Työllisyyspoliittinen avustus

Työllisyyspoliittisella avustuksella edistetään työttömien työnhakijoiden työllistymistä. Avustuksella rahoitettavan hankkeen toiminnan tulee parantaa työttömien työnhakijoiden yleisiä työmarkkinavalmiuksia, ammatillista osaamista ja näin edistää heidän työllistymistään. Avustusta tulee erityisesti käyttää heikossa työmarkkina-asemassa olevin työttömien työllistymisen edistämiseen esimerkiksi luomalla työmahdollisuuksia välityömarkkinoille ja välityömarkkinoilla tuotettujen palvelujen vaikuttavuuden kehittämiseen.

Työllisyyspoliittisen avustuksen hakeminen vuodelle 2023

Yleistä avustuksen myöntämisestä

Pirkanmaan TE-toimistossa on haettavana työllisyyspoliittista avustusta vuodelle 2023 työllisyyttä edistävään toimintaan. Työllisyyspoliittisesta avustuksesta on säädetty julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun asetuksen (1073/2012) 14 luvussa. Työllisyyspoliittisella avustuksella rahoitettavan toiminnan tulee parantaa työttömien työnhakijoiden yleisiä työmarkkinavalmiuksia, ammatillista osaamista ja näin edistää heidän työllistymistään. Erityisesti avustusta tulee käyttää heikossa työmarkkina-asemassa olevin työttömien työllistymisen edistämiseen mm. työmahdollisuuksien luomiseen välityömarkkinoille ja välityömarkkinoilla tuotettujen palvelujen vaikuttavuuden kehittämiseen. Pelkkiä kehittämishankkeita tai asiakkaiden elämänhallintaa tukevia hankkeita ei voida avustaa. Avustus ei ole yleisavustusta yhteisön toimintaan, eikä avustusta voida myöntää esim. yhdistyksen edunvalvontatyöhön tai yhdistyksen työttömille järjestämään virkistystoimintaan.

Avustuksen saajana voi olla yhdistys, säätiö, kunta tai kuntayhtymä. Avustusta hanketoimintaan ei kuitenkaan voida myöntää sellaiselle kunnalle, joka osallistuu työllisyyden kuntakokeiluun. Hankinnoilla työllistämisen vauhditusohjelman hankkeeseen työllisyyspoliittisen avustuksen erillismäärärahan saanut kunta Pirkanmaalla voi hakea jatkoavustusta.

Asiakaskohderyhmät vuonna 2023

Avustusta voidaan myöntää hankkeille, joiden kohderyhminä ovat  

 • Pitkään (vähintään 12 tai 24 kk) työttömänä olleet JTYPL:n mukaiset työttömät työnhakijat.
 • Työttömät työnhakijat, joiden työttömyys on vaarassa pitkittyä yli 12 kuukauden.
 • Nuoret, joilla on osaamisen kehittämisen ja ohjauksen tarve.
 • Yli 50-vuotiaat, joilla on osaamisen kehittämisen ja/tai työllistymisen tuen tarve.
 • Heikossa työmarkkinatilanteessa olevat (maahanmuuttajat, osatyökykyiset, mielenterveyskuntoutujat, erityistä tukea tarvitsevat).

Hanke voi rakentaa palvelunsa huomioiden kaikki viisi kohderyhmää tai valita niistä yhden tai useamman. Kohderyhmiin kuuluvien tulee olla JTYPL:n 1 luvun 3 §:n mukaisia työttömiä työnhakijoita. Hankkeissa voi olla sekä Pirkanmaan TE-toimiston että työllisyyden kuntakokeiluun osallistuvien kuntien työttömiä työnhakijoita.

Hakukriteerit

Työllisyyspoliittisen avustuksen myöntäminen perustuu työttömien työnhakija-asiakkaiden palvelutarpeisiin. Pirkanmaalla on tarvetta hankkeille, jotka tähtäävät Pirkanmaan TE-toimiston ja Pirkanmaan työllisyyden kuntakokeilun työttömien työnhakijoiden työllistymiseen ja ammatillisen osaamisen kehittämiseen. Toissijaisesti avustusta kohdennetaan myös työmarkkinavalmiuksia parantaviin hankkeisiin. Avustusta voidaan myöntää myös pitkäaikaistyöttömyyden ennaltaehkäisyyn. Pirkanmaalla toivotaan laajoja hankekokonaisuuksia, jotka voivat palvella asiakkaita myös ei-paikkakuntasidonnaisesti, esimerkiksi digitaalisia välineitä hyödyntäen. Hankkeissa toivotaan olevan myös työkokeilu- ja työmahdollisuuksia vieraskielisille, joiden peruskielitaitotaso on A1–A2.

Hankehakemuksen arviointi pohjautuu hakijan hakemuksessaan ja sen liitteissä esittämiin tietoihin. Arvioinnissa ja valinnassa kiinnitetään huomiota hankkeen kohderyhmän lisäksi alueelliseen kattavuuteen ja vaikuttavuuteen, toimintaideaan, määrällisiin ja laadullisiin tavoitteisiin, kohderyhmälle tarjottavaan ohjaukseen ja työllistymistä tukeviin palveluihin (esim. osatutkinnot, oppisopimus, suomen kielen opetus), avoimille työmarkkinoille työllistymistä tai yritystoiminnan tukevaan toimintatapaan, välityömarkkinatyöpaikkojen tarjoamiseen, kehittämissuuntautuneisuuteen, innovatiivisuuteen, työmarkkinoiden tuntemukseen ja tarjottaviin työtehtäviin. Hankkeiden tulee edistää asiakkaiden digiosaamista ja opastaa käyttämään esim. sähköisiä työnhaun verkkopalveluja. Hankkeiden tulee käyttää Kykyviisaria tai muuta vastaavaa kartoitus-/seurantatyökalua asiakastyössä työ- ja toimintakyvyn tunnistamiseen. Hakemuksessa tulee kuvata konkreettisesti digiosaamisen edistämistä sekä Kykyviisarin tai muun kartoitus-/seurantatyökalun käyttöä. Valinnassa kiinnitetään huomiota myös palvelujen tuottamiseen etäyhteyksien keinoin.

Hankkeen tulee panostaa palvelunsa esittelyyn, jotta toimintaa on helppoa markkinoida kohderyhmälle. Hankkeiden tulee tehdä aktiivista yritysyhteistyötä työmahdollisuuksien etsimiseksi palveluissa oleville työnhakijoille. Lisäksi edellytetään tiivistä yhteistyötä asiakaskohderyhmien painotusten mukaisesti mm. yritysten, oppilaitosten, TE-toimiston ja työllisyyden kuntakokeiluun osallistuvien kuntien kanssa. Hankkeen toiminnan tulee olla tuloksellista. Suurimmalle osalle hankkeen asiakkaista tulee hankkeessa olon aikana löytää muu ratkaisu kuin paluu työttömäksi työnhakijaksi TE-toimistoon tai työllisyyden kuntakokeiluun.

Työllisyyspoliittinen avustus maksetaan takautuvasti, joten toimijalla tulee olla riittävät taloudelliset toimintaedellytykset. Hanketoimijan tulee huomioida, että TE-palvelujen siirtyminen kuntiin 1.1.2025 (https://tem.fi/te-palvelut-2024-uudistus) tulee vaikuttamaan hankkeiden avustusaikaan. Lisäksi tulee huomioida mahdolliset lainsäädännölliset muutokset mm. palkkatukiuudistuksen kohdalla (19.9.2022 tiedote: https://tem.fi/-/palkkatukiuudistus-yksinkertaistaa-saantelya-ja-edistaa-heikommassa-tyomarkkina-asemassa-olevien-tyollistymista), miten tällä voi olla vaikutusta hankkeen toimintaan ja asiakkaille palkkatuella tarjottaviin työtehtäviin. Hankehenkilöstöltä edellytetään riittävää osaamista työnhakijoiden ohjaamisessa ja tukemisessa (soveltuva koulutus ja riittävä työkokemus ohjaus- ja/tai hanketyöstä). Rahoittajalle tai sen edustajalle on varattava mahdollisuus osallistua hankkeen henkilöstön rekrytointiin. TE-toimisto edellyttää ohjausryhmien perustamista hankkeille. Hankkeiden hakukriteerejä sekä muita kohdennuksia voidaan vielä täsmentää TEM:stä. Hankepäätökset tehdään TEM:stä tulevien suosituksien ja ohjeistuksien mukaisesti.

Avustuksen määrä

Avustuksen tukitasosta ja määrästä päätettäessä otetaan huomioon mm. avustettavan toiminnan sisältö, toiminnan kohderyhmään kuuluvien henkilöiden määrä sekä henkilökohtaisen ohjauksen ja tuen tarve. Yhdistykselle ja säätiölle avustuksen enimmäismäärä voi olla enintään 100 % TE-toimiston hyväksymistä kokonaiskustannuksista. Kunnalle ja kuntayhtymälle avustusta voidaan myöntää enintään 50 % TE-toimiston hyväksymistä kokonaiskustannuksista, poikkeuksena työllisyyden kuntakokeiluun osallistuvat kunnat, joille ei voida myöntää työllisyyspoliittista avustusta. TE-toimisto harkitsee käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa tukitason ja avustuksen määrän tapauskohtaisesti toiminnan kohderyhmän ja sisällön pohjalta. Jos tuella palkattujen tai työkokeilussa olevien työpanoksella saadaan tuloja, joita ei käytetä em. henkilöiden työllistymisen edistämiseen tai yleishyödylliseen toimintaan, TE-toimisto ottaa tulot huomioon avustuksen määrässä. Avustuksen saajan on ilmoitettava saadut tulot jokaisen maksatushakemuksen yhteydessä.

Avustus ei saa yhdessä samoihin kustannuksiin maksetun muun valtiontuen kanssa ylittää avustettavan toiminnan hyväksyttyjä kokonaiskustannuksia. Valtion rahoitustueksi katsotaan avustuksen enimmäismäärää arvioitaessa valtion talousarvion määrärahasta tai talousarvion ulkopuolisesta valtion hallinnoimasta rahastosta maksettu valtionosuus ja -avustus, korkolain 3 §:n 2 momentin mukaista korkoa alemmalla korolla myönnettyyn lainaan sisältyvä korkoetu sekä muun lainan korkoon kohdistuva korkotuki. Valtion rahoitustueksi katsotaan em. mukaisesti myös Raha-automaattiyhdistyksen tuotosta tai veikkausvaroista maksettava avustus.

Avustuksen kesto

Avustusta voidaan myöntää samaan hanketoimintaan enintään kolmeksi vuodeksi. TE-palvelujen siirtäminen kuntiin 1.1.2025 tulee vaikuttamaan avustuksen kestoon. Pirkanmaan TE-toimisto tekee päätöksen myönnettävän avustuksen määrästä kalenterivuodeksi kerrallaan. Avustus voidaan jättää myöhempinä vuosina myöntämättä tai myöntää pienempänä, jos toiminta ei ole ollut rahoituspäätöksen mukaista tai avustuksen saaja on laiminlyönyt päätöksessä asetettujen ehtojen noudattamisen.

Tukikelpoiset kustannukset

Tukikelpoisia kustannuksia ovat tuettavasta toiminnasta välittömästi aiheutuvat kohtuulliset kustannukset. Avustusta voidaan myöntää hankehenkilöstön palkkaus- ja matkakustannuksiin (valtion matkustussäännön mukaisesti, halvimman matkustustavan mukaan), lyhytkestoiseen henkilöstökoulutukseen, puhelin-, posti- ja kopiointikuluihin sekä sähköisen viestinnän kuluihin, kehittämistuloksista ja uusista toimintamalleista tiedottamiseen (ei hankkeen yleiseen tiedottamiseen), palkanlaskenta- ja kirjanpitokuluihin sekä hankkeen tilintarkastuskuluihin ja ohjausryhmän kokouspalkkioihin ja matkakuluihin. Lisäksi avustusta voidaan myöntää tuella palkatuille ja työkokeilua suorittaville ostopalveluina hankittuihin työllistymistä tukeviin palveluihin (esim. palvelutarvetta ja osaamista kartoittavat arvioinnit).

Avustuksen myöntämisen rajoitukset

Avustusta ei myönnetä eikä sitä saa käyttää elinkeinotoimintaan liittyviin kustannuksiin, julkisina työvoima- ja yrityspalveluina tuotettaviin palveluihin (esim. TE-toimiston julkisen hankinnan kautta toteutettava työnhakuvalmennus); sellaisten palvelujen tuottamiseen tai hankkimiseen, jotka kunta tai kuntayhtymä on lain mukaan velvollinen järjestämään (mm. kuntouttava työtoiminta); investointeihin ja irtaimen käyttöomaisuuden hankintamenoihin (esim. toimistokalusteiden ja -laitteiden hankintaan),  tietokonejärjestelmien päivityksiin, tietokoneohjelmista aiheutuviin kuluihin, laitteiden leasingmaksuihin, toimistotarvikkeisiin (lukuun ottamatta kirjekuoret, postimerkit, kopiopaperit ja tulostinvärit) tai vuokrakustannuksiin. Hankehenkilöstön lounasseteleistä ja puhelinedusta sekä työntekijöiden työvälineistä ja suojavaatetuksesta aiheutuvia kustannuksia ei voida kattaa avustuksella.

Työllisyyspoliittinen avustus on valtionavustuslain (688/2001) tarkoittamaa erityisavustusta, jolla ei voida tukea organisaation perustehtävää. Jos avustuksen hakijan palveluksessa olevan henkilön toimenkuvaan sisältyy palkkatuetussa työssä ja työkokeilussa olevien palvelujen järjestämisen lisäksi esimerkiksi avustuksen hakijan oman toiminnan organisointia, kehittämistä tai markkinointia (esim. kierrätyskeskuksen/kierrätystavaratalon johtaja tai esimies), työllisyyspoliittisella avustuksella voidaan kattaa vain niitä kustannuksia, jotka liittyvät välittömästi avustettavaan toimintaan.

Hakuaika

Työllisyyspoliittisen avustuksen haku alkaa 19.10.2022. Vuotta 2023 koskevat hakemukset toimitetaan liitteineen 2.11.2022 klo 16.15 mennessä aluehallinnon sähköiseen asiointipalveluun, https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi/fi/palvelut (-> Työllisyys). Avustuksen hakulomake on saatavilla ja täytettävissä ainoastaan aluehallinnon asiointipalvelussa. Hakuajan päättymisen jälkeen tulleita hakemuksia ei oteta käsittelyyn. Lähettäjän on huolehdittava siitä, että asiakirja saapuu viranomaiseen määräajassa (Hallintolaki 434/2003).

Valtakunnalliset sivut työllisyyspoliittisen avustuksen hakemisesta ovat osoitteessa

https://toimistot.te-palvelut.fi/tyollisyyspoliittinen-avustus. Em. sivulla on tietoa yleisistä hakuohjeista, tarvittavista liitteistä ja valtuuttamisohjeesta.

Hakuajan jälkeen alkaa kokonaisuuden käsittely. Päätöksiä on odotettavissa joulukuun 2022 loppuun mennessä.

Lisätietoja antaa välityömarkkinakoordinaattori Meiju Sandberg p. 0295 045 280, sähköposti: meiju.sandberg@te-toimisto.fi.

 

Työllisyyspoliittiset hankkeet 2022

 

Pirkanmaalla työllisyyspoliittista avustusta saavat vuonna 2022 seuraavat hankkeet:

 • Heiska ry:n Polkuja työhön 2
 • Jakamisen Paikka ry:n Eteenpäin
 • Mielen ry:n Osaaminen edellä 2
 • Nokian Väliasema ry:n Työkyky tutuksi
 • Pirkanmaan Rakennuskulttuuriyhdistys ry:n PiPa - Piirun verran Parempaa
 • Nauha ry:n FRWRD
 • SAWU-säätiö sr:n Exit
 • Sotainvalidien Veljesliiton Pirkka-Hämeen piiri ry:n Avustajatoiminta – tietoa, taitoa, työtä
 • SPR Kontti-kierrätystavaratalon Kontillinen uraeväitä
 • SPR Mäntän osaston Takaisin työelämään II
 • SPR Mäntän osaston Takaisin työelämään III
 • Tampereen kaupungin Hankinnoilla työhön - hankinnoilla työllistämisen vauhditusohjelman Tampereen pilotti
 • Tampereen seudun Työllistämisyhdistys Etappi ry:n Yhteistyöllä työhön
 • Teemana muutos - TeeMu ry:n Työstä muutoksia!
 • UrAVa ry:n Työtie 2
 • Lisätietoa paikallisista hankkeista

Maksatushakemus

Työllisyyspoliittisen avustuksen maksatuksesta vastaa ELY-keskusten ja TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus (KEHA-keskus). Avustuspäätöksen mukaista avustuksen ennakkoa ja maksatusta haetaan sähköisesti aluehallinnon asiointipalvelussa.

Lisätietoa avustuksen maksatuksen hakemisesta löydät KEHA-keskuksen verkkosivuilta.

Lisätietoa maksatuksesta (keha.keskus.fi)

Seurantaraportti ja työajan seurantalomake

Vuoden 2022 seurantaraportti ja työajan seurantalomake on toimitettu hankkeille sähköpostitse.

Sivu päivitetty 19.10.2022

Päivitetty: 21.11.2022