Uudenmaan TE-toimiston uutiskirjeen tietosuojaseloste

Tämän selosteen tarkoituksena on informoida henkilötietojen käsittelystä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 mukaisesti. Selostetta päivitetään tarvittaessa.

 

1. Rekisterinpitäjä ja rekisterinpitäjän yhteystiedot

Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimisto (TE-toimisto)

PL 1003, 00521 Helsinki

Puhelinvaihde: 0295 040 000

2. Tietosuojavastaava

tietosuoja.keha@ely-keskus.fi

3. Rekisterin nimi

Uudenmaan TE-toimiston uutiskirjerekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 artikla 6

Rekisteriä käytetään Uudenmaan TE-toimiston uutiskirjeiden lähettämiseen. Rekisteröityjen tietoja ei käytetä muihin tarkoituksiin.

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Järjestelmään pääsee kirjautumaan vain käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla. Uutiskirjeen palvelun tarjoajan tietoverkot ja laitteistot, joilla rekisterit sijaitsevat, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.

5. Rekisterin tietosisältö ja henkilötietoryhmät

Rekisteri voi sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaisia tietoja rekisteröidyistä:

  • Sähköpostiosoite
  • Nimi
  • Organisaatio ja/tai asema

6. Tiedon säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään vuoden 2024 loppuun saakka.

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri koostetaan TE-toimiston yhteistyökumppaneiden ja sidosryhmien edustajien ja uutiskirjeen tilaajien ilmoittamista tiedoista sekä yleisesti saatavilla olevista lähteistä.

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta rekisteröityjen henkilötietoja ulkopuolisille tahoille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä. Tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen johdosta tiedot sijaitsevat fyysisesti alihankkijan palvelimella tai laitteistolla.

9. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 artikla 32

A Manuaalinen aineisto

B Sähköisesti käsiteltävät tiedot

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Järjestelmään pääsee kirjautumaan vain käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla. Uutiskirjeen palvelun tarjoajan tietoverkot ja laitteistot, joilla rekisterit sijaitsevat, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä. Järjestelmän käyttöoikeudet on rajattu Uudenmaan TE-toimiston viestintään.

11. Tarkastusoikeus ja tietojen pyytäminen

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 artikla 15

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat rekisteritiedot. Tarkastuspyynnöt tulee toimittaa rekisteriasioita hoitavalle henkilölle. Rekisterinpitäjä antaa rekisteröidylle ilman aiheetonta viivästystä mahdollisuuden tutustua rekisteritietoihin ja antaa pyydettäessä tiedot kirjallisesti.

12. Tiedon korjaamisoikeus ja oikeus tietojen poistamiseen

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 artikla 16 ja 17

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Korjaamispyyntö on tehtävä kirjallisesti ja pyynnössä on yksilöitävä korjattava tieto. Korjaamispyyntö on tehtävä rekisteriasioita hoitavalle henkilölle.

13. Muut mahdolliset oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus lopettaa milloin tahansa uutiskirjeen tilauksensa peruuttamalla tilaus tai ilmoittamalla asiasta rekisterinpitäjälle ja siten kieltää uutiskirjeiden lähettäminen. Tietoja voidaan myös poistaa yhteistyökumppanuuden loppumisen vuoksi. Rekisterinpitäjä poistaa tällöin kaikki rekisteröityä koskevat henkilötiedot rekisteristä.

14. Henkilötietojen käsittelyä koskeva valitus tai kantelu

Tarvittaessa voit valittaa tai tehdä kantelun tietojesi käsittelystä tietosuojavaltuutetulle. Tietosuoja.fi

Uppdaterad: 20.09.2023