Företagarutbildningar

I Nyland anordnas företagarutbildningarna Kohti yrittäjyyttä (Med entreprenörskap som mål) och Yrittäjyysosaamisen syventäminen (Fördjupade kunskaper om entreprenörskap). Bland TE-tjänsternas aktuella arbetskraftsutbildningar kan företagarutbildningar sökas med sökordet "kohti yrittäjyyttä" eller "yrittäjyysosaamisen syventäminen". 

Utbildningen Kohti yrittäjyyttä

Utbildningen är avsedd för personer som har planer på att etablera ett företag, är intresserade av företagsverksamhet eller har startat företagsverksamhet med startpeng.

Utbildningen ger en god grund för att starta företagsverksamhet. Deltagaren behöver inte ha en exakt plan för affärsverksamheten, utan syftet med utbildningen är att förse deltagaren med verktyg och metoder då hen begrundar huruvida hen kunde klara sig som företagare. Under utbildningen kan man bilda nätverk med andra deltagare som har för avsikt att bli företagare.

Kohti yrittäjyyttä-utbildningarna ordnas på finska, lätt finska och engelska.

Utbildningens innehåll (30 dagar):

Kartläggningen (5 dagar) är en introduktion till entreprenörskap. I kartläggningen görs en genomgång av de egna förutsättningarna och den egna motivationen samt en bedömning av den egna affärsidén. Efter kartläggningen gallras en del av deltagarna ut enligt ett gemensamt avtal mellan utbildaren och deltagaren. En utgallring kan överenskommas till exempel om deltagaren känner att hen inte vill bli företagare eller om affärsplanen tills vidare inte är genomförbar.

Under den egentliga utbildningen (22 dagar) fördjupas de teman som togs upp i kartläggningen samt slutförs affärsplanerna.

Fortsättningsdagar (3 dagar) ordnas cirka en månad efter att utbildningen har avslutats. Under fortsättningsdagarna görs en genomgång av hur affärsplanerna framskrider.

Utbildningen Yrittäjyysosaamisen syventäminen

Utbildningen är avsedd för dem som redan har påbörjat företagsverksamhet eller som har tidigare kunskaper om och erfarenhet av entreprenörskap. Deltagaren ska ha en företagsidé och åtminstone en preliminär affärsplan. Utbildningen för fördjupade kunskaper är en bra fortsättning på utbildningen Kohti yrittäjyyttä.

I utbildningen ligger fokus på att förtydliga och utveckla affärsidén. I synnerhet frågor gällande försäljning och värvande av kunder tas upp under utbildningen.

Utbildningen tar 20 dagar och ordnas på finska.