null Sysselsättningsöversikt för januari: Andelen arbetslösa arbetssökande inom vårt verksamhetsområde var den lägsta i Finland

Enligt arbets- och näringsministeriets sysselsättningsöversikt som nyss publicerades fanns det inom Österbottens NTM-centrals område (Österbotten, Mellersta Österbotten) i slutet av januari sammanlagt 9 765 arbetslösa arbetssökande. Det är 2 178 fler (+ 28,7 %) än för ett år sedan, men 2087 färre än under föregående månad. Arbetslösheten ökade inom alla NTM-centralers områden jämfört med situationen året innan, mest i Nyland (+ 55,9 %). I hela landet ökade antalet arbetslösa i genomsnitt med 32,2 %. Andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften inom Österbottens NTM-centrals område var den lägsta i Finland (8,6 %). Motsvarande andel i hela landet var 12,7 %.

Konsekvenserna av coronaviruset återspeglas speciellt i antalet permitterade. I slutet av januari var antalet heltidspermitterade 1 913 dvs. 1 333 fler än för ett år sedan (+ 229,8 %). Långtidsarbetslösheten ökade med 705 personer jämfört med året innan (+ 42,3 %). I slutet av januari fanns det 2 373 långtidsarbetslösa, dvs. personer som varit arbetslösa utan avbrott i minst ett år. Detta är 705 fler än ett år tidigare och 23 färre än under föregående månad.

Till Österbottens arbets- och näringsbyrå anmäldes under januari månad 4 855 nya lediga jobb, vilket är 257 färre (- 5,0 %) än vid motsvarande tidpunkt i fjol. Under januari månad fanns det totalt 6 916 lediga arbetsplatser, vilket var 59 platser (0,8 %) färre än för ett år sedan. Antalet nya lediga arbetsplatser ökade kvantitativt sett mest i yrkesgruppen för service- och försäljningspersonal (+ 1 080). Antalet nya lediga arbetsplatser minskade mest i yrkesgruppen för kontors- och kundtjänstpersonal (-967).

Arbetslösheten ökade i nästan alla åldersgrupper och i ekonomiska regioner

Antalet arbetslösa arbetssökande ökade i alla ekonomiska regioner inom området för NTM-centralen i Österbotten. Arbetslösheten ökade i Vasa ekonomiska region med 1 221 personer (+ 34 %), i Karleby ekonomiska region med 390 personer (+ 20 %) och i Jakobstadsregionen med 345 personer (+ 33 %). Av de ekonomiska regionerna inom området för NTM-centralen i Österbotten hade Sydösterbotten den lägsta arbetslöshetsgraden på 5,1 %.

Antalet arbetslösa arbetssökande ökade i nästan alla åldersgrupper. Ökningen var störst i åldersgruppen 50–54 år, 284 personer fler (+ 35,1 %) än föregående år. Arbetslösheten minskade jämfört med året innan endast i åldersgruppen 15–19 år, med 5 personer (2,0 %).

Det kommunala sysselsättningsförsöket i Karlebyregionen inleds i Mellersta Österbotten i början av mars

Kommunförsöket i Karlebyregionen omfattar Karleby stad, Kannus stad och Perho kommun samt kommunerna i Kaustby ekonomiska region: Kaustby, Vetil, Halso, Toholampi och Lestijärvi. Regionen deltar i det riksomfattande sysselsättningsförsöket, där en del av ansvaret i främjandet av sysselsättningen överförs till kommunerna. I försöket delar kommuner och staten sin kompetens, tjänster och resurser. De som ansvarar för skötseln av sysselsättningen i kommunerna och en del av TE-förvaltningens sakkunniga överförs till sysselsättningens kommunförsök. Karleby stad fungerar som ansvarig kommun i kommunförsöket. Försöken påbörjas 1.3. och kunderna övergår till försöket 8.3.

Målet med sysselsättningsförsöken är att på ett effektivare sätt än hittills främja att arbetslösa arbetssökande får arbete och styrs till utbildning samt att ta fram nya lösningar för att trygga tillgången på kompetent arbetskraft. Syftet med försöken är att förbättra möjligheterna att komma in på arbetsmarknaden särskilt för dem som varit arbetslösa en längre tid eller som har en svagare ställning på arbetsmarknaden. I försöken utvecklas sådana sysselsättningsfrämjande tjänster och servicemodeller för arbetssökande som gör att man bättre än i nuläget kan identifiera och lösa kundernas individuella servicebehov, hinder för sysselsättning samt kompetensutvecklingsbehov.

Läs hela