfogande.

Genom sysselsättningspolitiskt understöd främjar man sysselsättningen av arbetslösa arbetssökande som TE-byrån definierat som målgrupp. Understödet är inte avsett som ett allmänt understöd för organisationens verksamhet. Om sysselsättningspolitiskt understöd har stadgats i kapitel 14 i statsrådets förordning om offentlig arbetskrafts- och företagsservice (1073/2012).

Som mottagare av understödet kan vara en förening, stiftelse, kommun eller samkommun.

Ansökningskriterier

Av de projekt som finansieras förväntas en betydande kundvolym och målmedveten kundvägledning. Projekten ska ta in minst 60 nya deltagare år 2021 och minst 100 nya deltagare år 2022 och förbinda sig till ett mål där minst 50 % av projektets deltagare under den tid de deltar i projektet eller att de inom tre månader efter de avslutat sitt deltagande hittar en lösning som kan vara ett arbete, företagsamhet, utbildning eller en tjänst som främjar sysselsättningen.

Till deltagarantalet kan räknas med de personer som deltar i arbetsprövning på arbetsprövningsplatser som erbjudits av projektet eller projektets samarbetsarbetsgivare eller de personer som arbetar i ett lönesubventionerat arbete och som får sysselsättningsfrämjande vägledning av projektets personal. Dessutom räknas i deltagarantalet med de personer som deltar i individuell eller gruppvägledning som projektet erbjuder utan arbetsprövning eller ett arbetsförhållande med lönesubvention under minst en månad och får personlig vägledning face-to-face under ovannämnda tid.

Projektet fungerar i nära samarbete med TE-byrån och av projektets verksamhet rapporteras till styrgruppen.

Projektens urvalskriterier är följande:

 • projektets verksamhetsidé och tjänster som erbjuds deltagarna
 • arbetsuppgifter som projektet erbjuder till de som deltar i arbetsprövningen/personer som sysselsätts med lönesubvention i projektets egna verksamhet eller hos samarbetsarbetsgivare
 • aktivt kontakttagande av företag för att hitta arbetsmöjligheter till arbetssökanden som deltar i tjänster och systematiskt företagssamarbete
 • projektets årliga antal nya deltagare
 • projektpersonalens kompetens och arbetsbeskrivning(ar)
 • målsättningar som ställts för deltagarnas sysselsättning
 • projektets tillräckliga ekonomiska verksamhetsförutsättningar
 • kommunikations- och marknadsföringsplan både för kunder och arbetsgivare samt för samarbetspartners
 • vetskap om områdets organisationer och erfarenhet av aktörnätverket
 • kännedom om arbetsmarknaden inom området

Målgrupp och understödets nivå

Föreningar och stiftelser kan beviljas understöd till högst 100 % av de totalkostnader som godkänts av TE-byrån. Kommuner och samkommuner kan beviljas understöd till högst 50 % av de totalkostnader som TE-byrån godkänt. Sociala företag och andra organisationer (förutom kommun och samkommun), som har för avsikt att utreda möjligheterna att grunda ett socialt företag, kan beviljas understöd till högst 75 % av de godkända totalkostnaderna som TE-byrån godkänt.

En arbetslös arbetssökande har definierats i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice (916/2012, 1 kap. 3 §). Inom kriterierna som nämnts ovan angående arbetslöshetens varaktighet kan verksamheten riktas till olika målgrupper.

TE-byrån bedömer stödnivån och understödets belopp från fall till fall beroende på verksamhetens målgrupp och innehåll inom ramen för de anslag som står till förfogande.

Inkomsternas och statsunderstödens inverkan på det sysselsättningspolitiska understödets belopp

Om det fås inkomster till projektet från arbetsinsatser av de som anställts med stöd eller de som deltar i arbetsprövning och dessa inkomster inte används för främjandet av dessa personers sysselsättning eller en allmännyttig verksamhet, tar TE-byrån inkomsterna i beaktande i understödets belopp. Understödstagaren bör meddela inkomsterna i samband med varje utbetalningsansökan.

Det sysselsättningspolitiska understödet får inte tillsammans med övriga statsstöd för samma kostnader överstiga helhetskostnader som kan godkännas för understödd verksamhet. Som statligt finansieringsstöd vid beräkningen av understödets maximibelopp betraktas statsandel och statsunderstöd som har betalats av ett anslag i statsbudgeten eller ur en fond utanför statsbudgeten som förvaltas av staten, ränteförmån som hänför sig till ett lån som beviljats med lägre ränta än den ränta som avses i 3 § 2 mom. i räntelagen samt räntestöd som hänför sig till räntor på andra lån. Som statligt finansieringsstöd anses enligt det ovan nämnda också understöd som betalas av Penningautomatföreningens avkastning eller tippningsvinstmedel.

Understödets varaktighet

TE-byrån beviljar understöd fr.o.m. 06/2021.Understödet kan lämnas obeviljat andra året eller beviljas lägre i understödsbeslutet, om inte verksamheten har varit enligt finansieringsbeslutet, understödstagaren har försummat uppföljningen av villkoren som ställts i beslutet eller riksdagen inte har anvisat anslag för ändamålet i statsbudgeten. Österbottens arbets- och näringsbyrå fattar alltid beslut om det understödsbelopp som beviljas för ett kalenderår åt gången.  

Stödberättigande kostnader

Stödberättigande kostnader är skäliga kostnader som direkt orsakas av den understödda verksamheten:

lönekostnaderna för de personer som ansvarar för den verksamhet som täcks genom understödet inklusive arbetsgivarens lagstadgade bikostnader, semesterpenningar och semesterersättningar

företagshälsovårdsavgifter för de personer som ansvarar för den verksamhet som täcks genom understödet (till den del som FPA inte ersätter kostnaderna orsakade för ordnandet av företagshälsovården enligt sjukförsäkringslagen)

information om utvecklingsresultaten och om nya verksamhetsmodeller

separat definierade resekostnader

telefon, post- och kopieringskostnader samt kostnader för elektronisk kommunikation

bokföring och revision

styrgruppens mötesarvoden och resekostnader

 tjänster som främjar sysselsättningen och som anskaffas som köptjänster för personer som deltar i understödstagarens tjänster (t.ex. träning som liknar arbetsträning, utbildningsträning, bedömningar som kartlägger servicebehovet och kompetensen, kortvarig utbildning som har med arbetsuppgifterna att göra).

Begränsningar gällande beviljandet av understödet

Understödet beviljas inte bl.a. för följande kostnader:

 • personalens lunchsedlar, telefonförmåner, arbetsredskap eller skyddskläder
 • kostnader som är förknippade med näringsverksamheten
 • tjänster som produceras som offentlig arbetskrafts- och företagsservice
 • för producering eller anskaffning av sådana tjänster som en kommun eller en samkommun enligt lagen är skyldig att ordna (bl.a. arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte)
 • investeringar och anskaffning av lösa anläggningstillgångar (t.ex. telefon, dator osv.)  
 • hyreskostnader
 • verksamhetens löpande kostnader (t.ex. kontorsmaterial, rengöringsmedel osv.)

Sysselsättningspolitiskt understöd är specialunderstöd som avses i statsunderstödslagen (688/2001), med vilken man inte kan stödja organisationens basuppgift. Om i den persons arbetsbeskrivning som är anställd av understödssökanden ingår förutom ordnandet av tjänster för personer som omfattas av lönesubventionerat arbete och arbetsprövning dessutom till exempel organisering, utveckling eller marknadsföring av understödssökandens egna verksamhet, kan med sysselsättningspolitiskt understöd täckas endast de kostnader som har direkt att göra med den verksamhet som understöds.  

Anvisningar för hur projektbeskrivningen utarbetas 

Projektets verksamhetsområde

Beskriv inom vilket område verksamheten genomförs.

Målgruppen för projektet

Beskriv eventuella prioriterade områden inom en målgrupp.  

Effektivitetsmål för projektet (kvantitativa och kvalitativa)

Beskriv projektets kundmängd inklusive de som deltar i vägledningen.

Projektets kundprocess

Beskriv kortfattat, hur kunderna kommer till projektet, hur kundrelationen inleds, vad som händer under den tid man deltar i projektet, vad som händer när kunden slutar i projektet osv. Beskriv hur projektet genomför utarbetandet av en fortsatt plan för de som är i tjänster och i lönesubventionerat arbete.

Tjänster som erbjuds åt målgruppen

Beskriv de arbetsuppgifter och arbetsprövningsmöjligheter som erbjuds vid projektet (uppgifterna kan också vara nya, innovativa) vid den egna organisationen och vid samarbetsparternas organisationer samt speciellt på den öppna arbetsmarknaden.

Vilka övriga tjänster erbjuds och hur utvecklas kundernas arbetsmarknadsfärdigheter vid projektet?

Beskriv övriga tjänster som projektet ordnat (t.ex. kortvariga utbildningar, utvecklande av jobbsökningsfärdigheter, arbetsträning osv.). Beskriv vägledningens innehåll och hur den genomförs. Definiering av de olika faserna av kundernas sysselsättning i vägledningsarbetet (rehabiliteringsfas, riktning och målsättningar, anskaffning av kompetens, sysselsättning och stöd för det).

Samarbete med olika parter (speciellt med företagen) och hur de ovannämnda parterna deltar i verksamheten

Beskriv det samarbete som görs mellan de olika parterna (speciellt företagen) för att främja sysselsättningen av de personer som deltar i arbetsprövning, vägledning och lönesubventionerat arbete. Hur hittar man lediga arbetsplatser? Presentera de konkreta metoderna genom vilka ert projekt främjar sysselsättningen av kunderna. Nämn de viktigaste företags- och samarbetsparterna.  

Kundbroschyr

Ansökan

Understöd ansökes om med arbets- och näringsministeriets blankett TEM 308r Ansökan om sysselsättningspolitiskt understöd. I ansökan ska meddelas kostnadskalkylen för projektet och finansieringsplan samt de beslut som redan har fattats om för att genomföra denna plan. Understödsbesluten fattas av arbets- och näringsbyrån.

Övriga än kommuner ska till den ovan nämnda ansökan även bifoga följande bilagor:

 • företagets två senaste balansräkningar och resultaträkningar samt bolagsordning;
 • föreningens senaste bokslutsuppgifter samt föreningens stadgar;
 • stiftelsens senaste bokslutsuppgifter.

Arbets- och näringsbyrån förutsätter grundandet av en styrgrupp för det projekt som finansieras.

Ansökningar som gäller år 2021 tillställs Österbottens TE-byrå senast 14.05.2021 kl. 16.15 under adress: Wolffskavägen 35 B, 65200 Vasa eller registratur.osterbotten@te-byran.fi. Kuvertet märks med ”Ansökan om sysselsättningspolitiskt understöd”. Ansökningar som kommit efter ansökningstidens utgång behandlas inte.  

Ytterligare information ges av sakkunnig Laura Järvenpää, e-post: laura.jarvenpaa@te-byran.fi. tfn 0295 056109.

Lagstiftning angående temat finns på Finlex, www.finlex.fi (uppdaterad lagstiftning)