Projekt - effektiva tjänster för arbetssökande

Nylands AN-byrå är en aktiv aktör i olika projekt som tillhandahåller effektiva tjänster som stöder sysselsättningen. Nedan presenteras projekt där vi agerar som organisatörer och verkställare, samt projekt där finansiering och genomförande kommer från andra källor. En del av projekten fungerar endast på ett avgränsat område, en del i hela Nyland.

Gemensamt för alla projekt är att de betjänar våra arbetslösa kunder och främjar deras inträde på arbetsmarknaden. De tjänster som projekten tillhandahåller varierar, men ofta omfattar de exempelvis:

  • Personlig handledning eller handledning i grupp
  • Deltagande i kamratgrupper
  • Uppdatering av jobbsökningsfärdigheter och jobbsökningsdokument
  • Korttidsutbildningar
  • Karriärvägledning
  • Hjälp med att hitta en studieplats eller plats för arbetsprövning och framför allt en arbetsplats

Nylands AN-byrå finansierar i sitt område projekt som genomförs av aktörerna på övergångsarbetsmarknaden dvs. föreningar, stiftelser och kommuner, med sysselsättningspolitiskt understöd. Projekten organiserar ofta olika sysselsättningsfrämjande tjänster, såsom arbetsprövningar och coachning. De stöder också deltagarna att hitta arbete med lönesubvention eller få sysselsättning på den öppna arbetsmarknaden.

Olika sysselsättningsåtgärder genomförs också i Europeiska socialfondens projekt och åtföljs ofta av olika utbildningar för att öka yrkeskompetensen. Verksamma sysselsättningspolitiska projekt och Europeiska socialfondens projekt finns i www.taidonpolku.fi och ytterligare information om dessa kan erhållas av utvecklingschefen Eija Lappalainen eija.lappalainen@te-toimisto.fi.

Programmet Työ-SIB är ett påverkansinvesteringsprojekt beställt av arbets- och näringsministeriet. Huvudsyftet med projektet är att hjälpa tusentals långtidsarbetslösa att hitta arbete under 2020-2025. För projektets finansiering samt administration ansvarar S-banken. AN-byrån och de kommunala sysselsättningsförsöken ansvarar för att anvisa kunderna till projektet. Arbetssökande i projektet får hjälp av flera olika tjänsteleverantörer som är erfarna yrkesmänniskor inom sysselsättning. Mer information finns på www.tyosib.fi och presentationen av programmet finns också på TE-live. Via e-post kan frågor om projektet skickas till: tyosib.uusimaa@te-toimisto.fi.

Nylands AN-byrå är starkt delaktigt i genomförandet av Programmet för arbetsförmåga som ingår i regeringsprogrammet. AN-byrån kartlägger och identifierar delvis arbetsföra arbetssökande för vilka enskilda utbildningsvägar kan skräddarsys. Arbetssökandes färdigheter och befintliga arbetsförmåga beaktas i olika coachningar. Projektet är Nylands AN-byråns eget projekt: Työ Design - identifiera, designa och sysselsätt. Mer information om tjänster kan tillhandahållas av samordnare för arbetsförmågan vid Nylands AN-byrå, som bäst kan nås via e-post på tyokyky.uusimaa@te-toimisto.fi.

Nylands AN-byrå genomför tillsammans med Helsingfors universitetssjukhus (HUS) utvecklingsprojektet IPS -Sijoita ja Valmenna (ung. Placera och Träna) i Nyland, som riktar sig till rehabiliteringspatienter. Kunderna hänvisas till detta projekt genom psykiatrimottagningar på HUS. Mer information finns på projektets hemsida www.sijoitajavalmenn-uusimaa.fi. På Nylands AN-byrå kan mer information om detta projekt erhållas av teamledaren Henna-Marita Salmensuo, henna-marita.salmensuo@te-toimisto.fi.

Blev du intresserad?

Det säkraste sättet att komma med i något av de ovannämnda projekten eller tjänsterna är att diskutera med din ansvariga sakkunnig på AN-byrån. Tillsammans med din sakkunnig är det ännu möjligt att bedöma projektets eller tjänstens lämplighet för din egen situation. Din sakkunnig ger dig också information om projektets eller tjänstens innehåll samt anvisningar om hur du kan komma med. Du kan kontakta din ansvariga sakkunnig genom att skicka in en kontaktförfrågan antingen i Mina e-tjänster eller via registratorskontoret kirjaamo.uusimaa@te-toimisto.fi.

Uppdaterad: 14.03.2023