Uudenmaan TE-toimiston ilmoittautumisrekisteri

Tämän selosteen tarkoituksena on informoida henkilötietojen käsittelystä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 mukaisesti. Selostetta päivitetään tarvittaessa.

1. Rekisterinpitäjä ja rekisterinpitäjän yhteystiedot

Uudenmaan työ- ja elinkeinotoiminto (TE-toimisto)

PL 1003, 00521 Helsinki

2. Tietosuojavastaava

tietosuoja.keha@ely-keskus.fi

3. Rekisterin nimi

Webropol 3 -kyselypalvelun rekisteriselosteet, Uudenmaan TE-toimiston ilmoittautumisrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 artikla 6

Rekisteriä käytetään Uudenmaan TE-toimiston palveluihin ja tapahtumiin ilmoittautumisiin. Rekisteröityjen tietoja ei käytetä muihin tarkoituksiin.

5. Rekisterin tietosisältö ja henkilötietoryhmät

Rekisteriin kertyviä henkilötietoja ovat:

henkilön etu- ja sukunimi, postiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, asiakkaan ilmoittautumisen tiedot, asiakassuhdetta koskevat tiedot, kuten asiakaspalautteet ja yhteydenotot, peruutustiedot, mahdolliset luvat ja suostumukset sekä mahdolliset muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot.

6. Tiedon säilytysaika

Tietoja säilytetään asian vaatiman käsittelyn ajan.

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Yksittäisissä kyselyissä saatetaan säännönmukaisesti käyttää vakiintuneita tietolähteitä. Asiakasyhteystietoja saatetaan saada suoraan 2016 alkaen yksittäisistä KEHA-keskuksen, ELY-keskusten tai TE-toimistojen tietojärjestelmistä.

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Yksittäisten kyselyiden kautta kerättävät tiedot ovat KEHA-keskuksen, ELY-keskusten sekä TE-toimistojen sisäistä tietoa, eikä niitä pääsääntöisesti luovuteta kolmannelle osapuolelle. Virastot käsittelevät henkilötietoja kulloinkin voimassaolevan henkilötietolain mukaisesti. Virastot voivat myös ulkoistaa tietojen käsittelyn osittain kolmanelle osapuolelle, jolloin sopimusjärjestelyin ja tietojen luovutusvaiheessa taataan, että henkilötietoja käsitellään henkilötietolain mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

Ulkoisella tai sisäisellä asiakkaalla on oikeus tarkistaa häntä koskevat tiedot rekisteristä ottamalla yhteyttä rekisterin pitäjään. Rekisteröityneen henkilötiedot poistetaan ja hävitetään hänen pyynnöstään.

KEHA-keskus, ELY-keskukset ja TE-toimistot ovat sitoutuneet suojaamaan palveluidensa käyttäjien yksityisyyttä soveltuvan lainsäädännön mukaisesti. Käyttäjä hyväksyy tämän tietosuojalausekkeen ehdot käyttämällä palvelujamme.

9. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 artikla 32

A Manuaalinen aineisto

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Järjestelmään pääsee kirjautumaan vain käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla.

B Sähköisesti käsiteltävät tiedot

Kyselypalvelun sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on Virtu-tunnistautumisen kautta oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään.  

Tiedot kerätään Webropol-palveluntuottajan tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä sekä sopimusoikeudellisilla keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus siihen.

11. Tarkastusoikeus ja tietojen pyytäminen

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 artikla 15

12. Tiedon korjaamisoikeus ja oikeus tietojen poistamiseen

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 artikla 16 ja 17

13. Muut mahdolliset oikeudet

14. Henkilötietojen käsittelyä koskeva valitus tai kantelu

Tarvittaessa voit valittaa tai tehdä kantelun tietojesi käsittelystä tietosuojavaltuutetulle. Tietosuoja.fi

Uppdaterad: 18.08.2023