Pirkanmaan TE-toimiston Webropol-ilmoittautuminen

Tietosuojalaki 5.12.2018/1050

Rekisterinpitäjä

Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimisto (TE-toimisto)
PL 587, 33101 Tampere
kirjaamo.pirkanmaa@te-toimisto.fi

Rekisterin nimi

Pirkanmaan TE-toimiston Webropol-ilmoittautuminen

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Ilmoittautuminen Pirkanmaan TE-toimiston järjestämiin tapahtumiin tai palveluihin.

Ilmoittautumislomakkeella kerättäviä tietoja käytetään vain tapahtuman tai palvelun järjestämiseen. Tietoja ei käytetä muihin tarkoituksiin.

Tietosuoja ja henkilötietojen käsittely TE-toimistojen tuottamissa työvoima- ja yrityspalveluissa (te-palvelut.fi)

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää ilmoittautumistietoja ja tapahtuman tai palvelun järjestämisessä tarvittavia tietoja, kuten ilmoittautujan nimen ja yhteystiedot sekä ilmoittautujan antamia muita tietoja.

Tiedon säilytysaika

Tietoja säilytetään asian vaatiman käsittelyn ajan.

Säännönmukaiset tietolähteet

Ilmoittautujan antamat tiedot. Hakeutuminen tapahtumaan tai palveluun tapahtuu asiakkaan suostumuksella, joten kyselyssä ei ole käytössä taustatietoja säännönmukaisista tietolähteistä.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Ilmoittautumislomakkeen kautta kerättävät tiedot ovat KEHA-keskuksen, ELY-keskusten sekä TE-toimistojen sisäistä tietoa, eikä niitä pääsääntöisesti luovuteta kolmannelle osapuolelle. Virastot käsittelevät tietoja kulloinkin voimassa olevien lakien mukaisesti.

Palveluntuottajan toteuttamaan palveluun ilmoittauduttaessa julkisten työvoima- ja yrityspalvelujen tuottajalla on lain mukainen oikeus saada TE-toimistolta henkilöasiakasta koskevat tiedot, jotka ovat välttämättömiä palvelun järjestämiseksi. Palveluntuottaja on velvoitettu sopimuksin noudattamaan henkilötietojen käsittelyssä voimassa olevia lakeja ja asetuksia.

Virastot käsittelevät tietoja kulloinkin voimassa olevien lakien mukaisesti. TE-toimistot ovat sitoutuneet suojaamaan palveluidensa käyttäjien yksityisyyttä soveltuvan lainsäädännön mukaisesti. Käyttäjä hyväksyy tietosuojalausekkeen ehdot käyttämällä palvelujamme.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Ilmoittautumislomakkeella kerättävien tietojen käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on Virtu-tunnistautumisen kautta käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään.

Tiedot kerätään Webropol-palveluntuottajan tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä sekä sopimusoikeudellisilla keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus siihen.

Webropol Oy:n tietosuojaseloste

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 artikla 32

Tarkastusoikeus ja tietojen pyytäminen

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä on rekisteriin talletettu.

TE-palvelujen henkilöasiakas voi tarkistaa tietonsa työ- ja elinkeinotoimiston henkilöasiakasrekisteristä Oma asiointi -verkkopalvelun kautta. Kirjallisen tarkastuspyynnön voi tehdä allekirjoitetulla lomakkeella Pirkanmaan TE-toimistolle.

Lue lisää Omien tietojen tarkistamisesta

Tulostettava lomake EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisen tietopyynnön tekemiseksi

Pirkanmaan TE-toimiston yhteystiedot

Virheellisen henkilötiedon oikaisu ja henkilötietojen käsittelyä koskeva valitus tai kantelu

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen henkilötietonsa oikaisua. Kirjallisen henkilötiedon korjauspyynnön voi tehdä Pirkanmaan TE-toimistoon.

Valitukset ja kantelut tietojen käsittelystä osoitetaan tietosuojavaltuutetulle.

Lue lisää tietosuojavaltuutetun toimiston sivuilta (tietosuoja.fi)

Päivitetty 16.11.2020
Oma
asiointi