null Työntekijän oikeudet ja velvollisuudet

Työntekijällä on lojaliteettivelvoite työnantajaansa kohtaan, joten mitä tahansa työnantajan asioista ei kannata esimerkiksi sosiaalisessa mediassa julkaista.

Työntekijälle kuuluu useita oikeuksia ja velvollisuuksia, mitä olemme keränneet tähän kirjoitukseen. Ensinnäkin työsopimus velvoittaa molempia osapuolia. Tämän lisäksi työsuhdetta on säännelty muun muassa työlainsäädännöllä ja työehtosopimuksilla.

Yleisesti ottaen työnantajan työnjohtovaltaan kuuluu se, mitä, miten, missä ja milloin työtä tehdään. Työntekijän velvollisuus on puolestaan tehdä työtä huolellisesti ja normaalilla joutuisuudella työnantajan määräyksiä noudattaen.

Työnantajan velvollisuudet ovat työntekijän tärkeimpiä oikeuksia

Työnantajan velvollisuuksista tärkeimpiä ovat muun muassa palkanmaksuvelvollisuus, vastuu työntekijän turvallisuudesta ja työntekijöiden tasapuolisesta kohtelusta. Työnantajan velvollisuudet ovat samalla työntekijöiden tärkeimpiä oikeuksia työelämässä.

 

Työntekijällä on oikeus työehtosopimuksen mukaiseen palkkaan ja muihin työehtoihin, lisäksi lait ja sopimukset antavat työntekijälle muuta suojaa, kuten takaavat syrjimättömän kohtelun. Työntekijällä on oikeus myös ammatilliseen järjestäytymiseen sekä terveelliseen ja turvalliseen työympäristöön ja ihmisarvoisiin työoloihin sekä ehtoihin. Lisäksi työntekijällä on oikeus myös laissa säädettyihin perhevapaisiin. Työntekijällä onkin oikeus saada työstä vapaaksi sairasvakuutuslain mukaiset äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaat. Alle 10-vuotiaan lapsesi sairastuessa äkillisesti, sinulla on oikeus saada lapsen hoitoon tilapäistä hoitovapaata enintään neljä työpäivää kerrallaan. Lisäksi työntekijällä on oikeus tilapäiseen poissaoloon työstä pakottavien perhesyiden vuoksi.

 

Tiedätkö mikä on lojaliteettivelvoite ja miten se koskee sinua?

Työntekijän pitää välttää kilpailevaa toimintaa, pitää salassa liike- ja ammattisalaisuudet sekä lojaliteettivelvoitteen mukaan ottaa toiminnassaan huomioon työnantajan etu myös vapaa-ajalla. Työnantajan kannattaakin määritellä, mitkä kuuluvat salassa pidettäviin asioihin. Salassapidon ulottumisesta työsuhteen jälkeen voidaan sopia työntekijän kanssa.

Työntekijän tulee välttää kilpailevaa toimintaa. Jo palkattaessa voi selvittää mahdolliset ristiriitatilanteet kuten työntekijän sivutoimen. Toisaalta työnantaja voi antaa suostumuksen työntekijälle kilpailevaan toimintaan.  Työntekijällä on myös kielto tehdä kilpaileva työsopimus. Työsuhteen päättyessä saatetaan rajoittaa työntekijän oikeutta tehdä työsopimus kilpailijan kanssa tai rajoittaa työntekijän oikeutta harjoittaa kilpailevaa toimintaa. Kilpailukieltosopimus voidaan tehdä vain erityisen painavasta syystä. Jos työsopimus on päättynyt työnantajasta johtuvasta syystä, ei kilpailukieltosopimus sido työntekijää.

Työntekijän lojaliteettivelvoitteen mukaan työntekijä on velvollinen pitämään työnantajaa vahingoittavan tiedon salassa. Esimerkiksi mitä tahansa työnantajan asioita ei kannata mainita sananvapauteen vedoten sosiaalisessa mediassa. Työnantajan kannattaa kertoa työntekijälle, mitä lojaliteettivelvollisuus merkitsee käytännössä. Kuitenkin työntekijällä on sananvapaus ja ilmaisuvapaus myös työsuhteen aikana. Yleisesti periaatteena on, että mitä vastuunalaisemmassa tehtävässä työntekijä on, sitä laajempi on hänen lojaalisuusvelvollisuutensa.

 

Vastuu turvallisuudesta koskee sekä työnantajaa että työntekijää

Työnantajalla on vastuu työturvallisuudesta huolehtimisesta, jotta työntekijää voidaan suojella tapaturmilta ja terveydellisiltä vaaroilta. Työntekijällä on velvollisuus huolehtia omasta ja muiden työntekijöiden turvallisuudesta. Työntekijän on ilmoitettava työnantajalle havaitsemistaan vioista tai puutteista, jotka saattavat muuten aiheuttaa tapaturman tai sairastumisen.

 

Työntekijää ei voida koskaan määrätä työhön, jossa on työturvallisuuspuutteita, jotka vaarantaisivat hänen tai muiden työntekijöiden hengen tai terveyden. Työturvallisuuslain nojalla työnantajalla on työn valvomisvelvollisuus, mutta valvontaoikeuden rajoituksilla suojataan työntekijöiden oikeutta yksityisyyteen. Työnantajan teknistä valvontaa rajoittavat myös tietyt perusoikeudet. Esimerkiksi perustuslain mukaan kirjeen ja puhelimen ja muun luottamuksellisen viestin salaisuus on loukkaamaton. Lisäksi jokaisella on oikeus kirjesalaisuuteen.

Työntekijällä on velvollisuus ilmoittaa viipymättä poissaolosta ja sen perusteesta. Lisäksi työntekijällä on velvollisuus noudattaa työpaikan työsääntöjä sekä velvollisuus käydä työterveyshuollon lääkärintarkastuksissa. Myös työnantajan omaisuutta tulee käsitellä huolellisesti ja palauttaa tämä työsuhteen päättyessä takaisin työnantajalle. Työnantajan niin määrätessä, on työntekijän käytettävä työasua. Lisäksi työtovereiden kiusaaminen on kielletty.

 

Ikuiselle opiskelijalle iloisia uutisia: vakiotyö ei sulje pois opiskelua

Työntekijällä on oikeus opintovapaaseen, mutta työnantaja voi siirtää sitä perustelluista syistä. Kun työntekijän päätoiminen palvelussuhde saman työnantajan kanssa on kestänyt yhteensä vähintään vuoden, on työntekijällä oikeus saada opintovapaata viiden vuoden aikana yhteensä enintään kaksi vuotta. Jos työntekijän palvelussuhde samaan työnantajaan on kestänyt yhdessä tai useammassa jaksossa vähintään kolme kuukautta, on hänellä oikeus saada yhteensä vähintään viisi päivää kestävä opintovapaa. Työntekijällä on myös oikeus saada vuorotteluvapaata, jos hän on ollut työssä vähintään 20 vuotta ja edellisestä vuorotteluvapaasta on vähintään viisi vuotta. Katso vuorotteluvapaasta lisätietoa sivuiltamme.

 

Työntekijällä on oikeus tehdä töitä osa-aikaisesti, kun siihen on olemassa sosiaaliset tai terveydelliset syyt. Syynä saattaa olla esimerkiksi ikääntyminen, sairaan läheisen hoito tai opiskelu.

 

Myös työnantajaa velvoittaa lojaliteettiperiaate

Työnantajan on edistettävä suhteitaan työntekijöihinsä ja työntekijöiden keskinäisiä suhteita. Lisäksi työnantajan on huolehdittava työntekijän suoriutumisesta myös kun työ muuttuu. Työnantajan on myös edistettävä työntekijän mahdollisuuksia edetä urallaan. Myös työnantajaa velvoittaa lojaliteettiperiaate, minkä vuoksi työntekijöiden edut tulee ottaa huomioon.

Työnantajalla on yleinen velvollisuus edistää yhdenvertaisuutta työpaikalla. Työelämän yhdenvertaisuutta säädetään muun muassa perustuslaissa, yhdenvertaisuuslaissa sekä tasa-arvolaissa. Lisäksi EU on säätänyt useita niin sanottuja syrjintädirektiivejä. Myös palvelussuhdelaeissa, kuten työsopimuslaissa on säädelty työntekijöiden tasapuolisesta kohtelusta. Työnantajan on kohdeltava työntekijöitä tasapuolisesti muun muassa edistämällä sukupuolten tasa-arvoa ja ehkäisemällä sukupuoleen perustuvaa syrjintää.  Tasapuolinen kohtelu koskee niin työnjohtoa, lomauttamista, osa-aikaistamista kuin irtisanomistakin. Työnantaja ei saa asettaa työntekijöitä eri asemaan iän, terveydentilan, kansallisen tai etnisen alkuperän, sukupuolisen suuntautuneisuuden, kielen, uskonnon, mielipiteen, perhesuhteiden, ammattiyhdistystoiminnan tai poliittisen toiminnan vuoksi. Ota yhteyttä työsuojeluun, jos huomaat syrjintää työpaikallasi.

 

Lähteet:

Harri Hietala, Tapani Kahri, Martti Kairinen ja Keijo Kaivanto: Työsopimuslaki käytännössä. 2016. Talentum.

Katja Leppänen: Yhdenvertaisuus työelämässä. 2015. Talentum.

Kimmo Nieminen (toim.) Työpaikan lait ja työsuhdeopas. 2015. Talentum.

Anne Orjala: Kuinka uskollinen työntekijän on oltava firmalleen? 17.7.2017.  Yle Uutiset.

Pohjoismainen yhteistyö: Työntekijän oikeudet ja velvollisuudet Suomessa. 

Mauri Saarinen: Työsuhteen pelisäännöt. 2015. Talentum.

Työsuojelu.fi: Oikeudet ja velvollisuudet työssä.

 

Lainsäädäntö:

Työsopimuslaki

Laki yksityisyyden suojasta työelämässä

 

Muuta lisätietoa:

Työturvallisuuskeskus

Päivitetty: 18.08.2023