Ohjeita vuorottelijalle, työnantajalle ja sijaiselle

Vuorotteluvapaasta sovitaan työntekijän ja työnantajan kesken kirjallisella vuorottelusopimuksella. Sopimuksen allekirjoittaessaan työnantaja sitoutuu palkkaamaan vuorottelijalle työttömän työnhakijan edellytykset täyttävän sijaisen. TE-toimisto ei myönnä vuorotteluvapaata eikä anna siitä päätöstä vaan antaa työvoimapoliittisen lausunnon vuorottelukorvauksen maksajalle.

TE-toimisto tutkii edellytysten täyttymisen niin vuorottelijan kuin sijaisen osalta, kun TE-toimisto on saanut vuorottelusopimuksen, sijaisen työsopimuksesta kopion ja tarvittaessa erillisen selvityksen vuorotteluvapaalle lähtevän palkattomista poissaoloista ja mahdollisesta yritystoiminnasta.

Edellytysten täytyttyä TE-toimisto toimittaa työttömyyskassalle tai Kelalle lausunnon vuorottelijan oikeudesta vuorottelukorvaukseen. Lausunto annetaan lähempänä vuorotteluvapaan alkamisajankohtaa, koska sijaisen on oltava vuorotteluvapaalain mukaisesti työtön työnhakija TE-toimistossa välittömästi ennen sijaisuuden alkamista.

Lopullinen päätös oikeudesta vuorottelukorvaukseen tulee työttömyyskassalta tai Kelalta vuorottelijalle. Päätöksestä on valitusoikeus.

Vuorotteluvapaan ehdot 1.1.2016 alkaen

 • Vapaalle lähtijällä on oltava EU-/ETA-maissa ansaittua työhistoriaa vähintään 20 vuotta
 • Vapaan pitää kestää vähintään 100 pvää ja vapaalla voi olla enintään 180 pvää
 • Vapaata ei voi jaksottaa, ainoastaan pidentää enimmäisaikaan asti
 • Vuorotteluvapaa on aloitettava vähintään kolme vuotta ennen työntekijän eläkelain mukaisen vanhuuseläkkeen alaikärajan täyttymistä (ei koske ennen vuotta 1957 syntyneitä)

Vuorotteluvapaalle lähtevä

 • tarkistaa työhistoriansa riittävyyden (20 v.) vuorottelukorvauksen maksajalta, eli työttömyyskassalta tai Kelalta.
 • tekee vuorottelusopimuksen työnantajan kanssa ja sopii kuka sopimuksen toimittaa TE-toimistoon.
 • vuorottelusopimuksen tulee olla TE-toimistossa ennen vapaan alkamista
 • toimittaa työnantajalta, esim. palkkatoimistosta, erillisen selvityksen palkattomista poissaoloista (jos niitä on ollut) vapaata edeltäviltä 13 kk:lta. Tähän 13 kuukauden ajanjaksoon voi sisältyä enintään 30 kalenteripäivää palkatonta poissaoloa (esim. äitiys- ja isyysvapaa, hoitovapaa, opintovapaa, lomautus).
 • Päätoiminen yrittäjä ei voi jäädä vuorotteluvapaalle. Sopimuksen yritystoimintakohtaan on eriteltävä kenen yrityksestä on kyse. Kirjoita myös yrityksen nimi, y-tunnus ja yhtiömuoto.
 • Käsittelytilanteen tiedusteleminen ei nopeuta asian etenemistä. Otamme vuorotteluvapaalle lähtevään, sijaiseen tai työnantajaan yhteyttä, jos tarvitsemme lisätietoja.

Työnantaja

 • Vuorotteluvapaaseen myöntyminen ja sopimuksen tekeminen vuorotteluvapaalle haluavan työntekijän kanssa
 • Sijaisen palkkaaminen ja työsopimuskopion lähettäminen TE-toimistoon hyvissä ajoin ennen vuorotteluvapaan alkamista. Työsopimuskopio on toimitettava TE-toimistoon viimeistään 7 päivän sisällä vuorotteluvapaan alkamisesta. Huom! Liitä saatteeseen tieto kenen sijaiseksi henkilö on palkattu.
 • Sijainen on palkattava kokoaikatyöhön, jossa työaika on vähintään sama kuin vuorottelijalla on. Sijaista ei tarvitse palkata samoihin tehtäviin, joita vuorottelija on hoitanut, mutta kylläkin saman työnantajan palvelukseen. Esim. konsernissa sijainen pitää palkata siihen tytäryhtiöön, jonka palveluksessa vuorottelija on.
 • Sijaisen edellytysten täyttymiseen ei TE-toimisto voi antaa vastausta tietosuojasyistä. Jos on tarvetta tarkistaa edellytykset, sijainen voi tehdä sen itse lähettämällä sähköpostilla kyselyn osoitteeseen vuorotteluvapaa.uusimaa@te-toimisto.fi

Sijainen

 • on oltava työtön työnhakija TE-toimistossa välittömästi ennen sijaisuuden alkamista.
 • Sijaiseksi käy henkilö, jonka työttömyys on yhdessä tai useammassa jaksossa kestänyt vähintään 90 kalenteripäivää vuorotteluvapaan alkamista edeltäneiden 14 kuukauden aikana.
  • Poikkeus: Sijaiseksi voidaan palkata henkilö, jonka työttömyys on kestänyt vain yhden päivän välittömästi ennen sijaisuuden alkamista, seuraavissa tilanteissa:
   • henkilö on vuorotteluvapaan alkaessa alle 25-vuotias tai yli 55-vuotias
   • henkilö on alle 30-vuotias ja ammatillisen- tai korkeakoulututkinnon suorittamisesta on kulunut enintään vuosi
 • Keskeneräiset opinnot ja mahdollinen yritystoiminta on selvitettävä TE-toimistossa.
 • Sijaiseksi ei voida palkata henkilöä, jota pidetään työttömyysturvalaissa määriteltynä päätoimisena opiskelijana tai päätoimisena yrittäjänä.

Lisätietoja vuorotteluvapaasta, vuorotteluvapaalaki ja tarvittavat lomakkeet (vuorottelusopimus, vuorottelukorvaushakemus) löytyvät täältä.

Asiakkaiden yhteydenotot:
vuorotteluvapaa.uusimaa@te-toimisto.fi

Postiosoite:
Uudenmaan TE-toimisto, Vuorotteluvapaa-asiat, PL 1003, 00521 HELSINKI