Alterneringsledighet

En alterneringsledighet avtalas genom ett skriftligt alterneringsavtal mellan arbetstagaren och arbetsgivaren. I och med att arbetsgivaren undertecknar avtalet förbinder denne sig att för den som är alterneringsledig anställa en vikarie som uppfyller förutsättningarna för en arbetslös arbetssökande.

Arbets- och näringsbyrån beviljar inte alterneringsledighet och fattar inga beslut om den, utan ger ett arbetskraftspolitiskt utlåtande till den som betalar alterneringsersättningen (arbetslöshetskassan eller FPA).

Arbets- och näringsbyrån undersöker hur villkoren uppfylls både för den alterneringsledigas och vikariens del. För att kunna göra detta behöver arbets- och näringsbyrån alterneringsavtalet, en kopia av vikariens anställningsavtal och vid behov en separat utredning om oavlönad frånvaro och eventuell företagsverksamhet angående den person som ska ta ut alterneringsledighet.

När förutsättningarna har uppfyllts, lämnar arbets- och näringsbyrån ett utlåtande om den alterneringsledigas rätt till alterneringsersättning till arbetslöshetskassan eller FPA. Utlåtandet ges närmare den tidpunkt vid vilken alterneringsledigheten inleds, eftersom enligt lagen om alterneringsledighet ska vikarien vara en arbetslös arbetssökande hos arbets- och näringsbyrån omedelbart innan vikariatet inleds.

Arbetslöshetskassan eller FPA ger det slutgiltiga beslutet om rätt till alterneringsersättning till den som tar ut alterneringsledighet. Beslutet får överklagas.

Villkor för alterneringsledighet från och med 1.1.2016

 • Den som tar ut ledighet ska ha minst 20 års intjänad arbetshistoria i EU-/EES-länder.
 • Ledigheten ska vara i minst 100 dagar och ledigheten kan omfatta högst 180 dagar.
 • Ledigheten kan inte indelas i perioder, utan den kan endast förlängas till den maximala tiden för alterneringsledighet (180 dagar).
 • Ledigheten ska inledas minst tre år innan den i pensionlagen avsedda nedre gränsen för arbetstagarens ålderspension nås (gäller inte personer som är födda före år 1957).
 • Ett villkor för alterneringsledighet är att den alterneringslediga omedelbart innan alterneringsledigheten börjar har varit i anställningsförhållande till samma arbetsgivare i minst 13 månader utan avbrott. Arbetstiden under dessa 13 månader bör uppgå till mer än 75% av den inom branschen tillämpade maximiarbetstiden för en heltidsanställd arbetstagare.

Den som tar ut alterneringsledighet

 • kontrollerar med den som betalar alterneringsersättningen, dvs. arbetslöshetskassan eller FPA, att hens arbetshistoria är tillräckligt lång (20 år).
 • ingår avtal om alterneringsledighet med arbetsgivaren och kommer med denne överens om vem som lämnar avtalet till arbets- och näringsbyrån.
 • ska lämna en av arbetsgivaren (t.ex. av lönekontoret) sammanställd separat utredning om oavlönad frånvaro (om frånvaro har förekommit) under den 13 månaders period som föregår ledigheten. I denna 13 månaders period får ingå högst 30 kalenderdagar oavlönad frånvaro. Som oavlönad frånvaro räknas till exempel moderskaps- och faderskapsledighet, vårdledighet, studieledighet och permittering.

Observera även:

 • Alterneringsavtalet ska inlämnas till arbets- och näringsbyrån innan ledigheten inleds. Enligt Förvaltningslagen §17 är det på avsändarens ansvar att avtalet inlämnats till AN-byrån innan alterneringsledigheten börjar. Ett jakande utlåtande om alterneringsledigheten kan ges först från den dagen då alterneringsavtalet har kommit till AN-byrån.
 • En företagare i huvudsyssla får inte ta ut alterneringsledighet. I alterneringsavtalets punkt för företagsverksamhet ska det specificeras vems företag det är fråga om. Anteckna även företagets namn, FO-nummer och bolagsform.
 • Förfrågningar om behandlingsläget påskyndar inte behandlingen av ärendet. Om vi behöver tilläggsinformation, kontaktar vi den som ska ta ut alterneringsledighet, vikarien eller arbetsgivaren.

Arbetsgivaren

 • ger samtycke till alterneringsledighet och gör ett avtal med den arbetstagare som önskar ta ut alterneringsledighet.
 • anställer en vikarie och lämnar en kopia av arbetsavtalet till arbets- och närinsbyrån i god tid innan alterneringsledigheten börjar. Kopian av arbetsavtalet ska lämnas till arbets- och näringsbyrån senast 7 dagar efter att alterneringsledigheten börjat. Obs! Uppgiften om vilken arbetstagare personen har anstälIts som vikarie för ska ingå i följebrevet.

Observera även:

 • Vikarien ska anställas för heltidsarbete med minst samma arbetstid som den alterneringslediga har. Vikarien behöver inte anställas för samma arbetsuppgifter som den alterneringslediga har skött, men nog i samma arbetsgivares tjänst. Exempelvis ska vikarien i en koncern anställas hos det dotterbolag i vars tjänst den som tar ut alterneringsledigheten är.
 • Av dataskyddskäl kan arbets- och näringsbyrå inte besvara frågan om huruvida förutsättningarna för en vikarie uppfylls. Om förutsättningarna behöver kontrolleras, kan vikarien själv göra det genom att skicka en förfrågan till adressen vuorotteluvapaa.uusimaa@te-toimisto.fi.

Vikarien

 • Vikarien ska vara en arbetslös arbetssökande hos arbets- och näringsbyrån omedelbart innan vikariatet inleds.
 • Som vikarie lämpar sig en person som i en eller flera perioder har varit arbetslös i minst 90 kalenderdagar under de föregående 14 månader före den tidpunkten då alterneringsledigheten börjar.
  • Undantag: En person som har varit arbetslös endast en dag omedelbart innan vikariatet börjar kan anställas som vikarie i följande situationer:
   • Personen är under 25 eller över 55 år gammal då alterneringsledigheten börjar.
   • Personen är under 30 år gammal och det har gått högst ett år sedan denne har avlagt en yrkesexamen eller högskoleexamen.
 • Oavslutade studier och eventuell företagsverksamhet ska utredas hos arbets- och näringsbyrån.
 • Som vikarie kan inte anställas en person som enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa definieras som studerande eller företagare i huvudsyssla.
 • Vikarien kan påbörja arbetet två veckor tidigare med inskolning. Ifall det handlar om ett krävande arbete, kan inskolningen påbörjas redan en månad innan, men detta ska motiveras skriftligt. Anställningsförhållandet kan avslutas senast en månad efter alterneringsledigheten.

Mer information om alterneringsledighet, lagen om alterneringsledighet samt blanketter som behövs (alterneringsavtal, ansökan om alterneringsersättning) finns på AN-tjänsternas riksomfattande sidor:

Ta kontakt:
vuorotteluvapaa.uusimaa@te-toimisto.fi

Postadress:
Nylands arbets- och näringsbyrå, Alterneringsärenden, PB 1003, 00521 HELSINGFORS

Uppdaterad: 21.11.2022