Ansökningsblankett till träningstjänster, enkättjänsten Webropol

Dataskyddsbesrivning, personuppgiftslagen (523/1999) 10 § och 24 §. Datum för uppgörande: 31.8.2020.

1 Den registeransvarige

Nylands TE-byrå, FO-nummer 2296962-1

PL 1003, 00521 Helsingfors

kirjaamo.uusimaa@te-toimisto.fi

tel. 0295 025 500

2 Kontaktperson i ärenden gällande registret

Nylands TE-byrå, ledningen och ledningens stöd, köptjänster

PL 1003, 00521 Helsinki

Jukka Palmu, sakkunnig i köptjänster

tel. 0295 040 606

tyollisyys.uusimaa@ely-keskus.fi

3 Registrets namn

Ansökningsblankett till Nylands TE-byrås träningstjänster, enkättjänsten Webropol.

4 Åndamål med behandling av personuppgifter

Med hjälp av de personuppgifter som kunden själv gett säkerställs kundens identitet och servicebehov från URA-datasystemet som är Arbets-och näringsbyråns personkundregister, och dess personuppgiftsansvarige är Arbets-och näringsministeriet samt arbets-och näringsbyråerna. Registret har en egen dataskyddsbeskrivning (KEHA/1516/2017).

Om en kund godtas till träning, sänds de personuppgifter som han eller hon gett via krypterad e-post till leverantören av träningstjänsten. De registrerades uppgifter används inte för andra ändamål.

5 Registrets datainnehål

Uppgifterna i en enskild ansökningsanmälan: Uppgifter som är nödvändiga för syftet med behandlingen av personuppgifter, exempelvis personens för-och efternamn, postadress, telefonnummer, e-postadress, uppgifter om träningstjänsten som kunden vill ha, övriga eventuella tilläggsuppgifter som kunden lämnat.

6 Regelmässiga uppgiftskällor

Ansökning till en träningstjänst sker på kundens initiativ och med hens samtycke och därför används inga bakgrundsuppgifter från normala datakällor i enkäten.

7 Regelmässigt utlämnande av uppgifter

Personuppgifterna som samlas in används internt av Nylands TE-byrå, NTM-centralen och UF-centret och de behandlas enligt vid tidpunkten gällande personuppgiftslag. Personuppgifterna som efterfrågas på ansökningsblanketten överlåts till leverantören av träningstjänsten. Överlåtelsen grundar sig på lagen enligt följande:

Enligt 12 kap. 6 § 2 mom. i lagen om offentlig arbetskrafts-och företagsservice har en tjänsteleverantör oberoende av sekretessbestämmelserna och andra begränsningar av rätten att få uppgifter rätt att avgiftsfritt av arbets-och näringsbyrån, arbets-och näringsförvaltningens kundservicecenter och närings-, trafik-och miljöcentralen få de uppgifter om enskilda kunder som är nödvändiga för att ordna servicen.

Tjänsteleverantören har genom avtal ålagts att iaktta gällande lagar och förordningar i behandlingen av personuppgifter.

En extern eller intern kund har rätt att kontrollera uppgifterna om han eller henne från registret genom att ta kontakt med den personuppgiftsansvarige. Den registrerades personuppgifter raderas och förstörs på hans eller hennes begäran, om inte lagstiftningen förordnar att informationen bör bevaras.

8 Översändande av uppgifter utanför EU eller EES

Uppgifterna översänds inte utanför EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

9 Principerna för skyddet av registret

Om pappersutskrifter behandlas, förvaras de i ett låst utrymme och behandlas konfidentiellt. Uppgifterna förvaras endast den tid som behandlingen av ärendet pågår, högst 2 månader.

Personuppgifterna behandlas i ett internt datanät som är skyddat med en brandvägg och övriga tekniska åtgärder.

När en kund har godtagits för träning, sänds de personuppgifter som hen gett till detta register till leverantören av träningstjänsten i syfte att verkställa träningen. I externa datanät används skyddade förbindelser.

Uppgifterna i enkättjänsten får användas endast av de anställda som på arbetets vägnar har rätt att behandla kunduppgifter. Varje användare har via Virtu-identifiering en egen användaridentifiering och ett lösenord till systemet.

Uppgifterna samlas i Webropol-tjänsteleverantörens databaser som är skyddade med brandväggar, lösenord och övriga tekniska samt avtalsrättsliga åtgärder. Databaserna och deras säkerhetskopior är belägna i låsta utrymmen och tillgång till dem har endast de anställda som på arbetets vägnar har rätt till det.

Uppgifterna sparas den tid som behandlingen av ärendet kräver, dock högst 2 månader.

10 Granskningsrätt

En registrerad kund har rätt att kontrollera vilka uppgifter om honom eller henne som har sparats i registrets. Kontrollbegäran ska sändas skriftligt och undertecknad till den personuppgiftsansvarige.

11 Rätt att kräva rättelse av uppgifter

En registrerad kund har rätt att kräva att felaktig information i registret ska korrigeras. Korrigeringsbegäran ska sändas skriftligt ochundertecknad till den personuppgiftsansvarige.

12 Övriga rättigheter med anknytning till behandling av personuppgifter

En registrerad kund har rätt att begära att hens uppgifter raderas. Raderingsbegäran ska sändas skriftligt och undertecknad till den personuppgiftsansvarige.

Uppdaterad: 18.08.2023