Työllisyyspoliittinen avustus

Työllisyyspoliittisella avustuksella edistetään työttömien työnhakijoiden työllistymistä. Avustuksella rahoitettavan hankkeen toiminnan tulee parantaa työttömien työnhakijoiden yleisiä työmarkkinavalmiuksia, ammatillista osaamista ja näin edistää heidän työllistymistään. Avustusta tulee erityisesti käyttää heikossa työmarkkina-asemassa olevin työttömien työllistymisen edistämiseen esimerkiksi luomalla työmahdollisuuksia välityömarkkinoille ja välityömarkkinoilla tuotettujen palvelujen vaikuttavuuden kehittämiseen.

Työllisyyspoliittisen avustuksen hakeminen vuodelle 2022

Työllisyyspoliittista avustusta voi hakea aluehallinnon sähköisessä asiointipalvelussa ajalla 19.10.-2.11.2021. Hakulinkki on lisätty tälle sivulle 19.10.2021, kohtaan: Hakeminen.

Pirkanmaan TE-toimistossa on haettavana työllisyyspoliittista avustusta vuodelle 2022 työllisyyttä edistävään toimintaan. Työllisyyspoliittisesta avustuksesta on säädetty julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun asetuksen (1073/2012) 14 luvussa. Työllisyyspoliittisella avustuksella edistetään työttömien työnhakijoiden työllistymistä. Avustuksella rahoitettavan toiminnan tulee parantaa työttömien työnhakijoiden yleisiä työmarkkinavalmiuksia, ammatillista osaamista ja näin edistää heidän työllistymistään. Erityisesti avustusta tulee käyttää heikossa työmarkkina-asemassa olevin työttömien työllistymisen edistämiseen mm. työmahdollisuuksien luomiseen välityömarkkinoille ja välityömarkkinoilla tuotettujen palvelujen vaikuttavuuden kehittämiseen. Rahoitettavassa toiminnassa tulee aina olla työttömiä työnhakijoita tai TE-palveluissa olevia henkilöitä. Pelkkiä kehittämishankkeita ei voida avustaa. Avustus ei ole yleisavustusta yhteisön toimintaan, eikä avustusta voida myöntää esim. yhdistyksen edunvalvontatyöhön tai yhdistyksen työttömille järjestämään virkistystoimintaan.

Avustuksen saajana voi olla yhdistys, säätiö, kunta tai kuntayhtymä. Jos kunta ja joku muu toimija hakee avustusta samaan toimintaan, molempien tulee hakea avustusta erikseen, sillä avustuksen enimmäistaso voi olla erilainen. Poikkeuksena edelliseen avustusta hanketoimintaan ei kuitenkaan voida myöntää sellaiselle kunnalle, joka osallistuu työllisyyden kuntakokeiluun. Jo aiemmin hankinnoilla työllistämisen vauhditusohjelman hankkeeseen työllisyyspoliittisen avustuksen erillismäärärahan saanut kunta Pirkanmaalla voi hakea jatkoavustusta. Jos avustusta myönnetään työllisyyden kuntakokeilualueella toteutettavalle hankkeelle, sekä TE-toimisto että kuntakokeiluun osallistuva kunta voivat ohjata asiakkaitaan avustuksella rahoitettuun hankkeeseen.

Asiakaskohderyhmä vuonna 2022

Avustusta voidaan myöntää hankkeille, joiden kohderyhminä ovat  

 • Pitkään (vähintään 12 tai 24 kk) työttömänä olleet JTYPL:n mukaiset työttömät työnhakijat.
 • Työttömät työnhakijat, joiden työttömyys on vaarassa pitkittyä yli 12 kuukauden.
 • Nuoret, joilla on osaamisen kehittämisen ja ohjauksen tarve.
 • Yli 50-vuotiaat, joilla on osaamisen kehittämisen ja/tai työllistymisen tuen tarve.
 • Heikossa työmarkkinatilanteessa olevat (maahanmuuttajat, osatyökykyiset, mielenterveyskuntoutujat, erityistä tukea tarvitsevat).

Kohderyhmiin kuuluvien tulee olla JTYPL:n 1 luvun 3 §:n mukaisia työttömiä työnhakijoita.

Hakukriteerit

Työllisyyspoliittisen avustuksen myöntäminen perustuu työttömien työnhakija-asiakkaiden palvelutarpeisiin. Pirkanmaalla on tarvetta hankkeille, jotka tähtäävät Pirkanmaan TE-toimiston ja Pirkanmaan työllisyyden kuntakokeilun työttömien työnhakijoiden työllistymiseen ja ammatillisen osaamisen kehittämiseen. Toissijaisesti avustusta kohdennetaan myös työmarkkinavalmiuksia parantaviin hankkeisiin. Avustusta voidaan myöntää myös pitkäaikaistyöttömyyden ennaltaehkäisyyn.

Tampereen kaupunkiseudulla, Ylä-, Etelä- ja Länsi-Pirkanmaalla toivotaan laajoja hankekokonaisuuksia, jotka voivat palvella asiakkaita ei-paikkakunta sidonnaisesti, esimerkiksi virtuaalisia alustoja/etäyhteyksiä hyödyntäen sekä huomioiden työ- ja koulutusmahdollisuudet. Tampereella on tarvetta hankkeille, jotka painottuvat nuorten ja osatyökykyisten työllistymisen edistämiseen ja ammatillisen osaamisen kehittämiseen. Hankkeissa toivotaan olevan myös työ- ja työkokeilumahdollisuuksia vieraskielisille (peruskielitaitotaso A1-A2) huomioiden asiakkaan mahdolliset työ- ja toimintakyvyn rajoitteet.

Hankehakemuksen arviointi pohjautuu hakemuksessa ja sen liitteissä hakijan esittämiin tietoihin. Arvioinnissa ja valinnassa kiinnitetään huomiota hankkeen kohderyhmän lisäksi alueelliseen kattavuuteen ja vaikuttavuuteen, hankkeen toimintaideaan, määrällisiin ja laadullisiin tavoitteisiin, kohderyhmälle tarjottavaan ohjaukseen ja työllistymistä tukeviin palveluihin (esim. osatutkinnot, opinnollistaminen, oppisopimus, palkkatuella siirtäminen, työhönvalmennus, suomen kielen opetus), työ- ja toimintakyvyn tunnistamiseen, avoimille työmarkkinoille tai yrittäjäksi tukevaan toimintatapaan, välityömarkkinatyöpaikkojen tarjoamiseen, kehittämissuuntautuneisuuteen, innovatiivisuuteen, työmarkkinoiden tuntemukseen ja tarjottaviin työtehtäviin. Hankkeiden tulee edistää asiakkaiden digiosaamista ja opastaa käyttämään esim. sähköisiä työnhaun verkkopalveluja. Hankkeiden tulee käyttää Kykyviisaria tai muuta vastaavaa kartoitus-/seurantatyökalua asiakastyössä. Hakemuksessa tulee kuvata konkreettisesti digiosaamisen edistämistä sekä Kykyviisarin tai muun kartoitus-/seurantatyökalun käyttöä. Valinnassa kiinnitetään huomiota myös palvelujen tuottamiseen etäyhteyksien/virtuaalialustojen keinoin.

Hankkeen tulee panostaa palvelunsa esittelyyn, jotta toimintaa on helppoa markkinoida kohderyhmälle. Hankkeiden tulee tehdä aktiivista yritysyhteistyötä työmahdollisuuksien etsimiseksi palveluissa oleville työnhakijoille. Lisäksi edellytetään tiivistä yhteistyötä asiakaskohderyhmien painotusten mukaisesti muun muassa yritysten, oppilaitosten, TE-toimiston ja työllisyyden kuntakokeiluun osallistuvien kuntien kanssa. Hankkeen toiminnan tulee olla tuloksellisesti. Suurimmalle osalle (yli 50 %) hankkeen asiakkaista tulee löytyä hankkeessa ollessa muu ratkaisu kuin paluu työttömäksi työnhakijaksi TE-toimistoon/työllisyyden kuntakokeiluun. Jos asiakkaalle ei löydy muuta ratkaisua kuin paluu työttömäksi työnhakijaksi, Pirkanmaan TE-toimiston asiakkaita on mahdollisuus ohjata palvelutarpeen perusteella Pirkanmaan TE-toimiston Työkyky-pilottiin. Työkyky-pilotin tavoitteena on työllistää osatyökykyinen tai muuta tukea tarvitseva ensisijaisesti avoimille työmarkkinoille tai aloittamaan yrittäjyyden. Tällöin hankkeelta edellytetään yhteistyötä ko. pilotin toimijoiden kanssa.

Hanketoimijan tulee huomioida mahdolliset valtakunnalliset muutokset esimerkiksi palkkatukiprosenttien kohdalla, miten tällä voi olla vaikutusta hankkeen toimintaan ja asiakkaille tarjottaviin työtehtäviin palkkatuella. Toimijalla tulee olla riittävät taloudelliset toimintaedellytykset, koska työllisyyspoliittinen avustus maksetaan takautuvasti. Hankehenkilöstöltä edellytetään riittävää osaamista työnhakijoiden ohjaamisessa ja tukemisessa (soveltuva koulutus ja riittävä työkokemus ohjaus- ja/tai hanketyöstä). Rahoittajalle tai sen edustajalle on varattava mahdollisuus osallistua hankkeen henkilöstön rekrytointiin. TE-toimisto edellyttää ohjausryhmien perustamista hankkeille. Hankkeiden hakukriteerejä sekä muita kohdennuksia voidaan vielä täsmentää TEM:stä.

Avustuksen määrä

Avustuksen tukitasosta ja määrästä päätettäessä otetaan huomioon mm. avustettavan toiminnan sisältö, toiminnan kohderyhmään kuuluvien henkilöiden määrä sekä henkilökohtaisen ohjauksen ja tuen tarve. Yhdistykselle ja säätiölle avustuksen enimmäismäärä voi olla enintään 100 % TE-toimiston hyväksymistä kokonaiskustannuksista. Kunnalle ja kuntayhtymälle avustusta voidaan myöntää enintään 50 % TE-toimiston hyväksymistä kokonaiskustannuksista. Poikkeuksena jo aiemmin mainitut työllisyyden kuntakokeiluun osallistuvat kunnat, joille ei voida myöntää työllisyyspoliittista avustusta. Jo aiemmin mainittu hankinnoilla työllistämisen vauhditusohjelman hankkeeseen työllisyyspoliittisen avustuksen erillismäärärahan saanut kunta Pirkanmaalla voi hakea jatkoavustusta. TE-toimisto harkitsee tukitason ja avustuksen määrän tapauskohtaisesti toiminnan kohderyhmän ja sisällön pohjalta käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa. Jos tuella palkattujen tai työkokeilussa olevien työpanoksella saadaan tuloja, joita ei käytetä em. henkilöiden työllistymisen edistämiseen tai yleishyödylliseen toimintaan, TE-toimisto ottaa tulot huomioon avustuksen määrässä. Avustuksen saajan on ilmoitettava tulot jokaisen maksatushakemuksen yhteydessä.

Avustus ei saa yhdessä samoihin kustannuksiin maksetun muun valtiontuen kanssa ylittää avustettavan toiminnan hyväksyttyjä kokonaiskustannuksia. Valtion rahoitustueksi katsotaan avustuksen enimmäismäärää arvioitaessa valtion talousarvion määrärahasta tai talousarvion ulkopuolisesta valtion hallinnoimasta rahastosta maksettu valtionosuus ja -avustus, korkolain 3 §:n 2 momentin mukaista korkoa alemmalla korolla myönnettyyn lainaan sisältyvä korkoetu sekä muun lainan korkoon kohdistuva korkotuki. Valtion rahoitustueksi katsotaan em. mukaisesti myös Raha-automaattiyhdistyksen tuotosta tai veikkausvaroista maksettava avustus.

Avustuksen kesto

Avustusta voidaan myöntää samaan hanketoimintaan enintään kolmeksi vuodeksi. Pirkanmaan TE-toimisto tekee päätöksen myönnettävän avustuksen määrästä aina kalenterivuodeksi kerrallaan. Avustus voidaan jättää myöhempinä vuosina myöntämättä tai myöntää avustuspäätöksessä pienempänä, jos toiminta ei ole ollut rahoituspäätöksen mukaista tai avustuksen saaja on laiminlyönyt päätöksessä asetettujen ehtojen noudattamisen.

Tukikelpoiset kustannukset

Tukikelpoisia kustannuksia ovat tuettavasta toiminnasta välittömästi aiheutuvat kohtuulliset kustannukset. Avustusta voidaan myöntää hankehenkilöstön palkkaus- ja matkakustannuksiin (valtion matkustussäännön mukaisesti, halvimman matkustustavan mukaan), lyhytkestoiseen henkilöstökoulutukseen, puhelin-, posti- ja kopiontikuluihin sekä sähköisen viestinnän kuluihin, kehittämistuloksista ja uusista toimintamalleista tiedottamiseen (ei hankkeen yleiseen tiedottamiseen), palkanlaskenta- ja kirjanpitokuluihin sekä hankkeen tilintarkastuskuluihin ja ohjausryhmän kokouspalkkioihin ja matkakuluihin. Lisäksi avustusta voidaan myöntää tuella palkatuille ja työkokeilua suorittaville ostopalveluina hankittuihin työllistymistä tukeviin palveluihin (esim. työhönvalmennuksen tyyppinen valmennus, koulutusvalmennus, palvelutarvetta ja osaamista kartoittavat arvioinnit, lyhytkestoinen työtehtäviin liittyvä koulutus).

Avustuksen myöntämisen rajoitukset

Avustusta ei myönnetä eikä sitä saa käyttää elinkeinotoimintaan liittyviin kustannuksiin, julkisina työvoima- ja yrityspalveluina tuotettaviin palveluihin (esim. TE-toimiston julkisen hankinnan kautta toteutettava työnhakuvalmennus); sellaisten palvelujen tuottamiseen tai hankkimiseen, jotka kunta tai kuntayhtymä on lain mukaan velvollinen järjestämään (mm. kuntouttava työtoiminta); investointeihin ja irtaimen käyttöomaisuuden hankintamenoihin (esim. toimistokalusteiden ja -laitteiden hankintaan),  tietokonejärjestelmien päivityksiin, tietokoneohjelmista aiheutuviin kuluihin, laitteiden leasingmaksuihin, toimistotarvikkeisiin (lukuun ottamatta kirjekuoret, postimerkit, kopiopaperit ja tulostinvärit) tai vuokrakustannuksiin. Hankehenkilöstön lounasseteleistä ja puhelinedusta sekä työntekijöiden työvälineistä ja suojavaatetuksesta aiheutuvia kustannuksia ei voida kattaa avustuksella.

Työllisyyspoliittinen avustus on valtionavustuslain (688/2001) tarkoittamaa erityisavustusta, jolla ei voida tukea organisaation perustehtävää. Jos avustuksen hakijan palveluksessa olevan henkilön toimenkuvaan sisältyy palkkatuetussa työssä ja työkokeilussa olevien palvelujen järjestämisen lisäksi esimerkiksi avustuksen hakijan oman toiminnan organisointia, kehittämistä tai markkinointia (esim. kierrätyskeskuksen/ kierrätystavaratalon johtaja tai esimies), työllisyyspoliittisella avustuksella voidaan kattaa vain niitä kustannuksia, jotka liittyvät välittömästi avustettavaan toimintaan.

Hakeminen

Työllisyyspoliittista avustusta voi hakea aluehallinnon sähköisessä asiointipalvelussa ajalla 19.10.-2.11.2021. Hakuaika päättyy 2.11.2021 klo 16.15. Lähettäjän on huolehdittava siitä, että asiakirja saapuu viranomaiseen määräajassa. Hankepäätökset tehdään TEM:stä tulevien suosituksien ja ohjeistuksien mukaisesti.

Aiemmasta poiketen, liitteet 1-3 (Liite 1: toiminnan kuvaus, Liite 2: palkkauskustannukset ja Liite 3: muut kustannukset) täytetään suoraan sähköisessä asiointijärjestelmässä yhdessä avustushakemuksen kanssa. Näitä ei laiteta erikseen hakemuksen liitteeksi. Huomioithan kuitenkin muut hakemuksen pakolliset liitteet.

Hankehaku vuodelle 2022 koskee myös hankinnoilla työllistämisen vauhditusohjelman hankkeeseen työllisyyspoliittisen avustuksen erillismäärärahan saanutta kuntaa Pirkanmaalla. Yksityiskohtaisemmat tiedot annetaan suoraan hanketoteuttajalle.

Lisätietoja antaa välityömarkkinakoordinaattori Meiju Sandberg p. 0295 045 280, sähköposti: meiju.sandberg@te-toimisto.fi.

 

Työllisyyspoliittiset hankkeet 2021

Pirkanmaalla työllisyyspoliittista avustusta saavat vuonna 2021 seuraavat hankkeet.

 • Heiska ry:n Polkuja työhön 2
 • Jakamisen Paikka ry:n Eteenpäin
 • Mielen ry:n Osaaminen edellä
 • Nokian Väliasema ry:n Tunnista työkykysi työelämään
 • Pirkanmaan kierrätys ja työtoiminta ry:n Kierrätys toimeksi
 • Pirkanmaan omatoimisen työllistymisen tuki PIOTTY ry:n Uratehdas 2.0
 • Pirkanmaan Rakennuskulttuuriyhdistys ry:n PiPa - Piirun verran Parempaa
 • Nauha ry:n XD'
 • Sotainvalidien Veljesliiton Pirkka-Hämeen piiri ry:n Sotainvalidien avustajatoiminta – askel ammattiin ja työelämään
 • SPR Kontti-kierrätystavaratalon Kontillinen uraeväitä
 • SPR Mäntän osaston Takaisin työelämään II
 • Tampereen seudun Työllistämisyhdistys Etappi ry:n Yhteistyöllä työhön
 • Teemana muutos - TeeMu ry:n Oksalle ylimmälle
 • UrAVa ry:n Työtie 2
 • Lisätietoa paikallisista hankkeista

Maksatushakemus

Maksatushakemuksen lomakkeet ja liitteet toimitetaan sähköisesti ELY-keskuksen yleislomakkeen liitteenä.

Seurantaraportti ja työajan seurantalomake

Vuoden 2021 seurantaraportti ja työajan seurantalomake toimitetaan hankkeille sähköpostitse alkuvuoden aikana.

Sivu päivitetty 19.10.2021