null Uudenmaan TE-toimistolla tutkitusti vaikuttavia palveluja

Omaehtoinen opiskelu ja ammatillinen työvoimakoulutus ovat TE-toimiston keskeisiä osaamisen kehittämisen palveluja. Uudenmaan ELY-keskuksen tutkija Santtu Sundvall selvitti niiden vaikuttavuutta.

Uudenmaan ELY-keskus toteutti tutkimuksen, josta selviää, että omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella ja ammatillinen työvoimakoulutus parantavat selvästi työnhakijoiden mahdollisuuksia työllistyä. Omaehtoisessa opiskelussa työnhakija hankkii itse koulutuspaikan ja TE-toimisto myöntää opiskeluun työttömyysetuuden työvoimapoliittisen arvioinnin jälkeen. Ammatillinen työvoimakoulutus puolestaan on TE-toimiston tarjoamaa koulutusta, johon työnhakijat valitaan hakemusten perusteella.

Asiakkailta kiitosta omaehtoisen opiskelun palvelusta

ELY-keskuksen tutkija Santtu Sundvall kertoo, että asiakkaiden tutkimuksessa antama palaute omaehtoisesta opiskelusta oli erittäin positiivista.

"Etenkin palveluun liittyvät itseohjautuvuus ja vapaaehtoisuus koettiin erittäin myönteisinä asioina. Yli 50 prosenttia asiakkaista koki, että opiskelulla oli erittäin positiivinen vaikutus heidän omaan työllistymiseensä. Kehittämiskohteena esiin nousi se, että kun päätetään työttömyysetuuden myöntämisestä opiskeluun, niin siihen liittyvä opiskelun tarkoituksenmukaisuuden arviointi koettiin epäselväksi ja siihen toivottiin läpinäkyvyyttä. Silti TE-toimiston roolia opiskelun käynnistämisen tukena kiiteltiin."

TE-toimiston asiantuntijoiden haastatteluista puolestaan selvisi, että kielteisiä päätöksiä omaehtoisen opiskelun hakemuksiin tehdään melko vähän. Yleisin kielteisen päätöksen peruste oli se, että asiakkaalla oli jo olemassa työmarkkinoille sopiva koulutus. Asiantuntijat pitävät palvelua hyvänä, mutta toivat esille, että prosessi ja etenkin opintojen seuranta on aikaa vievää. Kehitysehdotuksena nousi esiin, että oppilaitokset voisivat ottaa enemmän vastuuta opintojen etenemisen seuraamisesta.

Omaehtoinen opiskelu työllistää, opiskelijamäärät kovassa kasvussa

Etenkin omaehtoinen opiskelu on tutkimuksen mukaan TE-toimiston vaikuttavimpia palveluita ja sitä myös käytetään aiempaa huomattavasti enemmän. Jo kolmen kuukauden jälkeen opiskelun päättymisestä 39 prosenttia työnhakijoista oli työllistynyt avoimille työmarkkinoille. Puolen vuoden jälkeen vastaava luku oli jo 47 prosenttia.

Sundvall vahvistaa monen TE-toimiston asiantuntijan kokemuksen omaehtoisen opiskelun lisääntymisestä.

"Omaehtoisen opiskelun käytössä on tapahtunut vuodesta 2013 alkaen hiljainen, mutta radikaali muutos. Vuoden 2013 lopussa otantahetkellä omaehtoisesti opiskeli noin 4000 työnhakijaa, kun taas vuoden 2016 lopussa palvelussa oli jo yli 10000 työnhakijaa. Osa omaehtoisesta opiskelusta on kotoutumislain mukaista, pääsääntöisesti kieliopintoihin liittyvää koulutusta, mutta valtaosa kasvusta selittyy kuitenkin tutkintotavoitteisella opiskelulla. Vuoden 2016 lopussa lähes 8600 työnhakijaa opiskeli tutkintotavoitteisesti."

Ammatillisen työvoimakoulutuksen sisällä vaihtelua työllistävyydessä

Myös ammatillinen työvoimakoulutus parantaa työllistymismahdollisuuksia mukavasti, vaikka ei omaehtoisen opiskelun lukuihin ylläkään. Kolme kuukautta koulutuksen päättymisen jälkeen keskimäärin 28 prosenttia työnhakijoista ja kuusi kuukautta koulutuksen jälkeen 35 prosenttia työnhakijoista oli työllistynyt avoimille työmarkkinoille.

Ammatillisen työvoimakoulutuksen sisällä on kuitenkin hyvin erilaisia koulutusmuotoja ja suuria eroja työllistymisessä. Esimerkiksi Uudenmaan oma koulutustyyppi FEC-koulutus johtaa tyypillisesti hyvin suurella todennäköisyydellä työllistymiseen. On myös huomioitava, että ammatillisena työvoimakoulutuksena suoritetaan myös osatutkintoja, joiden jälkeen työnhakija voi hakeutua suorittamaan esimerkiksi seuraavaa osatutkintoa tai työkokeilua ennen työllistymistä.

Ammatillisen työvoimakoulutuksen opiskelijamäärät ovat suoraan riippuvaisia koulutukseen suunnatusta määrärahasta ja ovat pysyneet sen johdosta tasaisena. Vuoden 2016 lopussa otantahetkellä ammatillisessa työvoimakoulutuksessa oli noin 2900 työnhakijaa.

Omaehtoisesti työttömyysetuudella opiskelevista kaksi kolmasosaa on naisia

Tutkimuksen perusteella naiset opiskelevat omaehtoisesti työttömyysetuudella huomattavasti miehiä enemmän, sillä vuonna 2016 kaksi kolmasosaa omaehtoisista opiskelijoista oli naisia.

"Tätä selittää ainakin sosiaali- ja terveysalan sekä opetusalan suosio. Vajaa neljäsosa omaehtoisesta opiskelusta oli puhtaasti sosiaali- ja terveysalan tutkintoja, mikä oli yllättävän iso määrä", Sundvall toteaa.

Ammatillista työvoimakoulutusta naiset ja miehet puolestaan käyttävät tutkimuksen perusteella suunnilleen yhtä paljon.

Opiskelijoiden ikäjakauma poikkesi koulutusmuotojen välillä selkeästi tosistaan. Omaehtoisista opiskelijoista vain yhdeksän prosenttia oli yli 50-vuotiaita, kun ammatillisen työvoimakoulutuksen puolella opiskelijoista yli 50-vuotiaita oli peräti 21 prosenttia. Sundvallin mukaan eroa selittänee ainakin osittain se, että työvoimakoulutuksia on järjestetty Uudellamaalla suuressa määrin entisille ICT-sektorin työnhakijoille, joista moni on yli 50-vuotiaita.

Sosiaali- ja terveysalan opintojen lisäksi omaehtoisella opiskelulla suoritettiin eniten kaupallisen alan merkonomin ja tradenomin opintoja, matkailu- ja ravitsemusalan opintoja sekä opetusalan opintoja. Ammatillisen työvoimakoulutuksen puolella eniten koulutustarjontaa on ollut kaupan ja hallinnon alalla, tekniikan ja tietoliikenteen alalla, sosiaali- ja terveysalalla sekä rakennusalalla.

Koko tutkimus on luettavissa täältä.

------

Tämä juttu on ilmestynyt aiemmin uutiskirjeessämme. Lue tuorein uutiskirjeemme täältä!