Handläggningstider

Handläggningstiden börjar efter att du har lämnat in alla begärda dokument. Du kommer väl ihåg att via Mina e-tjänster kan du utöver att inleda din jobbsökning också följa med handläggningen av vissa ärenden. I tjänsten kan du också se och ändra dina egna uppgifter och skicka kontaktbegäran.

Anmälan som arbetssökande

Handläggningstiden av anmälan som arbetssökande varierar en aning mellan olika orter i Nyland. Nu handlägger vi anmälningar som har kommit in via Mina e-tjänster 29.9.8.10. 2021  (uppdaterad 11.10.2021).

Utkomstskydd för arbetslösa

Vi handlägger begäran om redogörelse som gäller arbetssökandes utkomstskyddsärenden endera i grundbehandling eller i sakkunnigbehandling. Du ser utlåtandet på nätet i Mina e-tjänster genast när det har getts. Utlåtandet delges genast FPA eller din arbetslöshetskassa.

Grundbehandling

Utlåtanden ges i grundbehandling i följande situationer:

 • inledande och avslutande av ett anställningsförhållande (tidsbundet arbete samt produktionsmässiga och ekonomiska skäl)
 • permittering
 • sökning efter heltidsarbete
 • avslutande av arbetssökning
 • utlåtanden om inledande, ändring och avslutande av tjänster
 • korttidsstudier (max 6 mån. och när andra villkoren uppfylls)
 • inledande av företagsverksamhet under arbetslöshet
 • sysselsättning i eget arbete under arbetslöshet
 • arbete som utförs via en faktureringsservice
 • jobbsökningsresa i EU- och EES-området

Utlåtandet ges i genomsnitt inom 14 dygn.

Sakkunnigbehandling

Utlåtanden ges i sakkunnigbehandling i följande situationer:

 • arbetssökandes status
  • företagsverksamhet
  • sysselsättning i eget arbete
  • arbete utan lön
  • studier
 • arbetskraftspolitiskt klandervärda förfaranden
  • avslutande av ett anställningsförhållande (annan orsak än tidsbundet arbete eller produktionsmässiga och ekonomiska skäl)
  • vägran att ta emot arbete
  • vägran att delta i service
  • avbrytande av service
  • försummelse av att följa sysselsättningsplanen och vägran att utarbeta en sådan
  • uteblivande från ett inbokat möte
  • under 25 år gamla personer som avbryter en utbildning som leder till examen och försummar skyldigheten att söka till utbildning
 • skyldigheten att vara i arbete fullgörs

Handlingstiden för utlåtandena i sakkunnigbehandling är för tillfället 26 dagar. (situationen 15.10.2021)

E-post till registratorskontoret

Vi strävar efter att behandla e-post som skickats till registratorskontoret inom tre dagar efter att posten har kommit in.

Arbetstillstånd

För närvarande handlägger vi ansökningar som inkommit i augusti 2021.

Arbetsprövning

Handläggningstiden av avtal om arbetsprövning är ca 2 veckor från att dina jobbsökningsuppgifter är i skick och avtalet om arbetsprövning har lämnats in till arbets- och näringsbyrån.

Lönesubvention

Nylands arbets- och näringsbyrå handlägger ansökningar om lönesubvention som gjorts med suomi.fi-identifikationskod och som kommit in på elektronisk väg i den ordning som ansökningarna har inkommit. Ansökningarna handläggs så fort som möjligt, dock senast inom 10 vardagar från att ansökan inkommit. Angående ansökningar om lönesubvention som lämnats in i pappersformat eller i skannad form, får man räkna med en handläggningstid på ca tre veckor. Vid semester- och rusningstider kan handläggningstiden av dessa vara även längre. Anställningsförhållandet kan inledas först efter att arbets- och näringsbyrån har beviljat lönesubventionen.

Startpeng

Handläggningstiden av ansökan om startpeng är ca 2 veckor från att alla uppgifter och dokument som behövs för beslutsfattandet har lämnats in till arbets- och näringsbyrån. Det lönar sig att ansöka om startpeng på nätet, eftersom där går det också att följa med handläggningen av ansökan. Efter detta tar en sakkunnig på arbets- och näringsbyråns arbetsgivar- och företagstjänster kontakt med sökanden av startpeng.

Frivilliga studier med arbetslöshetsförmån

De handläggningstider som gäller för frivilliga studier med arbetslöshetsförmån är ca 2 veckor från att blanketterna har lämnats in till arbets- och näringsbyrån. Under sommaren kan handläggningstiderna vara längre på grund av att elevantagningsresultaten offentliggörs då.

Arbetskraftspolitisk integrationsutbildning

Utbildningsenhetens meddelande om elever som påbörjat arbetskraftspolitisk integrationsutbildning under tiden1.9.2020–14.12.2020 (integrationsutbildning för vuxna invandrare):

Koulutusportti-systemets medianväntetider från språktest till att integrationsutbildningen börjar vid Nylands arbets- och näringsbyrås verksamhetsställen. Obs! Stora individuella variationer i väntetiderna: 

Esbo                      81 dagar
Helsingfors           87 dagar
Hyvinge                 68 dagar
Träskända             52 dagar
Lojo                       17 dagar
Borgå                    38 dagar
Raseborg              160 dagar
Vanda                    83 dagar

Brevpost av kunder

 • Post som skickats till arbets- och näringsbyrån (PB 1003, 00521 HELSINGFORS) behandlas inom 30 dagar. Inom denna tid registreras t.ex. intygskopior som inkomna i kundernas uppgifter.
 • Posten registreras som inkommen på mottagningsdagen.