IMAGO-valmennuspalvelun tietosuojaseloste

Tietosuojalaki 5.12.2018/1050

Rekisterinpitäjä

Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimisto (TE-toimisto)

Pellavatehtaankatu 25, 33100 Tampere

Pirkanmaan TE-toimisto / Kirjaamo, PL 297, 33101 Tampere kirjaamo.pirkanmaa@te-toimisto.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Marjo-Riikka Utriainen

Kalevantie 2, TAMPERE A015457 33100 0295 045 796/ imago@te-toimisto.fi

Rekisterin nimi

IMAGO-valmennuspalvelu

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteriä käytetään IMAGO-valmennuksiin hakemiseen ja asiakaspalautteen keräämiseen. Rekisterissä olevia tietoja käytetään lisäksi palvelun tuloksellisuuden mittaamiseen, raportointiin ja kehittämiseen. IMAGO-valmennuksiin osallistumisen perusteella voidaan rekisteröidylle henkilölle / yritykselle lähettää tietoa TE-toimiston, ELY-keskusten, Keha-keskuksen, Business Finland:n ja Work in Finland:n muista yrityksille ja työnantajille suunnatuista palveluista ja tapahtumista. Rekisteröityjen tietoja ei käytetä muihin tarkoituksiin.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaisia tietoja rekisteröidyistä:

  • Valmennukseen osallistuvan henkilön nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero
  • Valmennukseen osallistuvan yrityksen nimi ja y-tunnus
  • Yrityksen toimiala ja sijainti
  • Muita yrittäjän tai yrityksen edustajan itsensä antamia taustatietoja yrityksen tilanteesta ja palveluntarpeesta

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri koostetaan valmennukseen hakeneiden asiakasyrittäjien itse ilmoittamista tiedoista. Jos asiakas löytyy TE-palvelujen tietojärjestelmä URA:sta, tai julkishallinnon jaetusta CRM-järjestelmästä, käytetään myös näitä tietoja tietolähteenä sen varmistamisessa, että asiakas soveltuu palvelun kohderyhmään.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta rekisteröityjen henkilötietoja ulkopuolisille tahoille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä. Henkilötietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Palveluntuottajan vastaanotettua ilmoittautumisen asiakkaan ilmoittamat tiedot luovutetaan salatulla sähköpostilla TE-palveluille. Palveluntuottaja vastaa siitä, että noudattaa voimassa olevan tietosuojalainsäädännön edellyttämiä menettelytapoja ja henkilötietojen käsittelyä ja suojaamista koskevia säännöksiä.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakkaiden ilmoittamat tiedot kerätään Webropol-tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä sekä sopimusoikeudellisilla keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa.

Webropol-tietokannasta tiedot siirretään IMAGO-valmennuspalvelun rekisteriin. Tiedot säilytetään luottamuksellisina. Järjestelmään, jossa rekisteri sijaitsee, pääsevät kirjautumaan käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla vain ne TE-palvelujen ja ELY-keskusten työntekijät, joiden pitää käsitellä tietoja työnsä puolesta. Tietoverkot ja laitteistot, joilla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.

Palveluun osallistuminen kirjataan myös URA-tietojärjestelmään, joka on Työ- ja elinkeinotoimiston asiakasrekisteri, ja sen rekisterinpitäjänä toimii Työ- ja elinkeinoministeriö sekä työ- ja elinkeinotoimistot. Rekisteristä on oma tietosuojaseloste (KEHA/1516/2017).

Lisäksi palveluun osallistuminen kirjataan KasvuCRM-tietojärjestelmään. Kasvu CRM on julkishallinnon yhteisjärjestelmä, jossa henkilötietorekisterin tietoja tallettavat tahot toimivat kukin talletetun tiedon rekisterinpitäjinä omien tietojensa osalta, sekä vastaavat tallettamiensa tietojen oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta. ELY-keskuksen ja TE-toimistojen osalta yhteysrekisterinpitäjiin ja heidän tietosuojavastaaviinsa voi ottaa yhteyttä: tietosuoja.keha@ely-keskus.fi

Rekisteristä on myös oma tietosuojaselosteensa:

KasvuCRM-asiakkuudenhallintajärjestelmän henkilötietorekisterin tietosuojaseloste (businessfinland.fi)

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat rekisteritiedot. Tarkastuspyynnöt tulee toimittaa Pirkanmaan TE-toimiston kirjaamoon, jonka osoite on alla. Rekisterinpitäjä antaa rekisteröidylle ilman aiheetonta viivästystä mahdollisuuden tutustua rekisteritietoihin ja antaa pyydettäessä tiedot kirjallisesti. Tietoja säilytetään rekisterissä korkeintaan 10 vuotta yrittäjän tekemästä ilmoittautumisesta.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Korjaamispyyntö on tehtävä kirjallisesti ja pyynnössä on yksilöitävä korjattava tieto. Korjaamispyyntö on tehtävä Pirkanmaan TE-toimiston kirjaamoon osoitteeseen:

Pirkanmaan TE-toimisto / Kirjaamo

PL 297, 33101 Tampere

kirjaamo.pirkanmaa@te-toimisto.fi

Päivitetty: 18.08.2023