Asiakastapaamisten seurannan tietosuojaseloste

Tietosuojalaki 5.12.2018/1050

Rekisterinpitäjä

Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimisto (TE-toimisto)
PL 587, 33101 Tampere
kirjaamo.pirkanmaa@te-toimisto.fi
Henkilöasiakkaan TE-puhelinpalvelu puh. 0295 025 500

Rekisterinpitäjän tietosuojavastaavan yhteystiedot

tietosuoja.keha@ely-keskus.fi

Rekisterin käsittelijän tietosuojavastaavan yhteystiedot

Innolink Research Oy, Katriina Virtanen, katriina.virtanen@innolink.fi, puh +358 50 436 4519

Rekisterin nimi

Pirkanmaan TE-toimiston asiakastapaamisten seurannan tietosuojaseloste

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tietojen käsittely ja keräys Pirkanmaan TE-toimistossa perustuu lakisääteisen tehtävän suorittamiseen.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on kyselytutkimuksen avulla tehtävä tiedon kerääminen ja analysointi TE-toimiston asiakkaiden tapaamisista TE-toimiston asiantuntijoiden ja palvelupilottien palveluntarjoajien kanssa. Tarkoituksena on TE-toimiston asiakkaiden asiakaskokemuksen seuranta, palvelupilottien vaikuttavuuden seuranta ja palvelupilottiin osallistuvien henkilöiden kokemusten ja työllistymisen edistymisen seuranta. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavia henkilötietoja tutkimuksiin osallistuvista henkilöistä:

  • Perustiedot: sähköpostiosoite
  • Vastaajan roolin: asiakas, TE-toimiston asiantuntija tai palvelupilotin palveluntarjoaja
  • Vastauksen aikaleima
  • Tutkimukseen annetut vastaukset
  • Mahdolliset muut rekisterin käyttötarkoituksen kannalta tarpeelliset tiedot

Asiakkaan antamat vastaustiedot yhdistetään TE-toimiston asiantuntijan tai palveluntarjoajan asiakastapahtumasta antamaan palautteeseen.

Tiedon säilytysaika

Tietoja säilytetään asian vaatiman käsittelyn ajan.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tiedot kerätään säännönmukaisesti rekisteröidyiltä itseltään. Tietoja kerätään TE-toimiston henkilöasiakkaita palvelevilta asiantuntijoilta, palvelupilotteihin osallistuvilta palveluntarjoajilta ja palveluntarjoajia tapaavilta asiakkailta.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tutkimuksen tiedot kerätään ja niitä käsitellään TE-toimiston toimeksiannosta toimivan tutkimusyhtiö Innolink Reseach Oy:n toimesta. Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja ei myöskään siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja käsiteltävät tiedot suojataan teknisesti ja organisatorisesti asianmukaisesti. Tietojärjestelmien ja laitteistojen fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti.

Kerättävien tietojen käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Rekisterinpitäjä huolehtii esimerkiksi käyttövaltuushallinnan avulla siitä, että tallennettuja tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu. Tutkimuksen TE-toimiston toimeksiannosta toteuttavan tutkimusyhtiön kanssa on tehty tietosuojaasetuksen mukainen kattava tietojenkäsittelysopimus. Sopimuksen kautta on varmistettu tietojen huolellinen, luotettava, turvallinen ja asianmukainen käsittely ja suojaus.

Tarkastusoikeus ja tietojen pyytäminen

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä on rekisteriin talletettu.

TE-palvelujen henkilöasiakas voi tarkistaa tietonsa työ- ja elinkeinotoimiston henkilöasiakasrekisteristä Oma asiointi -verkkopalvelun kautta. Kirjallisen tarkastuspyynnön voi tehdä allekirjoitetulla lomakkeella Pirkanmaan TE-toimistolle.

Virheellisen henkilötiedon oikaisu ja henkilötietojen käsittelyä koskeva valitus tai kantelu

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen henkilötietonsa oikaisua. Kirjallisen henkilötiedon korjauspyynnön voi tehdä Pirkanmaan TE-toimistoon.

Valitukset ja kantelut tietojen käsittelystä osoitetaan tietosuojavaltuutetulle.

Oikeus kieltää tai rajoittaa tietojen käyttöä tai vaatia tietojen poistamista

Asiakkaan oikeus kieltää tai rajoittaa tietojen käsittelyä ei koske sellaista tilannetta, jossa tietojen käsittely perustuu lakisääteisen tehtävän suorittamiseen. Myös oikeus poistaa tietoja ei koske sellaista tilannetta, jossa tietojen käsittely perustuu lakisääteisen tehtävän suorittamiseen. Näin ollen tietojen käsittelyä TE-toimistossa ei voi kieltää tai rajoittaa.

Sivu päivitetty 22.9.2023

Päivitetty: 22.09.2023