Handläggningstider

Handläggningstiden börjar efter att du har lämnat in alla begärda dokument. Du kommer väl ihåg att via Mina e-tjänster kan du utöver att inleda din jobbsökning också följa med handläggningen av vissa ärenden. I tjänsten kan du också se och ändra dina egna uppgifter och skicka kontaktbegäran.

Anmälan som arbetssökande

Handläggningstiden av anmälan som arbetssökande varierar en aning mellan olika orter i Nyland. Nu handlägger vi anmälningar som har kommit in via Mina e-tjänster 21.–25.11.2022 (uppdaterad 28.11.2022).

Utkomstskydd för arbetslösa

Vi handlägger begäran om redogörelse som gäller arbetssökandes utkomstskyddsärenden endera i grundbehandling eller i sakkunnigbehandling. Du ser utlåtandet på nätet i Mina e-tjänster genast när det har getts. Utlåtandet delges genast FPA eller din arbetslöshetskassa.

Grundbehandling

Utlåtanden ges i grundbehandling i följande situationer:

 • inledande och avslutande av ett anställningsförhållande (tidsbundet arbete samt produktionsmässiga och ekonomiska skäl)
 • permittering
 • sökning efter heltidsarbete
 • avslutande av arbetssökning
 • utlåtanden om inledande, ändring och avslutande av tjänster
 • korttidsstudier (max 6 mån. och när andra villkoren uppfylls)
 • inledande av företagsverksamhet under arbetslöshet
 • sysselsättning i eget arbete under arbetslöshet
 • arbete som utförs via en faktureringsservice
 • jobbsökningsresa i EU- och EES-området

Utlåtandet eller en begäran om redogörelse ges inom 14 dagar från det du anmält dig.

Sakkunnigbehandling

Utlåtanden ges i sakkunnigbehandling i följande situationer:

 • arbetssökandes status
  • företagsverksamhet
  • sysselsättning i eget arbete
  • arbete utan lön
  • studier
 • arbetskraftspolitiskt klandervärda förfaranden
  • avslutande av ett anställningsförhållande (annan orsak än tidsbundet arbete eller produktionsmässiga och ekonomiska skäl)
  • vägran att ta emot arbete
  • vägran att delta i service
  • avbrytande av service
  • försummelse av att följa sysselsättningsplanen och vägran att utarbeta en sådan
  • uteblivande från ett inbokat möte
  • under 25 år gamla personer som avbryter en utbildning som leder till examen och försummar skyldigheten att söka till utbildning
 • skyldigheten att vara i arbete fullgörs

Behandlingstiden för utlåtandena i sakkunnigbehandling är för tillfället 26 dagar. (Situationen 2.12.2022)

E-post till registratorskontoret

Vi strävar efter att behandla e-post som skickats till registratorskontoret inom tre dagar efter att posten har kommit in.

Arbetstillstånd

För tillfället handlägger vi ansökningar som inkommit i början av juli 2022.

Arbetsprövning

Handläggningstiden av avtal om arbetsprövning är ca 2 veckor från att dina jobbsökningsuppgifter är i skick och avtalet om arbetsprövning har lämnats in till arbets- och näringsbyrån.

Lönesubvention

Nylands arbets- och näringsbyrå handlägger ansökningar om lönesubvention som gjorts med suomi.fi-identifikationskod och som kommit in på elektronisk väg i den ordning som ansökningarna har inkommit. Ansökningarna handläggs så fort som möjligt, dock senast inom 10 vardagar från att ansökan inkommit. Angående ansökningar om lönesubvention som lämnats in i pappersformat eller i skannad form, får man räkna med en handläggningstid på ca tre veckor. Vid semester- och rusningstider kan handläggningstiden av dessa vara även längre. Anställningsförhållandet kan inledas först efter att arbets- och näringsbyrån har beviljat lönesubventionen.

Startpeng

Handläggningstiden av ansökan om startpeng är ca 2 veckor från att alla uppgifter och dokument som behövs för beslutsfattandet har lämnats in till arbets- och näringsbyrån. Det lönar sig att ansöka om startpeng på nätet, eftersom där går det också att följa med handläggningen av ansökan. Efter detta tar en sakkunnig på arbets- och näringsbyråns arbetsgivar- och företagstjänster kontakt med sökanden av startpeng.

Frivilliga studier med arbetslöshetsförmån

De handläggningstider som gäller för frivilliga studier med arbetslöshetsförmån är ca 2 veckor från att blanketterna har lämnats in till arbets- och näringsbyrån. Under sommaren kan handläggningstiderna vara längre på grund av att elevantagningsresultaten offentliggörs då.

Rese- och logikostnader och rörlighetsunderstöd

Handläggningstiden för rese- och logikostnader och rörlighetsunderstöd är 30 dygn från att ansökan kommit in till AN-byrån.

Brevpost av kunder

 • Post som skickats till arbets- och näringsbyrån (PB 1003, 00521 HELSINGFORS) behandlas inom 30 dagar. Inom denna tid registreras t.ex. intygskopior som inkomna i kundernas uppgifter.
 • Posten registreras som inkommen på mottagningsdagen.

Uppdaterad: 02.12.2022